Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Global ykdysadyýeti COVID-19 pandemiýasyndan zyýan çekýän döwründe Türkmenistan ösüşi yglan edýär


Aşgabat, mart, 2020

Türkmenistanyň hökümeti milli ykdysadyýetiň ýene ösüş görkezendigini yglan etdi.

3-nji martda geçirilen hökümet maslahatynda öňe sürlen sanlara görä, ýylyň başyndan bäri umumy içerki önümçilik 6,3%, haryt önümçiligi 5,3%, maýda haryt dolanyşygynyň möçberi 19,8% göterilipdir.

Uly we kiçi edaralar boýunça ortaça aýlyk 10,1% artypdyr.

Türkmenistanda ýylyň başyndan bäri edara-kärhanalaryň ençemesinde iş orunlary azaldyldy. Ýurtda koronawirusa garşy göreş bilen baglylykda girizilýän çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň dowamynda ýapylýan kärhanalaryň we işsiz galýan raýatlaryň sany hasam köpeldi.

​Bu ýagdaýda orta we kiçi biznese ýeňillikleri we kömegi wada beren prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hökümete inwestisiýalary çekmegi tabşyrdy, emma maýa goýumlary üçin göz öňünde tutýan çeşmelerini anyklaşdyrmady.

XS
SM
MD
LG