Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ, ÝB Nawalnynyň işi boýunça Russiýa garşy sanksiýalary göz öňünde tutýarlar


Rus oppozisiýa lideri Alekseý Nawalny
Rus oppozisiýa lideri Alekseý Nawalny

ABŞ-nyň we Ýewropa Bileleşiginiň rus oppozisiýa lideri Alekseý Nawalnynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi we tussag edilmegi bilen baglylykda, Russiýa garşy utgaşdyryjy çärä görjekdiklerine garaşylýar.

Ýewropaly diplomatik çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Ýewropa Bileleşigine agza döwletler Kremliň tankytçysynyň golaýda türmä basylmagy bilen ilteşikli Russiýanyň ýokary derejeli adalat we kanun goraýjy dört resmisine garşy sanksiýalary tassyklapdyrlar.

Bu aralykda, prezident Jo Baýdeniň administrasiýasyndaky iki çeşmäniň Reuters habar gullugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Nawalnynyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar.

Ýewropaly iki çeşmäniň anonimlik şertinde Fransiýanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa Bileleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsyýetleriň atlary Bileleşigiň resmi žurnalynda 2-nji martda çap ediler. Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri sanksiýalar babatynda geçen gepde ylalaşypdylar.

Çeşmeler ozalky syzyp çykan maglumatlarda gadagançylyklaryň federal türme dolandyryjysy Aleksandr Kalaşnikowa, Russiýanyň derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykina, baş prokuror Igor Krasnowa we Milli gwardiýanyň başlygy Wiktor Zolotowa garşy giriziljekdigi baradaky maglumatlary tassykladylar.

Ýewropa Bileleşigi geçen ýyl Nawalnynyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy eýýäm gadagançylyklary girizipdi.

Emma ABŞ-nyň ozalky prezidenti Donald Tramp bu waka bilen baglylykda hiç hili çäre görmändi.

Baýdeniň administrasiýasy Nawalnynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi boýunça anyk haýsy çäreleri görjekdigi barada maglumat bermedi.

XS
SM
MD
LG