Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Koronawirus ýokaşan adamlaryň sany 18 milliondan aşdy


COVID-19 keselinden gorag geýimli saglyk işgäri

3-nji awgustda dünýäde hasaba alnan koronawirus ýokaşan adamlaryň sany 18 milliondan geçdi. Käbir ýurtlar kesellänleriň täze sanynyň rekord derejede köpelmegine duçar bolýarlar, beýlekiler ýagdaýyň kadalaşmagyna garamazdan, keselçiligiň gaýdyp gelmeginden howatyrlanýarlar.

Ýewropada wirusyň täzeden ýaýramagy bilen bagly aladalara garamazdan, Germaniýanyň demirgazyk Meklenburg-Worpommern ştatynda tomus dynç alyş möwsüminiň tamamlanmagyndan soň 3-nji awgustda müňlerçe okuwçy mekdebe dolandy.

Germaniýa COVID-19 pandemiýasy sebäpli mart aýynyň ortalarynda ýapan okuw jaýlaryny ilkinji gezek açýar.

Germaniýanyň saglyk ministri Jens Spahn şu hepdäniň ahyryndan başlap, töwekgelçilikli COVID-19 ýurtlaryndan Germaniýa gaýdyp gelýän syýahatçylar üçin hökmany synag geçiriljekdigini mälim etdi.

Koronawirusdan dünýäde iň agyr zyýan çeken ABŞ-nyň resmileri ýurduň köp ýerinde keseliň ýaýramagyna degişli “täze tapgyryň” başlanandygyny aýtdylar.

Fransiýada, dynç alyş möwsüminiň orta nokadyndan geçen pursadynda keselçiligiň köpelip başlamagy sebäpli, köpçülik içinde maska dakynmak düzgünleri güýje girdi.

Awstraliýanyň iň köp ilatly Wiktoriýa ştatynda betbagtçylyk ýagdaýy yglan edildi we alty hepdelik gijeki komendant sagady girizildi.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy global derejede COVID-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaý yglan edeli bäri dünýäde kesellänleriň sany 18 milliona ýetdi, azyndan 687,000 adam öldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG