Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanlylar Gurbanlygy bu ýyl “dört günläp baýram eder”


Gurnablygyň öňünden bazara çykarylan goýunlar.
Gurnablygyň öňünden bazara çykarylan goýunlar.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 9-njy awgustda türkmenistanlylaryň bu ýyldaky Gurbanlygy dört günläp baýram etjekdigini aýtdy.

Döwlet baştutany Gurban baýramyny 2019-njy 11-12-13-nji awgustynda bellemek baradaky karara gol çekdi we şol günleri iş güni däl diýip yglan etdi. Şeýle-de prezident 2019-njy ýylyň 11-nji awgustyndaky dynç gününiň 14-nji awgusta — çarşenbe gününe geçirilýändigini belledi.

Bu kararyň ähli edaralar, kärhanalar we guramalar tarapyndan ýerine ýetirilmelidigi aýdylýar. Şol bir wagtda prezident edaralaryň, hususan-da hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň bu baýramçylygy ýokary derejede geçirilmegi üçin goşmaça nobatçylyklary guramagyny tabşyrdy.

Türkmenistanda soňky ýyllarda işsizlik we ykdysady kynçylyklar sebäpli gurbanlyk etmäge gurby çatýan maşgalalaryň yzygiderli azalýandygy aýdylýar.

XS
SM
MD
LG