Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp sud işi arkaly saýlawlary ret etmäge çalyşýar


Donald Tramp

Prezident Donald Tramp 15-nji noýabrda ABŞ-nyň prezidentlik saýlawlary barada gaharly twit ýazdy we ses berişligiň "galplaşdyrylandygyny" öňe sürdi. Ol birnäçe sud arkaly netijeleri ýatyrmak synanyşygynyň şowsuz bolandygyna garamazdan, has köp sud işini gozgajakdygyny aýtdy.

Trampyň Twitterde çap eden habarynda saýlaw netijelerine garşy göreşmek üçin edýän tagallalarynyň diňe başlandygy aýdylýar we şu wagta çenli gozgalan işleriň köpüsiniň, subutnamalaryň ýoklugy sebäpli başa barmandygy bellenýär.

"2020-nji ýyldaky saýlawlaryň konstitusiýa laýyk gelmeýändigini we netijeleri üýtgetmek üçin eden zatlarymyzy görkezýän uly işlerimiz ýakyn wagtda açylar!" diýip, Tramp aýtdy.

Şeýle hem, Tramp ilkinji gezek Jo Baýdeniň saýlawda ýeňiş gazandygyny boýun aldy, ýöne soň boýun egmejekdigini aýtdy. Baýdeniň adyny ulanman, Tramp "Saýlawlaryň galplaşdyrylandygy sebäpli ýeňiş gazandy" diýip twit ýazdy.

Ýöne takmynan 90 minutdan soň Tramp şeýle ýazdy: "Ol diňe" FAKE NEWS MEDIA "-nyň gözünde ýeňiş gazandy. Hiç zady boýun almaýaryn!"

Baýden 7-nji noýabrda ABŞ-nyň esasy habar beriş serişdeleriniň oňa ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 270 sesiň Saýlaw Kolleji tarapyndan berilendigi barada habaryndan soň özüni ýeňiji diýlip yglan etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG