Penşenbe, Oktýabr 02, 2014 Aşgabat wagty 13:22
  • Doga edip duran bir adamyň eli

    Türkmenistan "aýratyn alada döredýän ýurt"

    ÝHHG-niň Adam ölçegleri boýunça ýyllyk maslahatynda Din azatlygyna degişli meselelere seredildi. Bu barada ABŞ-nyň Dini azatlyklar boýunça komissiýasynyň ýokary derejeli syýasy analitigi gürrüň berdi.

  • FLEX programmasyna gatnaşýan studentler Miçigianda, Kalamazodaky Rus festiwalynda, 2013.

    FLEX-iň togtadylmagy gahar döretdi

    Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän abraýly student alyş-çalyş programmalaryna gatnaşýan orsýetliler Orsýetiň bu programma gatnaşmagy togtatmak baradaky kararyndan nägileliklerini bildirdiler.


Azatlyk TW

Wideo Adaty däl nobatlar

Aşgabatda awtobus petekleriniň satuwynda uly bökdençlikler döredi.Fotosergiler

Fotosergi Eli boşamaýan garrylar

Paýtagtyň köçelerinde, ýerasty geçelglerinde söwda edýän garrylary görse bolýar.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #39

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 10.01.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
01.10.2014
Şu gün: Yrakda kürtleriň harby güýçleri YD söweşijilerine garşy söweşde öňegidişlikleri gazanandygyny aýdýarlar; Ýerewanda aýallara edilen zulumlara garşy protest geçdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 1

Şu gün: Yrakda kürtleriň harby güýçleri YD söweşijilerine garşy söweşde öňegidişlikleri gazanandygyny aýdýarlar; Ýerewanda aýallara edilen zulumlara garşy protest geçdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Sentýabr, 30

Şu gün: Owganystanyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynyň Kabuldaky edasynyň öňünde protestçiler öz aýalynyň burnuny kesen adam bilen bagly waka ünsi çekýärler; Aşgabatda awtobus biletlerini satyn almak ugrunda uly nobatlar emele geldi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 29

Şu gün: Owganystanyň prezidenti wezipesinden çekilýän Hamid Karzaý soňky sapar milli goşunyň öňünden geçdi; Gyrgyzystanyň paýtagtynda bütin dünýäniň ýazyjylaryň “PEN international” halkara guramasynyň ýyllyk konferensiýasy başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 26

Şu gün: Täjigistanda Ýakyn Gündogardaky söweş çärelerine gatnaşmazlyga çagyrýan fatwa okaldy; Russiýanyň Astanadaky ilçihanasynyň öňünde gazak demonstrantlary protest geçirdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Sentýabr, 25

Şu gün: Prezidentlik saýlawlarynda ýeňlen kandidat Abdylla Abdylla Kabulda goldawçylarynyň arasynda gelende, uly şowhun bilen garşy alyndy; Ukrainada, gündogardky Harkow şäherinden gelen 200 çemesi adam Kiýewde prezidentiň ofisiniň golaýynda protest aksiýasyny geçirdi we günüň beýleki täzelikleri.

Test

Pagta barada näme bilýärsiňiz?

Siz dünýädäki iň möhüm harytlaryň biri hasaplan - pagta hakynda näme bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Fotosergi Я не буду петь для оккупантов

"Мне смешно смотреть на то, как агонизируют российские СМИ", ​​– говорит певица Анастасия Приходько

Порошенко: Украина должна быть готова защитить себя

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина должна быть готова защитить себя в случае, если перемирие с пророссийскими повстанцами будет нарушено.Dinçi azat edildi, emma...

Iň soňky teswir (jemi 3)

*************************: haywana bıle erkınlık bermedık dowletde erkınlık bormy. oyunuzde yatan erınızde erkınlık dılap oturun ... Dowamy

Gurbansoltanyň kulty

Iň soňky teswir (jemi 1)

*************************: bulary ayyryanyz gowy edyanızda bulardan sonra olaryn ornyna geljek kım borka malıkguly aga ... Dowamy

Türke durmuşa çykmak "bikanunmy"?

Iň soňky teswir (jemi 5)

*************************: şu tema gaty gowy çekeleşıklı hemde bızın gyzlarymyzyn türkıyede durmuşa çykyp we barde ... Dowamy

Adaty däl nobatlar

Iň soňky teswir (jemi 1)

Miwe: Awtora berekella. Ashgabatda beyle nobatlary her adimde gorse bolyar.Yone olary azatlyga yetirmage gayratly ... Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi

HABARLAŞYŇ