Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň daşary we goranmak  ministrleri Ermenistanyň premýer-ministri bilen ýaraşyk meselesini maslahatlaşýar


Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Ýerewanda Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşinýan bilen duşuşdy. 21-nji noýabr, 2020.

Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow we goranmak ministri Sergeý Şoýgu Ýerewanda Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşinýan bilen duşuşyp, Dagly-Garabag üstündäki söweşde rus araçylygynda gazanylan ýaraşygyň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdy.

Paşinýanyň edarasy 21-nji noýabrda geçirilen ýygnakda ermeni premýer-ministriniň aýdan sözlerine salgylanyp, ermenileriň uruş döwründe "hemişe Orsýetden goldaw duýandygyny", şol sanda Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň şahsy “goldawyny” we rus hökümetiniň goldawyny duýandygyny aýtdy.

Şoýgu Paşinýana 10-njy noýabrda gol çekileli bäri, ýaraşyk şertnamasyna gözegçilik etmek üçin getirilen rus parahatçylyk güýçleriniň Azerbaýjanyň bölünip aýrylan Dagly-Garabag sebitiniň tasdan “ähli ýerine ýerledşirilendigini” aýtdy.

“Jemi 23 sany [howpsuzlyk] posty guruldy” diýip, Şoýgu Paşinýana aýtdy. “Biz Stepanakertiň ýoluna gözegçilik edýäris" diýip, ol azeri dilinde Hankandi ady bilen tanalýan, esasan etniki-ermeni ilatly Dagly-Garabag şäherini nazara alyp aýtdy.

Şoýgu rus goşunlarynyň "bosgunlaryň gaýdyp gelmegini üpjün edýändigini" we "asuda durmuşyň eýýäm ýola goýlandygyny" hem sözüne goşdy.

Russiýanyň wekiliýeti ýakyn günlerde Bakuwa hem sapar etmeli. Ýerewana edilen sapar Azerbaýjanyň prezidenti Ylham Alyýewiň öz goşunlarynyň ýaraşyk şertleri esasynda Dagly-Garabagyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Agdam sebitini gaýtadan ele geçirendigini habar bereninden bir gün soň boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG