Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belaruslar barha kän köpçülikleýin proteste gatnaşýar, 'milli şatlygyň başlanmagyna' umyt baglanýar


Minsk. Protestçiler.

Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenka, ýurduň hepde ahyrlarynda köpçülikleýin protestlere taýýarlanmagy bilen, galplaşdyrylan saýlawlardan we rehimsiz basyp ýatyrmalardan soň, 26 ýyllyk dolandyryşynyň soňlanmagyna edilýän çagyryşlaryň barha güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa ýurtdan Litwa gitmäge mejbur edilenden soň, 15-nji we 16-njy awgustda parahatçylykly ýörişlere çagyrdy.

“Belaruslar mundan aňryk indi hiç haçan öňki hökümet bilen ýaşamak islemezler. Aglaba köplük onuň ýeňşine ynanmaýar” diýip, ol 14-nji awgustdaky wideoýazgysynda aýtdy. “Öz saýlawyňyzy goraň” diýip, ol öz goldawçylaryny alyp barýan protest çärelerini hepde ahyrynda dowam etdirmäge çagyrdy.

9-njy awgustda geçirilen gapma-garşylykly saýlawdan bäri geçirilen protestler Minskiň we beýleki şäherleriň köçelerinde görlüp-eşidilmedik sahnalary emele getirdi.

Saýlawdan soňky ilkinji günlerde 6700 töweregi adam tussag edildi, olar tussaghanalardaky aýylganç şertler, urlup-ýenjilmeler we beýleki ýowuzlyklar barada gürrüň berdiler.

Emma 14-nji awgustda, saýlawdan soňky günlerdäki rehimsiz tutda-baslyk sahnalaryndan we polisiýa urup-ýençmelerinden soň, müňlerçe adamyň uly bir polis zorlugy bolmazdan köçelere çykmagy bilen, özgerişligiň mümkindigi baradaky duýgular güýçlendi.

Belarus syýasy synçysy Dmitriý Bolkunets bu ýagdaýy “milli şatlygyň başlangyjy” hökmünde häsiýetlendirdi.

"Protestçiler gorkudan çykdylar, olar öç alynmagyndan gorkmaýarlar" diýip, Bolkunets AÝ/AR-nyň “Häzirki zaman” telekanalyna beren gürrüňinde aýtdy.

Elleri gülli ak geýnen aýallar, döwlet kompaniýalarynda iş taşlaýan işçiler, lukmanlar, studentler we her bir pudakdaky belaruslylar protestlere gatnaşýarlar. Hatda hukuk goraýjy işgärleriň arasynda hem iş taşlaýyş yglan edenler ýa-da işlemekden ýüz öwrenler tapyldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG