Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistanda gazak wakalary barada ýazan blogçylary 'hünär söhbetdeşligine' çagyrdylar


Özbegistanda Gazagystanda bolup geçen wakalary beýan etmäge synanyşan bloggerlerleriň we žurnalistleriň käbiri özleriniň howpsuzlyk guramalaryna çagyrylandygyny aýtdy. Olardan "bu tema barada az ýazmagy", "wideo ýaýratmazlygy" we "ýygnanyşyklara çagyrmazlygy" haýyş etdiler.

Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy bilen anonimlik şertinde gürleşen blogçylaryň biri bolsa, Döwlet howpsuzlyk gullugynyň (DHG) goňşy ýurtda bolup geçýän wakalary beýan etmegi gadagan edendigini gürrüň berdi.

“Telewizorda işleýän bir dostum bu buýrugyň ýörite gulluklardan gelendigini aýtdy. Mundan başga, Maglumat we köpçülikleýin habar beriş gullugynyň wekilleri hem ýörite gulluklardan şeýle buýrugyň gelendigini boýun aldylar” diýip, blogger sözüniň üstüni ýetirdi.

Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy bilen söhbetdeş bolan andijanly raýatyň sözlerine görä, Döwlet howpsuzlyk gullugynyň işgärleri we etrap gözegçisi ondan Gazagystanda bolup geçen wakalar baradaky ýazgylary üçin ýazmaça düşündiriş talap etdi.

Sosial ulgamlaryň özbek dilindäki sahypalarynda tanalýan aktiwistleriň ýene birnäçesi ýakynda özlerine näbelli ulanyjylaryň haýbat atandygyny habar berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG