Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belarusda Lukaşenkanyň häkimiýetine garşy uly protest ýörişi geçdi


Protestçiler prezident Aleksandr Lukaşenkanyň wezipesinden çekilmegini, şeýle-de 9,5 million ilatly bu Gündogar Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap edýärler. Minsk. 23-nji awgust, 2020 ý.

Belarus oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa 24-nji awgustda Litwada ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunbasary Stiwen Biegun (Stephen Biegun) bilen duşuşyp, Belarusdaky jedelli saýlawalardan soňky dörän ýagdaýlara parahat çözgüt tapmagyň ýollaryny maslahat ederler.

Bu aralykda, mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskde, Aleksandr Lukaşenkanyň ses berişlikde nobatdaky möhlete prezident saýlandy diýlip yglan edilmegine, şeýle-de polisiýanyň saýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy nägilelik bildirip, 100 müňden hem aşa protestçi şäheriň köçelerine çykdy.

Içeri işler ministrligi ýekşenbe güni geçirilen protestlerde hiç kimiň saklanmandygyny mälim etdi. 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlaryndan soňky üç günüň dowamynda protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tussag edilipdi.

23-nji awgustda giçlik adamlar, pitnä garşy polisiýa bilen hiç hili çaknyşyk bolmazdan, dargap başladylar. “Täze Belarus Ýörişi” atlandyrylan çärä gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar.

Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukaşenkanyň wezipesinden çekilmegini, şeýle-de 9,5 million ilatly bu Gündogar Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler.

Protest çäresi aglaba tamamlanandan soňra, Telegram kanallarynda egninde okdan goraýan keltekçeli we eli awtomatly Lukaşenkanyň wertolýotda şäheriň üstünden uçup barýandygyny görkezýän wideolar peýda boldy.

Protestler ýurduň beýleki şäherlerinde hem geçirildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG