Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Edebi çeşmelerde geçmişde türkmen halkynyň arasyna aralaşan ýokanç keselleriň yzlary


Illýustrasiýa suraty.
Illýustrasiýa suraty.

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmenleriň arasynda ýokanç keselleriň taryhy barada edebi-jemgyýetçilik we taryh nukdaýnazaryndan gürrüň edilýär.

Türkmen topragynda ýaşan ilat gadymdan bäri goňşy halkar bilen aragatnaşykda bolupdyr, Gadymy Ýüpek ýoly türkmen topragynyň üstünden geçipdir.

Taryhda türkmenler epidemiýa häsiýetli ýokanç kesellerden nädip baş alyp çykypdyr, olara garşy nädip göreşipdir?

Gadymy döwürlerdäki ýokanja garşy ulanylan serişdeler häzirki döwürde-de öz ähmiýetini we täsirini saklaýarmy?

Programmamyzda şeýle soraglaryň töwereginde türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik geçirdik.

Ony aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz!

Edebi çeşmelerde geçmişde türkmen halkynyň arasyna aralaşan ýokanç keselleriň yzlary
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00


XS
SM
MD
LG