Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Demirgazyk Owganystanda Balhda, Taharda güýçli söweş barýar


Owganystanyň Balh welaýaty

Resmileriň habar bermegine görä, Owganystanyň howpsuzlyk güýçleri demirgazykdaky Balh we Tahar welaýatlarynda "Talyban" söweşijilerine garşy söweşýär.

Balhda 8-nji awgustyň agşamyndan bäri welaýatyň paýtagty Mazar-e-Şerifiň golaýynda güýçli çaknyşyklar bolup geçýär. Bu barada "Tolo News" habar gullugyna habar beren çeşmeler sebite goşmaça güýç iberilmese hökümetiň goranyş liniýalarynyň dargamak howpunyň bardygyny aýtdylar.

8-nji awgustda "Talyban" strategiki taýdan ähmiýetli demirgazyk-gündogar Kunduz şäheriniň aglaba bölegini basyp aldy.

Welaýatyň paýtagty Sar-e Pol we demirgazyk-gündogar Tahar welaýatynyň paýtagty Talokan hem söweşijileriň eline düşdi, diýip, ar alyş gorkusy bilen adynyň aýdylmazlygy şertinde geplän çeşmeler Azatlyk Radiosyna aýtdy.

Owganystandaky söweş ABŞ-nyň we beýleki ýurtlaryň güýçlerini çykarmak işiniň 1-nji maýda başlanyp, şu aýyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýan döwründe güýçlendi.

8-nji awgustda "Talybanyň" eline düşen üç merkez, 6-njy awgustda söweşijileriň eline düşen günorta-günbatar Nimroz welaýatynyň paýtagty Zaranjy we demirgazyk Jowzan welaýatynyň paýtagty Şebergan şäheri bilen bilelikde "Talybanyň" doly ýa-da tutuşlygyna gözegçilik astyndaky welaýat paýtagtlarynyň sanyny bäşe ýetirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG