Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen-özbek serhedindäki ýol çäklendirmeleri azaldylýar


Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedindäki halkara gözegçilik nokatlary "Alat" we "Farap" 1-nji iýundan başlap kadaly iş düzgünlerine geçýär, daşary ýurtlaryň ulaglarynyň gatnawlaryna girizilen çäklendirmeleriň bir topary ýatyryldy diýip, Özbegistanyň Döwlet gümrük komitetiniň metbugat gullugy habar berdi.

Habarda bellenilmegine görä, çäklendirmeleri azaltmak baradaky ylalaşyk özbek wekilýetiniň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary Otobek Ibragimowyň ýolbaşçylygynda Aşgabada eden iş sapary wagtynda gazanyldy.

Mundan başga, iş saparynyň dowamynda iki ýurduň arasynda daşalýan harytlar barada maglumat alyşmak baradaky protokolyň taslamasy, şeýle-de gümrük serhedinden geçýän harytlar we ulaglar barada deslapky maglumatlary alyşmagyň tehniki şertleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle-de, “Alat” we “Farap” barlag nokatlaryndan günde azyndan 500 ýük awtoulagynyň geçmegini üpjün etmek kararyna gelindi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG