Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp Kapitolda bolan zorlugy ýazgarýar, Wekiller öýi prezidente ikinji gezek ynamsyzlyk bildirmek barada ses berdi


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bir hepde mundan ozal ABŞ-nyň Kapitol binasynda bolan zorlugy ýazgaryp, wideo ýüzlenme çap etdi, ýöne özüne ynamsyzlyk bildirmek barada geçirilen ses berişligi agzamady.

Tramp bu wideony 13-nji ýanwarda, Wekiller öýüniň spikeri Nensi Pelosi oňa “pitnä öjükdirmek” diýilýän üçin ynamsyzlyk bildirmek barada karara gol çekýän gabatlary ýaýratdy. ABŞ-nyň Wekiller öýüniň 232 agzasy prezidente ynamsyzlyk bildirilmegini goldap ses berdi, 197 wekil muňa garşy çykdy.

Impiçment ses berişligi bilen Tramp ABŞ-nyň taryhynda iki gezek ynamsyzlyk bildirmek barada karar kabul edilen prezident boldy. Soňky ses berişlikde Wekiller öýünden on respublikan palatanyň impiçment kararyny goldady.

Trampa ilkinji gezek 2019-njy ýylda onuň Ukraina bilen gatnaşyklary sebäpli ynamsyzlyk bildirildi, ýöne Senat 2020-njy ýylda ony aklamak barada ses berdi.

Trampa ynamsyzlyk bildirmek barada kabul edilen soňky karar onuň saýlanan prezident Jo Baýdeniň ýeňşi barada aýdan sözlerine we ýaýradan ýalňyş maglumatlaryna, şol sanda 6-njy ýanwar hüjüminiň öňüsyrasynda geçirilen ýörişde eden çykyşyna salgylandy. Kapitol binasyna edilen hüjümde bäş adam öldi.

Tramp öz ýaýradan wideo ýüzlenmesinde zorlugy berk ýazgardy. “Bu meniň ynanýan ähli zadyma hem-de hereketimiziň manysyna ters gelýär” diýip, ol aýtdy. Ýöne ol impiçment barada ýa-da onuň mähelläni öjükdirendigi barada özüne atylýan aýyplamalara hiç zat diýmän, oňa derek, amerikanlary “häzirki pursatyň hyjuwlaryny ýeňip geçmäge” çagyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG