Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Içaly tussag edilenden soň Norwegiýa russiýaly diplomaty kowýar


Russiýanyň Norwegiýadaky ilçihanasy
Russiýanyň Norwegiýadaky ilçihanasy

Norwegiýa ýaňy-ýakynda içalyçylyk aýyplamalary bilen tussag edilen norweg raýatynyň işi bilen ilteşikli bir russiýaly diplomaty kowdy.

Norwegiýanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň ilçisini çagyryp, agzalýan rus diplomatynyň “diplomat wezipesine we durumyna laýyk gelmeýän işlere baş goşandygy” sebäpli, onuň ýurdy terk etmegini haýyş etdi diýip, 19-njy awgustda NRK döwlet telewideniýesi habar berdi.

Hindistanda doglan bir norweg raýaty 15-nji awgustda paýtagt Osloda bir rus aňtaw ofiseri bilen pizza restoranynda duşuşýan wagty Norwegiýanyň PST aňtaw agentligi tarapyndan tussag edildi. Norweg häkimiýetleri güman edilýäniň adyny aýtmaýar, ýöne NRK telekanaly onuň şahsyýetini 50 ýaşly Harşarn Singh Tathgar diýip, anyklady.

Ol 17-nji awgustda dört hepdelik wagtlaýyn tussaglyga alyndy. Sorag wagtynda güman edilýäniň rus diplomatyndan pul alandygyny we oňa maglumat berendigini özüniň boýun alandygy habar berilýär.

XS
SM
MD
LG