Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Zelenskiý Makron Ukraina Putiniň "ýüzi" üçin eglişik etmegi teklip etdi diýýär


Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý (sagda) we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron 2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda Kiýewde geçirlen gepleşiklerden soňky brifingde
Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý (sagda) we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron 2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda Kiýewde geçirlen gepleşiklerden soňky brifingde

Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron, Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň "ýüzüni ýitirmezligi" üçin Ukrainanyň "özygtyýarlylyk meselesinde belli bir eglişik etmegi" teklip etdi diýip, Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý bu barada Italiýanyň “Rai 1” telekanalyna beren interwýusynda aýtdy.

Onuň sözlerine görä, bu "dogry bolmandyr". Zelenskiý Ukrainanyň "kimdir biriniň bir zadyny saklamak üçin bu sebäpli territoriýasynz ýitirmäge" taýyn däldigini aýtdy.

Makronyň teklibiniň düýp manysynyň näme bolandygyny we haçan edendigini Zelenskiý aýtmady. Makron soňky gezek fewral aýynyň başynda, Russiýanyň giň gerimli çozuşyny başlamazdan ozal Moskwa we Kiýewe baryp görüpdi, emma sapar rus goşunlarynyň Ukrainanyň serhedinde jemlenendigi baradaky habarlaryň fonunda bolupdy. Şonda metbugat Makronyň Putinden Zelenskä, hususan-da Russiýanyň Minsk şertnamalaryny düşündirmek baradaky şertlerine razylyk bermek baradaky teklipleri getirip biljekdigini ýazypdy. Uruş Fransiýanyň prezidentiniň saparyndan takmynan iki hepde soň başlandy.

Zelenskiý beren interwýusynda "Emmanuel bu ýa-da beýleki diplomatik ädimleri ätmeli däl" diýdi. Ol Russiýanyň prezidentiniň "ýüzüni halas etmegiň" ýerine, Russiýany halas etmek barada pikirlenmegi teklip etdi.

Ukrainanyň prezidentiniň sözlerine görä, ol henizem Putin bilen duşuşmaga taýyn, ýöne deslapky şertler we ultimatumlar bolmazdan we diňe ikiçäk ýagdaýda. Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow şeýle duşuşygyň möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin däl-de, eýsem diňe resminamalara gol çekmek üçin mümkindigini anna güni ýene-de gaýtalady.

Zelenskiniň sözlerine Fransiýa entek reaksiýa bildirmedi.

XS
SM
MD
LG