Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystana žurnaliste edilen hüjümi doly derňemek basyşy edilýär


Bolot Temirow
Bolot Temirow

Birleşen Ştatlar hem metbugat azatlygy gözegçilerine goşulyp, gyrgyz häkimiýetlerini şu hepde korrupsiýa meselelerini beýan edýän bir derňew websaýtynyň baş redaktoryna edilen hüjümi çalt we doly derňemäge çagyrdy.

ABŞ-nyň Bişkekdäki ilçihanasy 9-njy ýanwarda “FactCheck” websaýtynyň redaktory Bolot Temirowa garşy gurnalan hüjümi ýazgaryp çap eden beýanatynda “Metbugat diňe žurnalistler howp-hatarsyz we gorkuzylman işläp bilen wagtynda zat bolup biler” diýdi.

Şondan bir gün öň, Temirow paýtagt Bişkege, öz işleýän ýerine barýan wagtynda, mobil telefony ogurlanmazyndan öň, näbelli hüjümçiler tarapyndan urlup-ýenjildi diýip, onuň kärdeşleri aýtdy.

Temirow feýsbukda munuň özüni “gorkuzmak üçin görlen çäredigini” aýtdy.

Kärdeşleriniň biri onuň hüjümde bir dişini ýitirendigini we ýüzüniň gök-dalak edilendigini gürrüň berdi.

Žurnalistleri goramak baradaky komitet häkimiýetleri “žurnalistleriň korrupsiýa barada aýdylýanlary gorky-ürküsiz derňemeklerine şert döretmäge” çagyrdy.

XS
SM
MD
LG