Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň ýene-de üç sany harby uçar alandygy habar berilýär


Owganystanyň harby-howa güýçleriniň "super tucano" söweş uçarlary

“Revista Forca Aerea” habar agentliginiň maglumatyna görä, 14-nji iýunda Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano kysymly üç uçar öndüriji kärhananyň Braziliýadaky aerodromundan Türkmenistana uçdy.

Öňki ýyllaryň tejribesinden belli bolşy ýaly, Türkmenistan harby söwdalary baradaky maglumatlary çap etmeýär. Ýöne gürrüňi edilýän uçarlarda Türkmenistanyň harby-howa güýçleriniň uçarlarynda ulanylýan reňkler görlüpdir.

Şol bir wagtyň özünde, döwlet bellikleri doly ýapyldy we uçarlarda brazil hasaba alyşlarynyň wagtlaýyn nyşanlary ulanyldy.

Türkmenistanyň harby-howa güýçleriniň A-29 uçarlaryny satyn almak üçin şertnama baglaşandygy baradaky maglumatlar 2019-njy ýylda, bu nusgadaky uçar goşunlar duýdansyz barlanan wagtynda türkmen howa menzilinde žurnalistler tarapyndan görlenden soň peýda boldy.

Soňra belli bolşuna görä, bu uçar şonda geljekde satyn alynmagy üçin Türkmenistanda synag edildi.

Birnäçe çeşmäniň maglumatyna görä, Türkmenistan jemi alty sany Super Tucano uçaryny buýurdy. Şol bir wagtyň özünde, meňzeş reňkli A-29 kysymly iki uçar şu aýyň başynda Braziliýany terk edip, Maltada gonup, barmaly ýerine bardy.

Şeýlelikde, Türkmenistana ýene üç sany “Super Tucano” uçarynyň getirilmelidigini çaklap bolar diýip, habarda bellenýär.

Mundan öň Türkmenistana Italiýandan C-27J NG harby ulag uçarynyň uçandygy habar berildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG