Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýokuşmalaryň gözegçilige alnyp bilinmezligi käbir ýurtlary izolýasiýa syýasatlaryna täzeden seretmäge iterýär


Käbir ýurtlaryň wirus ýaýramasynyň öňüni alyp bilmeýän izolýasiýa syýasatlarynyň ykdysady we sosial täsiri barada barha kän gaýtadan pikirlenmegi netijesinde, bir topar ýurtda kesel ýokuşmalary hemişe ýokary bolmagynda galýar.

Geçirilen ylmy barlaglaryň netijeleri ýokuşmalaryň global möwjemesine getiren omikron görnüşiniň, hususan-da sanjym alanlar üçin, ýokary ýokançly bolmagyna garamazdan, aldajy wirusyň öňki görnüşlerine garanyňda has ýumşak we has az ölüme sebäp bolup biljekdigini görkezýär.

Ýöne ýokanç akymy eýýäm iki ýyl bäri pandemiýa garşy durýan saglyk ulgamlaryna basyş edýär, şol bir wagtda-da kärhanalara işçisiz galmak howpy wehim salýar.

ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) müdiri Roçel Walenskiý 29-njy dekabrda ölüm we hassahana ýerleşdirilenler baradaky maglumatlar deňeşdirilen ýagdaýynda, ýokuşmalaryň häzirki derejesiniň pesdigini aýtdy.

Şu hepdäniň başynda, käbir hünärmenleriň has köp ýokuşmanyň ýüze çykyp biljekdigi baradaky tankytlaryna garamazdan, Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň käbir düzgünleri simptomsyz koronawirus ýokuşmalarynyň izolýasiýa möhletini iki esse azaltdy.

Bu karar wirusa garşy göreşde "ylma eýermegi" wada beren we rekorda derejesindäki ýokuşmalar, ýüzlerçe müň adamyň ölümi, synag ýetmezlilikleri we sanjymlara garşy durulmagynyň dowam etmegi bilen ýüzbe-ýüz bolan prezident Jo Baýdene edilýän basyşlardan habar berýär.

Onuň prezidentligi wirusa garşy göreşmek bilen bir hatarda, ykdysadyýetiň we jemgyýetiň utgaşykly işlemegini üpjün etmek üçin hem deňagramlylygy saklamaly. Sebäbi köp kärhana, hökümet resmileriniň işgärlerini karantinde saklamak barada beren buýrugy netijesinde, işçisiz işlejek, saklanjak bolmagyny dowam etdirýär.

XS
SM
MD
LG