Çarşenbe, Dekabr 02, 2015 Aşgabat wagty 02:51
  • Aşgabadyň köçeleriniň birinde polisiýa işgäri we awtoulag sürüjisi.

    Welaýat belgili ulaglar Aşgabada goýberilmeýär

    Türkmenistanda käbir ýeňil awtoulaglaryň we ýük ulaglaryň Aşgabadyň içine goýberilmeýändigi barada habarlar gelip gowuşýar. Olaryň arasynda welaýat belgili ýeňil awtoulaglaryň we käbir ýük ulaglarynyň bardygy bellenilýär.

  • Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama.

    Obama Türkiýä we Orsýete çagyryş etdi

    Amerikan prezidenti Barak Obama Türkiýe bilen Orsýeti bir hepde mundan ozal türk uçarlarynyň Orsýetiň söweş uçaryny urup ýykmagy netijesinde dörän dartgynlylygy "gowşatmaga" çagyrdy.


Azatlyk TW

Wideo Berdimuhamedowyň 'aýdymy'

Prezident G.Berdimuhamedow ençeme gezek aýdym-sazlary bilen çykyş etdi.

Siriýaly türkmen çagalary.
Dünýä Türkmenleri - Forum

Siriýa türkmenleri: Türkmenistan nirede?


Wideolar


Fotosergiler

Fotosergi 'Sessiz-üýnsüz' maşyn bazary

Şu günler Türkmenabat şäheriniň käbir maşyn bazarlarynda müşderiler göze ilmeýär.

Fotosergi  Region görnüşleri # 48

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #11

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Pensiýa nirede amatly?

Öňki sowet respublikalarynyň häzirki pensiýa haklary barada maglumat berýän infografik.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 1.12.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
 
X
01.12.2015
Şu gün: Pakistanyň tire-taýpalar regionynyň žurnalistleri şu ýylyň noýabr aýynda iki žurnalistiň öldürilmegini ýazgaryp, Peşawar şäherinde protest geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Dekabr, 1

Şu gün: Pakistanyň tire-taýpalar regionynyň žurnalistleri şu ýylyň noýabr aýynda iki žurnalistiň öldürilmegini ýazgaryp, Peşawar şäherinde protest geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 30

Şu gün: Müňlerçe demonstrant Moldowanyň paýtagty Kişinewiň köçelerinde protest geçirdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 27

Şu gün: Sowuk howa şertleri Serbiýa barýan migrantlaryň akymyny azaltmady; Pakistanyň Peşawar şäherinde jaý we zähmet boýunça federal ministri Akram Hana edilen hüjümiň yzýany adamlar köçä çykyp, gahar-gazap bildirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 26

Şu gün: Täjigistanyň häkimiýetleri täjik paýtagty Duşenbäniň merkezinden sowet geçmişiniň iň köne alamatlarynyň birini aýyrmaga taýýarlyk görýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 25

Şu gün: Serbiýaly daýhanlaryň kerweni Belgradyň 40 kilometr çemesi uzaklygyndaky polisiýanyň ýol böwedinden geçip bilmän, ikinji güni hem saklanmaly boldular we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 24

Şu gün: Yslamabatda geçirilen gepleşiklerde Pakistan we Owganystan biznes we energiýa proýektleri boýunça özara düşünişme barada birnäçe memoranduma gol goýdular; Owganystan öz howpsuzlyk güýçleriniň “Yslam döwleti” atly toparyň söweşijilerini goldandygy baradaky aýyplamalary ret edýär.


Hakykaty aýtmak pursady

Iň soňky teswir (jemi 4)

Türkmen: İnede tanalmayan yenede bir şahsyyet Dowamy

Siriýa türkmenleri: Türkmenistan nirede?

Iň soňky teswir (jemi 2)

Jennet Aknur: Gadurdan ildes. Sen henizem korrupsiyanun gullap osen çağındaki turkmenistanda yasayandugunu bilenok oydyan. Git ... Dowamy

Настоящее Время - Азия

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Настоящее Время - Азия. Эфир 28 ноябряi
|| 0:00:00
...  
 
X
28.11.2015
Темы выпуска: Продолжается стремительная и неконтролируемая девальвация национальной валюты Кыргызстана. Турция грозит России войной из-за развернутых в Сирии С-400. Российский генштаб рапортует об уничтожении турецкого спецназа на месте падения Су-24. А Путин обвиняет Эрдогана в связях с террористами ИГИЛ. Антитурецкая истерия в Москве и во всех российских регионах. В турецких фруктах и овощах ищут червей и вредителей, бизнесменов депортируют, безвизовый режим отменен. Главная рождественская елка Америки едет в Вашингтон. Ее торжественно везут через всю страну с далекой Аляски

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi