Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BSG çagalaryň arasynda aşa semizlik ýagdaýlarynyň köpelýändigini duýdurýar


"Mekdepleriň ýapylmagy we hereketleriň çäklendirilmegi çagalaryň iýmit we fiziki hereketine ýaramaz täsir ýetirip biler".

Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG) ençeme aýlap dowam edýän koronawirus çäklendirmeleriniň fonunda çagalaryň arasynda aşa semizlik ýagdaýlarynyň köpelendigini, şeýle-de munuň geljekde olaryň saglygyna uzak möhletli ýaramaz täsir ýetirip biljekdigini duýdurdy.

BSG-niň Ýewropa boýunça regional edarasynyň 11-nji maýda çap eden hasabatyna görä, mekdepleriň ýapylmagy we hereketleriň çäklendirilmegi çagalaryň iýmit we fiziki hereketine ýaramaz täsir ýetirip biler.

“COVID-19 BSG-niň Ýewropa sebitinde çagalaryň arasyndaky aşa semizlik tendensiýasyny has hem ýitileşdirip biler” diýip, BSG-niň Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Kluge belledi.

Aşa semizligiň COVID-19-yň has agyr simptomlary, şeýle-de ýürek-damar keselleri, süýji kesel we düwnük bilen ilteşiginiň bardygy bellenilýär.

Sebitiň 36 döwletinde geçirilen barlagda 6 we 9 ýaş çagalaryň tas üçden biriniň aşa semizlige uçrandygy anyklandy.

Mundan başga-da, Birleşen Ştatlarda we Ýewropada geçirilen barlaglar pandemiýa çäklendirmeleriniň uly ýaşly adamlaryň hem çenden aşa agram almagyna sebäp bolandygyny görkezdi. Munuň soňy bilen saglyk meselelerini döredip biljekdigi hem duýdurylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG