Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Stoltenberg: Russiýa bilen dialog aňsat däl, ýöne gepleşlik peýdaly boldy


Ýens Stoltenberg

Russiýa bilen üçünji gün geçirilen gepleşikler aňsat bolmady, ýöne Ukraina barada çynlakaý we göni pikir alyşyldy diýip, NATO-nyň baş sekretary Ýens Stoltenberg NATO-Russiýa Geňeşiniň mejlisinden soň geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.

Onuň sözlerine görä, taraplaryň arasynda düýpli düşünişmezlikler bar we olar boýunça umumy çemeleşmeleri tapmak kyn mesele bolup durýar. Şeýle-de bolsa, gepleşiklerde ynjyk meseleler gozgaldy.

Stoltenberg NATO ýaranlarynyň ählisiniň we Russiýanyň wekilleriniň bir stoluň başynda gepleşik geçirmäge ýygnanmagynyň özi hem oňyn yşarat boldy diýdi.

Brýusselde 12-nji ýanwarda geçirilen ýygnak Russiýa-NATO Geňeşiniň 2019-njy ýyldan bäri geçirilen ilkinji ýygnanyşygy boldy.

Bu gepleşiklerde Russiýanyň "howpsuzlyk kepillikleri" baradaky talaplaryny ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirildi.

Moskwa ozaly NATO-nyň gündogara mundan beýläk giňelmeli däldigini aýdýar we öňki sowet respublikalarynyň arasynda ýerleşýän ýurtlaryň, ilkinji nobatda hem Ukraina bilen Gürjüstanyň bu gurama kabul edilmezligi baradaky talaby öňe sürýär.

Ýens Stoltenberg üçünji gün geçirilen ýygnakdan soň, Demirgazyk atlantik bileleşiginiň giňelmeginiň agressiw ädim bolup durýandygy baradaky tassyklamanyň hakyky ýagdaýa düýpden laýyk gelmeýändigini aýtdy.

"NATO agzalary Russiýa bilen gepleşik geçirmäge taýýar, emma olar Ýewropadaky her bir aýratyn alnan ýurduň özygtyýarlylygy we territorial bitewiligi babatyndaky esasy ýörelgeleri boýunça eglişige gitmezler. NATO ýaranlary şu gün Russiýany ähli güýçlerini Gürjüstandan, Moldowadan we Ukrainadan çykarmaga çagyrdy” diýip, günbatar harby-syýasy bileleşiginiň başlygy Russiýanyň Ukrainany NATO agzalygyna kabul etmek ýa-da kabul etmezlik barada karar bermek hukugynyň ýokdugyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG