Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyzyl haç komiteti Ukrainanyň “Azowstal” zawodynda alnan uruş ýesirlerini hasaba alýar


Halkara Gyzyl haç komiteti Russiýanyň “Azowstal” zawodyndan, Ukrainanyň daşy gabalan port şäheri Mariupoldan alyp giden ýüzlerçe uruş ýesirini hasaba alyp başlandygyny aýtdy.

"Soňky 2 günde Mariupoldaky “Azowstal” zawodyny terk eden ýüzlerçe söweş ýesirini hasaba aldyk. Uruş ýesirlerini hasaba almak biziň işimiziň esasy bölegi bolup durýar. Olaryň hasaba alynmagyny we adamkärçilikli, mertebeli çemeleşilmegini üpjün etmek örän möhüm" diýip, HGHK 19-njy maýda ýazan twitinde aýtdy.

Russiýanyň Goranmak ministrligi 18-nji maýda zawodda 1000-e golaý ukrain söweşijisiniň “tabyn bolandygyny” aýtdy, şol bir wagtda “Azowstalyň” içinde galandyr öýdülýän ýüzlerçe adamyň ykbaly barada gepleşikler alnyp barylýar.

HGHK hasaba alyş işiniň çäginde adamlaryň atlary, doglan seneleri we iň ýakyn garyndaşlary ýaly şahsy maglumatlaryň toplanylýandygyny aýtdy.

"Bu HGHK-a ýesir alnanlaryň yzyny yzarlamaga we olara maşgalalary bilen aragatnaşyk saklamaga kömek bermäge mümkinçilik berýär" diýip, beýanatda aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG