Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistan

Duşenbe 27 Fewral 2017

Kalendar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň prezidenti anna güni Ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip, täze hökümetiň düzümini tassyklady we ozalky wise-premýerleriň birinden – Gülşat Mämmedowadan beýlekileriň ählisini öňki orunlarynda galdyrdy.

Türkmenistanyň prezidenti anna güni Ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip, täze hökümetiň düzümini tassyklady we ozalky wise-premýerleriň birinden – Gülşat Mämmedowadan beýlekileriň ählisini öňki orunlarynda galdyrdy.

Berdimuhamedow Ministrler kabinetine hökümet başlyklarynyň 10 orunbasarynyň, 21 ministriň, konsernleriň we komitetleriň başlyklarynyň 27-siniň girýändigini aýtdy.

Gaýtadan ozalky ornuna bellenen wise-premýer Sapardurdy Toýlyýew ylym, bilim, saglygy saklaýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meselelerine 2011-nji ýylyň dekabryndan bäri gözegçilik edýär.

Nebit-gaz pudagyna gözegçilik edýän wise-premýer Ýagşygeldi Kakaýew bu wezipede 2012-2013-nji ýyllardan we 2016-njy ýylyň martyndan bäri işleýär.
Türkmen hökümetiniň düzümindäki ýolbaşçylaryň köpüsi täze, ýaş kadrlar.

Emma muňa garamazdan, ykdysadyýet, banklar we halkara maliýe guramalary bilen işleşmek meselelerine seredýän wise-premýer Bäşimmyrat Hojamämmedow geçen ýyl berk käýinç we işinden boşadylmak duýduryşyny aldy.

Şol bir wagtda, hökümetiň düzüminde, G.Berdimuhamedowyň özünden başga S.Nyýazow döwründen bäri saklanan diňe bir ýolbaşçy, wise-premýer, daşary işler ministri Reşit Meredow bar.

Ol DIM-e 2001-nji ýylyň iýulyndan bäri ýolbaşçylyk edýär, 2003-nji ýylyň fewralyndan 2005-nji ýylyň martyna çenli aralykda wise-premýer boldy, soň 2007-nji ýylyň fewralynda hem wise-premýerlige bellendi.

"Onda siz gidiberiň!"

Medeniýet we habar serişdeleri pudagyna ýolbaşçylyk edýän G.Mämmedowa geçen ýylyň dowamynda ençeme gezek käýinç aldy we ol soňky käýinji , «teleýaýlymlarda baýramçylyk konsertleriniň talabalaýyk görkezilmegini üpjün etmänligi üçin”, medeniýet ministri Annageldi Garajaýew hem-de Teleradio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Maksat Altaýew dagy bilen bilelikde aldy.

Ol ozal, 2015-nji ýylyň aprelinde «işinde goýberen düýpli kemçilikleri üçin» bilim ministri wezipesinden hem boşadylypdy.

Prezident medeniýet we habar serişdeleri pudagyna gözegçilik eden Gülşat Mämmedowa bitiren işleri üçin minnetdarlyk bildirip, öňki wise-premýeriň “bilim-tejribesini başga bir möhüm işde peýdalanmagy makul bilendigini» aýtdy.

Döwlet baştutany mejlisde Mämmedowa söz berip, onuň iberilen islendik ýerinde gije-gündiz zähmet çekmek barada beren wadalaryny, alkyşly sözlerini diňläp, «Onda siz gidiberiň» diýmek bilen çäklendi.

Mämmedowanyň ýerine wise-premýerlige dekabr aýynda onuň bilen käýinç alan medeniýet ministri A.Garajaýew bellenildi.

Berdimuhamedow öňki ýyllarda bu wezipä Bägül Nurmyradowa, Maýsa Ýazmuhamedowa dagyny hem belläp görüpdi.

Ýöne ýerli synçylar halk içinde «baş çäreçi» diýlip atlandyrylýan wise-premeýeriň wezipesine kim bellense-de, «gije-gündiz zähmet çekýändiklerine garamazdan, medeniýet, metbugat pudagynyň wekilleriniň döwlet baştutanynyň gazanylan üstünlikleri giňden beýan etmek talabyny ödäp bilmeýändigini" aýdýarlar.

Türkmen lideri mundan öň harby we kanun goraýjy guramalaryň ýolbaçylaryny hem gaýtadan ozalky wezipelerine belledi.

Saklanan raýatlary alyp barýan polisiýa işgärleri

Saklanan raýatlary alyp barýan polisiýa işgärleri

Halkara hukuk goraýjy guramasy bolan Amnesty International (AI) dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hasabatyny çap edip, Türkmenistanda adam hukuklary ýagdaýynyň gowulanmaýandygyny aýtdy.

Halkara hukuk goraýjy guramasy bolan Amnesty International (AI) dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hasabatyny çap edip, Türkmenistanda adam hukuklary ýagdaýynyň gowulanmaýandygyny aýtdy.

Hasabatda dünýäniň 159 ýurdunda, şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna syn berilýär we hususan-da öňki sowet giňişligindäki ýagdaýdan, ýagny bu sebitde başga pikirliler we syýasy oppozisiýa babatdaky repressiýanyň dowam edýänliginden alada bildirilýär.

2016-njy ýylyň aprelinde «Adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin milli hereket planynyň» kabul edilendigine garamazdan, ýurtda adam hukuklary ýagdaýy gowulaşmady diýip, hasabatyň Türkmenistan bölüminde aýdylýar.

Hasabatyň awtorlarynyň bu netijä gelmeginiň ilkinji sebäpleriniň biri ýurtda garaşsyz raýat jemgyýetiniň wekilleriniň öz işini etmek azatlygyna eýe bolmazlygy, ýurda adam hukuklary babatdaky ýagdaýy öwrenmek üçin garaşsyz ekspertleriň gelmegine ýol berilmezligi bilen bagly.

Öňki ýyllarda bolşy ýaly, bu hasabat döwründe hem Türkmenistanda söz, pikir aýtmak, birleşmek we din azatlygy berk çäklendirildi, hereket azatlygyna girizilen çäklendirmeler hem saklanyp galdy.

Şol bir wagtda döwlet köpçülikleýin habar serideşelerine kontrollygy dowam etdirdi, häkimiýetler garaşsyz žurnalistleri, şol sanda olaryň Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşaýanlaryny hem yzarlamagy, gorkuzmagy dowam etdirdi.

Neşe aýyplamalary esasynda türmä basylan garaşsyz žurnalist Saparmämmet Nepesgulyýew azatlyga goýberilmedi, internete girýänler yzarlandy we çäklendirildi, sosial ulgamlar köplenç petiklengi galdy diýip, hasabatda aýdylýar.

Şeýle-de hasabatda ýurtdaky mejbury zähmet praktikasynyň, býujet işgärlerini, şol sanda mekdep mugallymlaryny, saglyk edaralarynyň işgärlerini we döwlet gullukçylaryny pagta ýygymyna çykmaga mejbur etmegiň, bu işe çagalaryň hem çekilmeginiň dowam edendigi aýdylýar.

Ýurduň täze kabul edilen konstitusiýasy bilen baglylykda, prezidentlik möhletiniň ýedi ýyl çenli uzaldylandygy, prezidentiň aňry ýaş çäginiň aýrylandygy bellenilip geçilýär.

AI 2002-nji ýylda şol wagtky prezident Saparmyrat Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygynda aýyplanyp, uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edilen adamlaryň ýerleşýän ýerleriniň henizem nämälim bolup galýandygyny aýdýar.

Şeýle-de hasabatda din azatlygynyň çäklendirilişi, häkimiýetleriň sakgally erkekleri tutup, olary dini ynançlary we adatlary boýunça sorag edişleri, dini guramalary hasaba aldyrmak düzgüniniň berkidilendigi bellenilýär.

Türkmenistan türme şertleriniň ýaramazlygy, adam gynamalary we beýleki ýowuz daraşma usullary boýunça hem uzak wagt bäri tankyt edilýär we bu ýagdaý täze hasabatda hem bellenilipdir.

«Türmeler tussagdan doly, olary ýaramaz naharlaýarlar. Tussaglaryň käbiri ýerde ýa-da türmäniň howlusynda, açyk howada ýatmaly bolýar. Tussaglaryň arasynda inçekesel bilen kesellänler köp we olara hemişe zerur bolan medisina ýardamy berilmeýär» diýip, hasabatda aýdylýar.

Şeýle-de hasabatda kanun goraýjy işgärleriň adam gynaýyşlary barada gowuşýan habarlar kesilmedi, olar şu hili ýowuz daraşma usulynda tussag edilenlerden başga adamlaryň garşysyna “görkezme” alýarlar diýilýär.

Halkara hukuk guramasy Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurtlara çykmak hukuklaryny eden-etdilikli çäklendirmegiň hem saklanyp galandygyny belleýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG