Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täjigistanda futbol oýnundan soň ýüze çykan çaknyşykda azyndan 21 adam ýaralandy


Futbol ýaryşy, Duşenbe (illýustrasiýa suraty)

Täjigistanyň gündogaryndaky Horog şäherinde geçirilen içerki liganyň futbol oýnundan soň ýüze çykan çaknyşykda azyndan 21 adam ýaralandy.

Içeri işler ministrliginiň 21-nji sentýabrda aýtmagyna görä, ýerli futbol janköýerleri 19-njy sentýabrda mekdep stadionynda geçirilen oýundan soň birek-birege daş zyňyp başlapdyrlar we birek-birege şikes, emläge zeper ýetiripdir.

Ministrligiň habaryna görä, möwç alýan janköýerler mekdebiň we golaýdaky ýaşaýyş jaýlarynyň hem binanyň penjirelerini döwüpdirler. Şeýle hem alty ulaga zeper ýetirilipdir we stadiondaky birnäçe oturgyçlar döwülipdir.

Polisiýa bu waka boýunça derňew işine başlady.

Futbol huliganlarynyň arasynda dawa-jenjel sportuň giňden ýaýran Täjigistanda seýrek däl.

2011-nji ýylyň iýun aýynda günorta Kulob şäherinde geçirilen futbol oýnundan soň gahar-gazaply janköýerler oýnuň eminlerinden nägile boldular. Janköýerler stadiony goraýan polisiýa hüjüm etdiler we eminlere daş hem-de beýleki zatlary atdylar.

Şol ýylda geçirilen başga bir hadysada, 40-a golaý janköýer paýtagt Duşenbede öz halaýan toparynyň ýeňşini şowhun-gykylyk we köçelerdäki ulaglara daş atmak bilen dabaralandygy üçin tussag edilipdi.

XS
SM
MD
LG