Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň Kapitolynda hökmany maska düzgüni girizildi


Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň agzalary.

Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň ýene bir agzasynda geçirilen koronawirus testiniň netijesi pozitiw boldy. Bu netije ABŞ-nyň Kapitolynda hökmany maska düzgüniniň girizilmegine getirdi.

Spiker Nensi Pelosi (Nancy Pelosi) agzalaryň ABŞ-nyň Wekiller öýüniň gatynda bolanda hökmany maska geýmelidigi barada buýruk çykardy.

Aradan birnäçe sagat geçensoň, Wekiller öýüniň seržanty we Kapitolyň baş lukmany maskalaryň, az sanly kadadan çykmalar bilen, Wekiller öýüniň ofis binalarynyň içinde hökmany geýilmelidigini aýtdylar. Bu mandat 30-njy iýulda irden sagat 8-de güýje girýär.

Pelosi maska geýmezligiň "çynlakaý düzgün bozmadygyny" aýdyp, agzalar maska geýmeseler, onda olaryň otagdan çykarylyp bilinjekdigini belledi. Ýöne olar gürlänlerinde maskalaryny wagtlaýyn aýyryp bilerler.

“Başlyk ähli agzalaryň we işgärleriň palatadaky hem-de töwerekdäki beýleki adamlaryň saglygyna, howpsuzlygyna we abadançylygyna hormat nyşany hökmünde bu talaby ýerine ýetirilmegine garaşýar" diýip, Pelosi aýtdy.

Pelosi bu barada, Kongresiň agzasy Louie Gohmert koronowirus barlagyndan geçendigini we onuň netijesiniň pozitiw bolandygyny aýdandan soň, 29-njy iýulda yglan etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG