Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanyň öňki harby lideri Muşarraf ölüm jezasyna höküm edildi


Perwez Muşarraf
Perwez Muşarraf

Pakistanyň sudy öňki harby lider Perwez Muşarrafa 2007-nji ýylda ýurduň konstitusiýasyny wagtlaýyn saklandygy üçin dönüklikde aýyplama bildirip, ony ölüm jezasyna höküm etdi.

Yslamabadyň ýörite sudunyň üç adamdan ybarat topary bu baradaky karary, ençeme ýyl dowam eden sud derňewinden soň, 17-nji dekabrda yglan etdi.

1999-2008-nji ýyllar aralygynda Pakistany dolandyran öňki güýçli lider häzirki wagt Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde sürgünlikde ýaşaýar. Pakistanyň sudy Muşarraf baradaky hökümi gaýybana görnüşde çykardy.

1999-njy ýylda Muşarraf gan döküşiksiz harby agdarylyşygyň netijesinde ýurduň şol wagtky premýer-ministri Nawaz Şarifi häkimiýetden agdardy we soňra özi prezident boldy.

2007-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Muşarraf Pakistanyň konstitusiýasyny wagtlaýyn saklap, ýurtda adatdan daşary dolandyryşy girizdi. Ol impiçment ähtimallygyndan gaça durmak üçin 2008-nji ýylyň awgustynda wezipesinden çekilipdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG