Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda Konstitusiýa we adam hukuklary barada maslahat geçirildi


12-nji aprelde Aşgabatda “Türkmenistanyň Konstitusiýasy — adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepili” diýen temada okuw maslahaty geçirildi.

TDH bu çäräniň BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Aşgabatdaky wekilhanasy hem-de Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan guralandygyny habar berýär.

Okuw maslahaty türkmen metbugatynda nobatdaky 'teletobanyň" görkezilmeginiň yz ýanyna, ABŞ-nyň Döwlet departmanetiniň ýyllyk adam hukuklary hasabatyny çap eden gününe gabat geldi. Hökümet tankytçylary ýylda birnäçe gezek elleri gandally ýa gandalsyz, aglap ýa şumjaryp toba edýän adamlaryň görkezilmeginiň ilaty gorkuzmak üçin ulanylýandygyny we türkmen, halkara kanunçylygyna ters gelýändigini aýdýarlar.

Çykyşlarda Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, Adam hukuklary hem-de halkara ynsanperwer hukugy babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň, Adalatçynyň diwanynyň üstünlikli işleýändigi kanagatlanma bilen bellenildi diýip, habarda aýdylýar.

Şeýle-de, maslahatda BMG we onuň düzümleýin edaralary bilen ýola goýlan “netijeli hyzmatdaşlygyň ähmiýeti” bellenildi.

Türkmenistan halkara hukuk toparlary, şol sanda BMG-niň Adam hukuklary topary tarapyndan esasy adam hukuklaryny we azatlyklaryny yzygiderli çäklendirmekde ýyllar boýy tankyt edilýär; mejbury zähmeti giňden ulanmakda, ýapyk kazyýet seljermeleri esasynda uzak ýyllyk türme tussaglygyna höküm edilen adamlary daşarky dünýäden doly üzňelikde saklamakda, adam gynamalary faktlaryny açyk derňemezlikde, aktiwistleri we olaryň maşgala agzalaryny ýanamakda, gorkuzmakda, beýleki hukuk bozulmalarynda aýyplanýar.

Emma Aşgabat bu aýyplamalary umumylykda ret edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG