Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ermenistan, Azerbaýjan serhetdäki täze söweşlerde ýitgi çekdi


Illýustrasiýa suraty
Illýustrasiýa suraty

17-nji noýabrda Ýerewanyň resmileri Azerbaýjan bilen serhetdäki soňky çaknyşykdan soň onlarça ermeni esgeriniň ýesir alnandygyny ýa-da ýitirim bolandygyny aýtdylar.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi 16-njy noýabrda serhetde başlanan söweş zerarly ýedi esgeriniň wepat bolandygyny we ona golaýynyň ýaralanandygyny aýtdy.

Ermenistanyň Goranmak ministrliginiň beren habaryna görä 13 ermeni esgeri azerbaýjan güýçleri tarapyndan ýesir alnypdyr, ýene 24 ermeni esgeri ýitirim bolupdyr we olaryň ykbaly näbelli galýar.

Beýanatda Ýerewanyň Moskwa bilen gepleşiklerden soň bes edilendigi aýdylýan söweşde bir ermeni esgeriniň öldürilendigi habar berilýär.

Iki tarap hem geçen ýyl Daglyk-Garabagda alty hepde dowam eden söweşden soň häzir ýene ýüze çykan dartgynlylyk sebäpli birek-biregi günäkärledi.

Azerbaýjan öz güýçleriniň Ermenistan bilen serhetleşýän Kalbaçar we Laçin etraplarynda "prowokasiýanyň öňüni alandygyny" aýdýar.

Ermenistan hem öz gezeginde azerbaýjan esgerlerini serhet ýakasyndaky ýerlere artilleriýa, sowutly ulaglar we ýaraglar bilen hüjüm etmekde aýyplaýar.

XS
SM
MD
LG