Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ozalky polisiýa ofiseri Jorj Floýdyň ölüminde günäli tapyldy


Sud eminleri ozalky ofiser Derek Çauwini Jorj Floýdy öldürmekde günäli tapdylar.

ABŞ-da sud eminleri Minneapolisiň ozalky ofiseri Derek Çauwini Jorj Floýdy öldürmekde günäli tapdylar.

10 sagada golaý dowam eden seljermeden soň, 20-nji aprelde 12 emin Çauwini adam öldürmek aýyplamalarynda günäli tapdy.

Munuň netijesinde Çauwine onlarça ýyl türme tussaglygynyň berilmegi mümkin. Kanun ekspertleri onuň uly ähtimallyk bilen suduň bu kararyny şikaýat etjekdigini aýdýarlar.

Floýd 2020-nji ýylyň 25-nji maýynda, dükanlaryň birinde galp $20 pul birligini berenden soň, polisiýanyň tussag etmek synanyşygyň dowamynda aradan çykdy. Floýdyň ölümi netijesinde ençeme aýlap protest çäreleri geçirildi we jynsy meseleleri gün tertibine getirildi.

Akýagyz Çauwiniň ýere ýatyrylan Floýdyň boýnuna dokuz minutdan hem aşa wagt dyzy bilen basyş etmeginden soň, 46 ýaşly garaýagyz Floýd dünýäden ötdi.

Prezident Jo Baýden, şeýle-de beýleki Demokratlar, aktiwistler we belli şahyslar, jynsy deňsizlik we polisiýadaky bar bolan meseleler barasyndaky çekişmeleriň arasynda, sud eminleriniň kararyny gowy garşyladylar.

Baýden telewideniýede eden çykyşynda Floýdyň ölüminiň “ýagty günüň dowamyna amala aşyrylan adam öldürmesi bolandygyny”, şeýle-de munuň tutuş dünýä Birleşen Ştatlardaky jynsy we polisiýa meselelerini aýan edendigini aýtdy.

Çauwin Minneapolisdäki suduň zalyndan eli gandally tussaghana äkidildi. Binanyň daşynda ýygnanan märeke hökümi gutlap gygyrdy.

Dürli jyns wekillerinden ybarat 12 emin polisiýany jogapkärçilige çekmek üçin üç hepdeläp onlarça şaýadyň görkezmesini diňledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG