Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

HRW Merkezi Aziýa hökümetleriniň COVID-19 gaýtawulynda adam hukuklaryna hormat goýulmaýandygyny aýdýar


Polisiýa ofiserleri barlag nokadynda hereket çäklendirmelerine gözegçilik edýär. 14-nji aprel, 2020-nji ýyl. Almaty, Gazagystan

Human Rights Watch (HRW) Merkezi Aziýanyň hökümetleriniň koronawirus pandemiýasyna garşy berýän gaýtawulynda öz raýatlarynyň hukuklaryna hormat goýmaýandygyny aýdýar.

Hukuk topary 23-nji aprelde ýaýradan beýanatynda kesel ýaýramagynyň öňüni almak boýunça Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň resmileriniň “möhüm çäreleri” görendiklerini, ýöne şol bir wagtyň özünde olaryň gizirilen çäklendirmelerden žurnalistleri, saglyk işgärlerini we aktiwistleri nyşana almak üçin peýdalanandyklaryny hem-de karantin çärelerini ýeri gelende “çakdanaşa we eden-etdilikli” berjaý edendiklerini aýtdy.

“Ähli Merkezi Aziýa hökümetleriniň COVID-19 barada takyk maglumat bermek arkaly öz raýatlarynyň saglyk hukugyny goramak borjy bar” diýip, HRW-niň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy.

“Olar bu çäklendirmeleri köpçülige maglumat bermäge synanyşýan ýa-da hukuk bozulmalara garşy goranmaga çalyşýan žurnalistleri, saglyk işgärlerini, aktiwistleri we beýlekileri jylawlamak üçin ulanmaly däl” diýip, ol sözüne goşdy.

HRW Täjigistanda we Türkmenistanda häkimiýetleriň öz ýurtlarynda COVID-19 wakalarynyň bardygyny heniz ykrar etmeýändiklerini hem-de olaryň “ýurtda wirusyň täsiri barada gürleýän saglyk işgärlerini we beýlekileri dymdyrmaga synanyşýandyklaryny” aýtdy.

Beýanatda Täjigistanda ýagdaýyň COVID-19 bilen bagly soraglara jogap bermekden ýüz öwrülýändigi üçin Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň (AÝ/AR) prezidenti Jeými Flaýyň (Jamie Fly) ýurduň ​Saglyk ministrligine we beýleki agentliklerine gatyrganyp, täjik häkimiýetlerine hat ibermek derejesine baryp ýetendigi bellenilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG