Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

TW senzurasy barada gürlän rus kameraçysy gazaply urlup-ýenjildi


Leonid Kriwenkow
Leonid Kriwenkow

Orsýetiň döwlet TW-siniň ozalky kameraçysy 15-nji ýanwarda AÝ/AR bilen söhbetdeş bolup, ozalky işlän ýerindäki syýasy senzura we korrupsiýa hakynda açyk pikirini aýdanyndan soň, Moskwada iki sany erkek tarapyndan gazaply urlup-ýenjilendigini gürrüň berdi.

1-nji kanalda berlen syýasy teleprogrammalar üçin 10 ýyllap wideo düşüren 61 ýaşly kameraçy, Leonid Kriwenkow 11-nji ýanwarda, paýtagtdaky Kuzminskiý parkyndan çykanda, oňa 25-30 ýaşlaryndaky iki erkek hüjüm edýär.

Kriwenkowyň gürrüň bermegine görä, olar onuň arka tarapyndan gelip, ýere ýykyp, depmäge başlaýarlar. Hüjümçiler “sen, tentek-haramzada, biz saňa öz ýurduňy nähili söýmelidigini öwrederis... bäşinji kolonna, biz seni ýok ederis” diýip gygyrýarlar.

Kriwenkow olary golaýlap gelýän ötegçileri görüp, gaçmak bilen bolandyklaryny hem sözüne goşdy. Hormatly dynç alyşdaky kameraçy ýenjilen gününiň ertesi hassahana baryp, rentgenden geçdi we onuň döşüne we burun süňklerine zeper ýetendigi anyklandy.

Lukmanlar oňa polisiýanyň agşamara özünden habar tutjakdygyny, häkimiýet wekillerine bolan wakany gürrüň bermelidigini aýtdylar. Emma polisiýa gelmedi. Netijede Kriwenkow 13-nji ýanwarda polisiýa baryp, bolan iş barada habar berdi.

XS
SM
MD
LG