Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Blinken Yragyň Kürdüstan sebitine edilen raketa hüjüminiň ‘gahar-gazap’ döredendigini aýtdy


ABŞ-nyň döwlet sekretary Antoni Blinken

ABŞ-nyň döwlet sekretary Antoni Blinken Yragyň Kürdüstan sebitine edilen raketa hüjümini derňemäge çagyrdy. Hadysada bir şertnamalaýyn gullukçy öldürildi, başga-da bäş adam, şol sanda ABŞ-nyň bir harby gullukçysy ýaralandy.

Blinken beýanat ýaýradyp, Birleşen Ştatlaryň bu hüjümi “gahar-gazap” bilen garşylandygyny aýtdy, şeýle-de muny “derňemek we jogapkärleri hasabata çekmek üçin ähli tagallalara goldaw berjekdigini” belledi.

Beýanatda, deslapky barlaglara görä, hüjümde bir raýat şertnamalaýyn gullukçynyň öldürilendigi we koalisiýanyň beýleki birnäçe agzasynyň, şol sanda Birleşen Ştatlaryň harby gullukçysynyň ýaralanandygy aýdylýar.

Blinken ABŞ-nyň öldürilen şertnamalaýyn gullukçysynyň ýakynlaryna, şeýle-de “bu rehimsiz gazaplylykdan ejir çekýän bigünä yraklylara we olaryň maşgalalaryna” gynanç bildirýändigni aýtdy.

Kürdüstanyň Içeri işler ministrligi raketalaryň Kirkuk welaýatynyň serhediniň golaýyndaky Irbiliň günortasyndan atylandygyny we olaryň aeroportyň golaýyndaky ýaşaýyş sebitine düşendigini aýtdy.

Harby resmiler hüjümiň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny häzirlikçe bilmeýändiklerini aýtdylar.

Yragyň prezidenti Barham Salih muny “howply dartgynlylygy döredýän jenaýatçylykly terroristik hüjüm” atlandyrdy.

XS
SM
MD
LG