Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amnesty International: Eýranda protestler basylyp ýatyrylanda azyndan 161 adam öldürildi


Tähran. Ynkylap skwerindäki demonstrasiýaçylar. 25-nji noýabr, 2019

“Amnesty International” geçen hepde Eýranyň ýüzden gowrak şäherini çaýkan gozgalaňlar basylyp ýatyrylanda öldürilen adamlaryň möçberine gaýtadan seredip, olaryň sanyny ozal 143 bolanlygyndan 161-e ýetirdi.

“Eýranda öldürilen protestçileriň tassyklanan sany, “Amnesty International” guramasyna gelip gowşan ynamdar maglumatlara görä, azyndan 161 adama ýetdi” diýip, adam hukuklaryny goraýan guramanyň 29-njy noýabrda Azat Ýewropa/Azatlyk radiosyna iberen beýanatynda aýdylýar.

Düýbi Londonda ýerleşýän gurama “hakykatda öldürilen adamlaryň sany mundan hem has kän bolup görünýär” diýdi.

Ýýangyç bahalarynyň gymmatladylmagy sebäpli turan protestleriň garşysyna görlen ýowuz çäreleriň gerimi, häkimiýetleriň interneti birnäçe günläp tas doly petiklemegi sebäpli, aýdyň bolman galýar.

Häkimiýetler häzire çenli 15-nji noýabr agşamynda öldürilen adamlaryň resmi sanyny çap etmedi.

Adam hukuklaryny goraýan “Human Rights Watch" (HRW) guramasy biraz öň Eýrany protestçilere garşy görlen repressiw çäreleriň gerimini “bilkastdan bassyr-ýussur” etmekde aýyplady.

XS
SM
MD
LG