Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystandaky tolgunyşyklarda müňlerçe adam tussag edildi, MHK-nyň öňki başlygy 'dönüklikde' aýyplanýar


Öňki premýer-ministr, ozalky prezident Nursoltan Nazarbaýewiň uzak wagtlyk egindeşi bolan 56 ýaşly Masimow geçen hepde, ýangyç nyrhlarynyň ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykan ganly tolgunyşyklarda halk gazabynyň esasy nyşany boldy.
Öňki premýer-ministr, ozalky prezident Nursoltan Nazarbaýewiň uzak wagtlyk egindeşi bolan 56 ýaşly Masimow geçen hepde, ýangyç nyrhlarynyň ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykan ganly tolgunyşyklarda halk gazabynyň esasy nyşany boldy.

Gazagystanyň içerki aňtaw gullugynyň öňki başlygynyň dönüklikde güman edilip, zorlukly protestler wagtynda wezipesinden boşadylandan iki gün soňra, 8-nji ýanwarda tussag edilendigi aýdylýar.

Ýene birnäçe ady aýdylmadyk howpsuzlyk resmisiniň tussag edilendigini habar beren Milli howpsuzlyk komiteti Karim Masimowyň tussag edilmegi bilen bagly goşmaça maglumat bermedi.

Öňki premýer-ministr, ozalky prezident Nursoltan Nazarbaýewiň uzak wagtlyk egindeşi bolan 56 ýaşly Masimow geçen hepde, ýangyç nyrhlarynyň ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykan ganly tolgunyşyklarda halk gazabynyň esasy nyşany boldy.

Masimow MHK-nyň başlygy wezipesinde 2016-njy ýyldan bäri işleýärdi.

Şu aralykda, Orsýetiň ýolbaşçylygyndaky harby ýaranlygy kömege çagyran ýurduň IIM-niň maglumatyna görä, Gazagystandaky demonstrasiýalary dargatmak üçin görülýän çäreleriň çäginde 4 müňden gowrak adam tussag edildi.

Prezident Kasym-Žomart Tokaýew biraz öň howpsuzlyk güýçlerine “garakçylar” we “terroristler” diýýänlerini oka tutmaga rugsat berdi. Protestçiler özleriniň beýle häsiýetlendirilmegini inkär etdiler.

Almatyda öten agşam we 8-nji ýanwar güni irden atyşyk sesleri eşidildi. Resmiler çaknyşyklarda onlarça adamyň, şol sanda 18 howpsuzlyk işgäriniň öldürilendigini habar berdiler.

XS
SM
MD
LG