Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amerikan satirigi, türk žurnalistleri Türkmenistanyň 'koronawirus çözgüdini' ýaňsylaýar


Trewor Noah ýene-de Türkmenistan temasyna ýüzlendi.

Türkmenistan we onuň awtoritar lideri baradaky maglumatlar dünýä ýurtlarynyň habar serişdeleriniň, şol sanda dünýä meşhur satiraçylaryň hem barha kän ünsüni çekýär.

ABŞ-nyň meşhur satiriki gepleşikleriniň biri "The Daily Showy" alyp baryjy Trewor Noah soňky gepleşiginde “koronawirus pandemiýasynyň dünýäniň awtoritar diktatorlary üçin aýratyn bir derejede kyn bolandygyny" aýtdy.

“Olar örän hakyky bir kesel bilen söweşmeli boldular we şol bir wagtda-da öz ýurtlarynda hiç wagt hiç bir tersligiň bolmaýandygyny görkezmäge çalyşdylar” diýip, Noah Merkezi Aziýadaky Türkmenistan diktaturasynyň çözgüt tapandygyny belleýär.

Daşary ýurt habar serişdeleri koronawirus pandemiýasynyň iň bir agyr zarba uran ýurtlarynyň biri bolan Eýranyň gapdalynda ýerleşýän Türkmenistanda ýekeje-de COVID-19 hadysasynyň hasaba alynmandygyny, munuň ynanar ýaly zat däldigini, şol bir wagtda-da bu ýurduň, BSG-nyň missiýasy baryp gaýdandan soň, ilata ýüz maskalaryny geýmegi buýrandygyny, emma munuň sebäbiniň koronawirus däl-de, howanyň düzüminde köpelen tozan bilen baglydygyny habar berýärler.

Amerikan satiriginiň pikiriçe, tozan bahanasy bizde koronawirus bar diýip boýun alanyňdan has oňaýsyz. Ol “Alada etmäň, biziň bu ýerimizde kesel ýok, diňe biziň ýurdumyz örän tozanly we tozan soryjymyz ýok” diýip, Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň bu mesele bilen bagly jemgyýetçilige hödürleýän wideo ýüzlenmeleriniň has-da gülkünçdigini öňe sürýär.

Amerikan satirikleri mundan Türkmenistan temasyna bir ýyl ozal, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ölümi barada çykan tassyklanmadyk maglumatlar we türkmen häkimiýetleriniň bu ýagdaýa bildiren reaksiýasy barada gülküli gepleşik taýýarlapdylar.

Soňky döwürde Türkiýäniň mediasynda hem Gurbanguly Berdimuhamedow barada tankydy garaýyşlar köp peýda bolup başlady. 17-nji iýulda türk telewideniýesi Türkmenistan temasyna ýene bir gezek ýüzlendi we balyk tutýan, dijeýlik edýän, at çapýan Gurbanguly Berdimuhamedowy görkezip, bir koronawirus hadysasyny hem hasaba almadyk ýurduň prezidentini “ilginç bir lider” hökmünde häsiýetlendirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG