Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moskwanyň şäher kazyýeti Memorial Ynsan Hukuklary Merkezini ýapdy


Memorial Ynsan Hukuklary Merkeziniň Moskwadaky edarasy.
Memorial Ynsan Hukuklary Merkeziniň Moskwadaky edarasy.

Bir gün ozal Russiýanyň ýokary kazyýeti Halkara Memorialy ýapandan soňra, çarşenbe güni Moskwanyň şäher kazyýeti bu guramanyň şahamçasy bolan Memorial Ynsan Hukuklary Merkezini ýapmak barada höküm çykardy. Ýurt boýunça raýat jemgyýetini gysmak üçin döwlet tarapyndan edilýän administratiw çäreler ýylyň dowamynda güýçlendi.

Moskwa şäher kazyýetiniň kabul etmegine giňden garaşylan 29-njy dekabr karary guramanyň ýurduň berk çäklendiriji “daşary ýurt agenti” hakyndaky kanunyny bozandygy barada gelnen netijelere esaslanýar. Bu kanunçylyk hukuk toparlaryna, žurnalistlere, hukukçylara, raýat aktiwistlerine we beýlekilere garşy barha köp ulanylýar.

Bu kanun, beýleki talaplar bilen hatarda, “daşary ýurt agenti” hasaplanýan guramalardan özleriniň çap edýän, ýa-da ýaýlyma berýän ähli maglumatlaryny iriziji tagma bilen tagmalamagy talap edýär.

28-nji dekabrda Ýokary kazyýet Halkara Memorial guramasyny ýapmak barada höküm çykardy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň öň ýany döredilen belent sarpaly gurama Stalin döwrüniň repressiýalaryny öwrenmek boýunça iş alyp barýardy.

Şeýle-de, Memorial käbir resmiler tarapyndan Sowet Soýuzyny “terror döwleti” hökmünde kemsitmekde aýyplanýardy.

Hukuk goraýjy aktiwistler parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň ýeňijisi Andreý Saharow we beýlekiler tarapyndan esaslandyrylan guramany ýapmak üçin kanuny esas ýok diýýärler.

XS
SM
MD
LG