Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystan Owganystandan Täjigistana gaçan 340-den gowrak etniki gyrgyzy kabul eder


Gyrgyzystan Owganystandan Täjigistana gaçyp baran etniki gyrgyzlaryň ewakuasiýa edilmegine kömek bermek haýyşy bilen BMG-niň Bosgunlar boýunça ýokary komissarynyň sebitara wekilhanasyna ýüz tutdy diýip, Daşary işler ministrligi habar berýär.

Gyrgyz häkimiýetleri Täjigistanyň Daşary işler ministrliginiň Owganystandan gaçan gyrgyzlaryň Gyrgyzystan bilen serhede gelmegine kömek bermegini sorady.

Täjigistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet goşunlarynyň habaryna görä, soňky iki günde Owganystandan 347 sany etniki gyrgyz Täjigistana geçdi. Ýolda olaryň iki çagasy öldi. Häzirki wagtda Owganystanyň Badahşan welaýatynyň Andemin obasyndan 91 erkek, 77 aýal we kämillik ýaşyna ýetmedik 177 adam Täjigistanyň Murgab sebitiniň Kyzyl-Rabot etrabynda ýerleşdirildi.

Pamir gyrgyzlary 1575-1930-njy ýyllar aralygynda Owganystana göçüp, şol ýerde ýaşamak üçin galan gyrgyz nesilleridir. Olar uly we kiçi pamirlerde, örän kyn şertlerde ýaşaýarlar.

ABŞ-nyň we beýleki NATO goşunlarynyň Owganystandan çykarylmagynyň fonunda "Talybanyň" Owganystandaky hüjümleri barha giň gerimde dowam edýär.

Owgan hökümetiniň habaryna görä, hökümet güýçleri bilen talyban söweşijileriniň arasyndaky konflikt sebäpli iki milliondan gowrak adam bosgun boldy. Pakistan indiden beýläk owgan bosgunlaryny kabul etmäge taýyn däldigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG