Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nawalna garşy täze kazyýet işi başlandy, ol uly ogurlykda aýyplanýar


Derňewçiler başda Nawalnynyň öz gaznasyndan 4,7 million dollardan gowrak pul ogurlandygyny aýtdylar.

Tussagda oturan rus oppozisiýa syýasatçysy Alekseý Nawalna garşy türmede täze kazyýet işi başlandy, ol ogurlykda aýyplanýar we günäli tapylan ýagdaýynda ýene 10 ýyl türme tussaglygyna höküm edilmek ahtimallygy bilen ýüz-ýüz bolýar. Nawalny bu aýyplamanyň syýasy sebäplidigini aýdýar.

Moskwanyň Lefortowo etrap kazyýeti 15-nji fewralda, Wladimir sebitiniň Pokrow şäherinde, Moskwadan 200 km uzaklykda ýerleşýän 2-nji düzediş koloniýasynyň içinde, korrupsiýa garşy kampaniýaçynyň saklanýan ýerinde täze kazyýet işine başlady.

Ol bu türmä geçen ýyl, ölüm howply zäherlenmeden soň bejergi alyp, Germaniýandan gaýdyp gelenden soň, başga aýyplama bilen basylypdy.

2020-nji ýylyň dekabrynda başlanan täze kazyýet işinde 45 ýaşly aklawçy öz korrupsiýa garşy gaznasyndan, FBK-dan pul ogurlamakda we Moskwa kazyýetini äsgermezlik etmekde aýyplanýar. Hawalnynyň korrupsiýa garşy gazanasy häzir işlemeýär, häkimiýetler ony gadagan etdi.

Derňewçiler başda Nawalnynyň öz guramasyna berlen peşgeşlerden 4,7 million dollardan gowrak pul alyp, ol serişdäni öz şahsy maksatlary üçin ulanandygyny aýtdylar.

Emma muňa garamazdan, Nawalnynyň egindeşi Leonid Wolkow 14-nji fewralda kazyýet işiniň materiallaryna salgylanyp, "ogurlanan" diýilýän puluň häzir 33,770 dollar hökmünde görkezilendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG