Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Baýden Ukrainadaky urşuň demokratiýalar üçin synagdygyny aýdýar


ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden Ukrainadaky uruş bilen bagly eden çykyşynda bu konfliktiň tutuş dünýädäki demokratiýalar üçin bir synagdygyny aýtdy, şeýle-de Ukrainanyň rus güýçlerine garşy söweşini “azatlyk ugrundaky beýik göreşiň” bir bölegi atlandyrdy.

Şeýle-de, Baýden 26-njy martda Warşawanyň Şa köşgünde eden çykyşynda Russiýanyň Ukrainadaky gazaply söweşini hiç zat bilen aklap bolmajakdygyny belledi. Ol rus prezidenti Wladimir Putin barada hem durup geçip, “Taňrynyň hakyna, bu adam häkimiýetde galyp bilmeýär” diýip, aýtdy.

Baýden bu barada Ýewropa eden üç günlük saparynyň ahyrynda çykyş etdi.

Ak Tam soňy bilen, Baýdeniň Russiýada “režimiň üýtgemegini” gazanjak bolmaýandygyny aýdyňlaşdyrdy.

Birleşen Ştatlaryň prezidenti mundan bir gün öň Warşawadaky ukrain bosgunlarynyň öňünde eden çykyşynda Putini “gassap” atlandyrdy we oňa “zalym” diýip ýüzlendi.

Baýden müňe golaý adamyň öňünde çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň ýanyndadygyny ýene bir gezek tekrarlady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG