Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Habarowsk şäherinde ýerli ýolbaşçynyň tussag edilmegi sebäpli guralýan protestler dowam edýär


Rus protestçileri

Orsýetiň Uzak Gündogaryndaky Habarowsk şäheriniň adamlary 19-njy iýulda hem köçelere çykyp, Kremliň garşysyna çykan ýerli häkimiň tussag edilmegine garşy protestlerini dowam etdirdiler.

Täze ýygnanyşyklar Habarowsk ülkesiniň gubernatory Sergeý Furgalyň boşadylmagyny talap etmek üçin 590 müň ilatly şäherde on müňlerçe adamyň gurnan parahatçylykly demonstrasiýasyndan bir gün soň boldy.

9-njy iýulda Habarowskde tussag edilip, Moskwa iberilen Furgal 2004-2005-nji ýyllarda adam öldürmek synanyşygynda we iki adamy öldürmäge buýruk bermekde günäkärlenýär. Moskwa şäher sudy 16-njy iýulda ýapyk gapylaryň arkasynda Furgalyň deslapky tussaghana ýerleşdirilmegi barada karar kabul etdi.

Russiýanyň Liberal Demokratik partiýasynyň agzasy bolan 50 ýaşly Furgal özüne bildirilen aýyplamalary ret edýär we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň syýasy maksatlydyklaryny aýdýarlar.

Furgal iki ýyl ozal dolandyryjy “Birleşen Russiýa” partiýasyna wekilçilik edýän gubernatordan üstün çykyp, Hytaý bilen serhetleşýän Habarowsk ülkesiniň ýolbaşçylygyna saýlandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG