Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýe tussag edilen telekeçi Kawala beren goldawy üçin 10 ilçini ýurtdan çykarar


64 ýaşly Kawala 2020-nji ýylda 2013-nji ýylda hökümete garşy geçirilen protestleri guramak bilen baglanyşykly bildirilen aýyplamalardan aklandy.

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan daşary ýurtlaryň on ilçisini, şol sanda ABŞ-nyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ilçilerini, 2017-nji ýyldan bäri jenaýatda ýazgarylman tussag saklanylýan telekeçiniň boşadylmagy baradaky talaplary üçin, ýurtdan çykarmagy buýurdy.

Erdogan 23-nji oktýabrda bu ilçileriň beýanatyny "äsgermezlik" hökmünde häsiýetlendirdi we olaryň personae non gratae, “islenilmeýän adamlar” diýlip yglan edilmegini buýurdy.

Haýyr-sahawatçy Osman Kawala garşy açylan kazyýet işiniň çözülmegi baradaky çagyryşa Gollandiýanyň, Kanadanyň, Daniýanyň, Şwesiýanyň, Finlandiýanyň, Norwegiýanyň we Täze Zelandiýanyň ilçileri hem goşuldy.

64 ýaşly Kawala 2020-nji ýylda 2013-nji ýylda hökümete garşy geçirilen protestleri guramak bilen baglanyşykly bildirilen aýyplamalardan aklandy.

Emma muňa garamazdan, oňa täze günä, 2016-njy ýylda Erdogana garşy döwlet agdarylyşygyny guramak synanyşygy bilen baglanyşykly aýyplamalar bildirildi.

Eger-de günäli tapylsa, ol bu aýyplamalar esasynda ömürlik türme tussaglygyna höküm edilip bilner.

Syýasy sebäplidigini aýdyp, halkara adam hukuklary toparlary bu işi ýazgaryp çykyş etdi.

Adam hukuklary boýunça Ýewropa kazyýeti 2019-njy ýylda Kawalanyň jenaýat edendigini tassyklaýan hiç hili subutnamanyň ýokdugyny aýdyp, onuň türmeden boşadylmagyny talap etdi.

Ýewropa Geňeşi hem Kawalanyň boşadylmagyna çagyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG