Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda artýan hüjümleriň arasynda bazardaky partlamada azyndan iki adam öldi


Geçen dynç günleriniň dowamynda “Yslam döwleti” jeňçi topary Kabulda sikhlaryň ybadathanasyna hüjüm edip, iki adamy öldürdi we başga-da ýedi adamy ýaralady.

Owganystanyň gündogaryndaky Nangarhar welaýatyndaky bir bazarda amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan iki adam öldi, başga-da 28-si ýaralandy.

“Talybanyň” Nangarhardaky Maglumat we medeniýet edarasynyň Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda “Talybanyň” bäş agzasy hem bar.

“Talyban” partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nyşanasy barada hiç zat aýtmady. Emma ýerli media bazarda içi partladyjyly ulagyň ýarylandygyny, şeýle-de munuň bilen “Talybanyň” ýerli resmisiniň nyşana alnandygyny habar berdi.

Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady.

BMG-niň Owganystandaky missiýasy hüjümi dessine ýazgardy we partlamada ýaralanan asuda ilatyň arasynda çagalaryň hem bolandygyny belledi.

“Owganystanda parahat ilatyň dowamly nyşana alynmagy dessine bes edilmelidir” diýip, BMG-niň Owganystandaky missiýasy nygtady.

Soňky günlerde Owganystanyň dürli künjeklerinde hüjümler ýaýbaňlandyryldy.

Geçen dynç günleriniň dowamynda “Yslam döwleti” jeňçi topary Kabulda sikhlaryň ybadathanasyna hüjüm edip, iki adamy öldürdi we başga-da ýedi adamy ýaralady. Şeýle-de Kabulyň etraplarynyň birinde ulagyň partladylmagy netijesinde iki adam heläk boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG