Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG: Şu ýylyň birinji ýarymynda Owganystanda 1200-den gowrak raýat öldi


Bomba partlamasy netijesinde zyýan ýeten jaý bejerilýär, Kabul, iýul, 2020

BMG-nyň Owganystandaky wekilhanasy (UNAMA) 27-nji iýulda çap eden hasabatynda ýylyň birinji ýarymynda Owganystanda 1,282 parahat ýaşaýjynyň wepat bolandygyny, şol bir wagtyň özünde ýene 2176 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Hasabatda 340 çaganyň wepat bolandygy we 727 caganyň ýaralanandygy aýdylýar.

"Owganystanyň hökümetiniň we 'Talybanyň' arasyndaky parahatçylykly gepleşikler üçin bir ýere jemlenmegine taryhy pursadyň dörän döwürde pajygaly hakykat söweşleriň her gün parahat ilata agyr zeper ýetirýändigini görkezýär" -diýip, BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili Deborah Lýons aýtdy.

Hasabatda Owganystanda wepat bolan parahat ýaşaýjylaryň ölümine getiren ýagdaýlaryň 58%-ne "Talyban" we "Yslam döwleti" toparlaryň sebäpkär bolandygy, ölen ýa-da ýaralanan parahat ilatyň 23%-ne hökümete tarapdar güýçleriň jogapkärdigi aýdylýar.

2019-njy ýyla degişli sanlar 13% ýokarydy. BMG-niň çap eden hasabaty Owganystanda parahatçylygy gazanmak ugrundaky tagallalaryň Kabulyň we "Talybanyň" arasynda tussaglaryň boşadylmagyna degişli düşünişmezlikler sebäpli kesgitsiz ýagdaýda galýan döwrüne we zorluklaryň tutaşýan wagtyna gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG