Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Serbiýa, Kosowa gatnaşykalaryny kadalaşdyrmak boýunça gepleşik geçirýärler


Kosowanyň premýer-ministri Albin Kurti (çepde) we Serbiýanyň prezidenti Aleksandar Wuçiç

Serbiýanyň we Kosowanyň ýolbaşçylary gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksady bilen 15-nji iýunda Brusselde ÝB-niň araçylygyndaky gepleşiklerini täzeden başlaýarlar.

Iki Balkan goňşusy 1998-1999-njy ýyllardaky Kosowo söweşlerden 20 ýyldan gowrak wagt bäri gatnaşyklary dartgynly saklaýan jedelleri çözmäge gönükdirilen on ýyl dowam edýän gepleşikleriniň çäginde soňky gezek geçen ýyl duşuşypdy.

15-nji iýunda geçiriljek gepleşikler , Kosowanyň premýer-ministri çepçi reformaçy Albin Kurtiniň fewral aýynda parlament saýlawlarynda Serbiýanyň prezidenti Aleksandar Wuçiç bilen gepleşiklerde täze ädim ätjekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuşyk bolar.

ÝB-niň daşary syýasat boýunça başlygy Josef Borrell 15-nji iýunda ikitaraplaýyn gepleşikleriň öňüsyrasynda "Bu gepleşik aňsat bolmaz. Emma bu proses we iki tarapyň hem yhlasly gatnaşygy Kosowanyň we Serbiýanyň halkynyň bähbidi üçin zerurdyr" -diýip, Brýusseldäki duşuşyklaryň öňüsyrasynda aýtdy.

"Günbatar Balkan ýurtlaryndaky diskussiýalar barada Ýewropada täze bir pursat döredi we tutuş sebit üçin bu pursatdan peýdalanmak möhümdir" - diýip, Borrell belledi.

Kosowa albaniýaly separatistler bilen Ýugoslawiýanyň güýçleriniň arasyndaky söweşden on ýyla golaý wagt geçensoň, 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşsyzlygyny yglan etdi.

Uruş Belgradyň goşunlaryny kowup çykaran 78 günlük NATO howa kampaniýasyndan soň tamamlandy. Kosowanyň garaşsyzlygy ABŞ we 100-den gowrak ýurt, şol sanda Ýewropa Bileleşiginiň köp agzasy tarapyndan ykrar edildi.

Emma Serbiýa henizem bu territoriýany günorta welaýaty hasaplaýar we Russiýa hem Hytaý tarapyndan goldanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG