Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baýden saýlawlara gatyşyk üçin Putiniň “jogap berjekdigini” aýdýan mahaly, ABŞ-Russiýa gatnaşyklary has-da gowşaýar


ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden
ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden

Birleşen Ştatlaryň prezidenti Jo Baýden Russiýanyň ABŞ saýlawlaryna “gatyşygy” sebäpli rus prezidenti Wladimir Putiniň ýakyn wagtlarda “jogap berjekdigini” aýtmagyndan soňra hem-de Russiýanyň ABŞ-daky öz ilçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmagyndan soňra iki ýurduň arasyndaky ozal hem dartgynly gatnaşyklar has-da ýaramazlaşýar.

“ABC News” kanalynda 17-nji martda efire berlen interwýuda Baýden özüniň Putiniň ruhsuz ganhordygyna ynanýandygyny aýtdy we onuň noýabr prezident saýlawlaryna gatyşmaga synanyşygy sebäpli ýakyn wagtlarda “jogap berjekdigini” aýtdy. Gepleşigiň alyp baryjysy Jorj Stefanopolos (George Stephanopoulos) saýlawlara gatyşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranynda Baýden “Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz” diýip, jogap berdi.

Giňişleýin söhbetdeşlik ABŞ-nyň Milli aňtaw müdirliginiň Putiniň “prezident Baýdeniň dalaşgärligini hem-de Demokrat partiýany kemsitmäge, öňki prezident Donald Trampy goldamaga, saýlaw prosesini ynamdan gaçyrmaga we Birleşen Ştatlarda syýasy we sosial bölünişikleri güýçlendirmäge gönükdirilen operasiýalara ygtyýar berendigi we olaryň birnäçe rus hökümet guramalary tarapyndan ýerine ýetirilendigi” barada gelen netijesi çap edilenden bary-ýogy birnäçe sagat soň efire berildi.

40 ýyldan gowrak syýasy tejribesi bolan Baýden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tanandygyny we Putiniň wyždanynyň bardygyna özüniň ynanmaýandygyny aýtdy.

Putiniň ganhordygy barada pikir edip-etmeýändigi barada berlen soraga Baýden “Edýärin” diýip jogap berdi.

Kreml 17-nji martda hasabatyň netijelerini ret etdi we olaryň “düýbünden esassyzdygyny” aýtdy.

Russiýa saýlawlara “gatyşmady” we “hiç bir dalaşgäriň garşysyna kampaniýa geçirmedi” diýip, Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow aýtdy.

Birnäçe sagat soňra, Russiýa özüniň Waşingtondaky ilçisi Anataloiý Antonowy geňeşmeler üçin Moskwa çagyrýandygyny yglan etdi.

XS
SM
MD
LG