Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gelenjikdäki "köşgi" gurýanlar Putiniň bu ýere dört gezek gelendigini aýtdylar


"Putiniň köşgüniň" suraty

Gelenjikdäki "köşgüň" gurluşygyna gatnaşan işçiler binanyň we oňa ýanaşyk desgalaryň Wladimir Putiniň bähbitleri üçin gurulýandygyny tassykladylar. Gurluşykçylar bu barada “Meduza” bilen söhbetdeşlikde gürrüň berdiler. Olaryň sözlerine görä, rus prezidentiniň özi bu ýere birnäçe gezek sapar etdi.

Neşiriň söhbetdeşleri bu jaýyň çäginde 16 gatly, özboluşly bir bunkeriň bardygyny hem habar berdiler. Alekseý Nawalnynyň derňewinde bunker hakynda, şeýle-de desganyň käbir beýleki bölekleri, hususan-da deňiz suwundan doldurylýan howozly park, jülgäni baş desga bilen birleşdirýän turba ýollary barada hiç zat aýdylmady.

Gurluşykçylar beýleki çykdajylar bilen deňeşdirilende gymmat bahaly "çotgalaryň" we beýleki içki elementleriň "ownuk" zatdygyny bellediler: serişdeleriň esasy bölegi "çylşyrymly düýp işlere" gönükdirilýär. Şol bir wagtda, işçiler bezegde we içki bezegde altyn ulanylýandygy baradaky çaklamalary ret etdiler.

“Maş” telegram kanaly 29-njy ýanwarda gelenjikde gurulýan "köşkde" düşürilen wideony görkezdi.

Aýdylmagyna görä, ýazgy etmek mümkinçiligi "tehniki gözegçilik" işgäri tarapyndan döredilipdir.

Alekseý Nawalnynyň "Wladimir Putiniň köşgi" baradaky wideosy 19-njy ýanwarda YouTube-da çap edildi. Şondan bäri bu wideony 100 milliondan gowrak adam gördi. Binanyň çak edilýän bahasy 100 milliard rubla deň.

Putin bu gurluşyga dahyllydygyny ret etdi we onuň hususy kompaniýalara degişlidigini öňe sürdi.

XS
SM
MD
LG