Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nazarbaýew 2030-a çenli wezipesinde galjagyny ýaňzydýar


Duşenbe güni Gazagystanyň Halk gurultaýynda eden çykyşynda ýurduň prezidenti Nursoltan Nazarbaýew özüniň 2030-njy ýyla çenli häkimiýet başynda galmak niýetiniň bardygyny ýanzytdy.

Hususan-da, ol 1990-njy ýyllaryň başynda geçirilen Halk gurultaýynda delegatlaryň özünden 2030-njy ýyla çenli häkimiýet başynda galmagyny haýyş edendiklerini we muny durmuşa geçirmek üçin heniz wagtyň bardygyny aýtdy.

Mundan daşary, dini meselelere degip geçmek bilen bolsa, ol: «Musulmanlaryň we prawoslaw hristanlaryň arasynda däp bolup gelýän biziň bitewiligimiz esasy dini bitewilikdir. Öz gymmatlyklary şu gymmatlykdan tapawutlanýan beýleki dini sektalaryň Gazagystana girmeklerine ýol berilmeli däldir» diýip nygtady.
XS
SM
MD
LG