Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystanyň Stambuldaky ozalky wekili tussag edildi


Erkin Sopokow

Gyrgyzystanyň Stambuldaky ozalky baş konsuly Erkin Sopokow Bişkekde tussag edildi. Onuň awtoulagynyň şu aýyň başynda Stambulda janyna kast edilen sinjiaňly telekeçiniň atylyp öldürilen ýeriniň golaýyndan tapylandygy aýdylýar.

Gyrgyzystanyň döwlet milli howpsuzlyk komiteti onuň tussag edilendigini 28-nji noýabrda, Sopokow bu wezipeden boşadylandan iki hepde soňra yglan etdi.

Aýerken Saýmaýti 10-njy noýabrda Stambulda öli tapyldy. Sinjiaňly etnik uýgur öldürilmezinden öň Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň, Guramaçylykly jenaýatlar barada maglumat berýän guramanyň we Kloop habar saýtynyň bilelikde geçiren derňewleri üçin Gyrgyzystandan 700 million çemesi dollaryň bikanun çykarylyşy hakynda maglumat berdi.

Gyrgyzystanyň prokuratura edarasy 22-nji noýabrda bu derňew netijesinde habar berlen maglumatlary, hususan-da “nämälim adamlaryň Saýmaýtä gaýta-gaýta ölüm haýbatyny atandyklary we munuň ony Türkiýä gaçmaga mejbur edendigi” barada aýdylýanlary derňemek üçin jenaýat işini açdy.

Türk mediasy Saýmaýtiniň awtoulagynyň “galp” belgiler bilen Gyrgyzystanyň konsullygynda hasaba alnandygyny habar berdi.

Emma muňa garamazdan, gyrgyz DIM-i 12-nji noýabrda ol awtoulagyň Sopokowa degişli bolandygyny we onuň diplomatik ygtyýarnamasynyň konsullykda kanun esasynda hasaba alnandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG