Çarşenbe, Sentýabr 03, 2014 Aşgabat wagty 02:13
  • ÝHHG-niň guramaçylygynda türkmen serhetçileri tälim geçýär.

    Aşgabat döwlet serhedini berkidýär

    Soňky wagt türkmen-owgan serhedi bilen bagly howsalaly habarlar az eşidilmeýär, bularyň soňky tapgyrlary bolsa Türkmenistanyň Owganystan bilen aradaky serhedini berkidip ugranlygy bilen bagly.

  • Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin

    Kreml: Putiniň sözleriniň "mazmuny ýoýuldy"

    “La Repubblica” gazeti prezident Wladimir Putiniň Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroza “Eger-de men islesem, Kiýewi iki hepdäniň içinde alaryn” diýen sözlerini getirdi.


Azatlyk TW

Wideo "Ilkinji jaň" kakyldy

Ilkinji jaň dabaralaryna okuwçylar, mugallymlar bilen bir hatarda ene-atalar hem gatnaşdy.

Siriýaly türkmen çagalary
Dünýä türkmenleri - Forum

Uruş ýagdaýyndaky bilimFotosergiler

Fotosergi Beslan: Tragediýanyň senesi

2004-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda çeçen söweşijileri Osetiýanyň Beslan şäherinde mekdebe hüjüm etdiler.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #35

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 02.09.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
02.09.2014
Şu gün: Yslamabatda hökümete garşy çykyş edýän müňlerçe protestçi parlamentiň binasynyň öňünde galýar; Yragyň demirgazygynda “Yslam döwletiniň” söweşijilerinden Türkiýäniň günorta-gündogaryna gaçyp baran 100 çemesi ýezit Ermenistandan gaçybatalga soraýar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 2

Şu gün: Yslamabatda hökümete garşy çykyş edýän müňlerçe protestçi parlamentiň binasynyň öňünde galýar; Yragyň demirgazygynda “Yslam döwletiniň” söweşijilerinden Türkiýäniň günorta-gündogaryna gaçyp baran 100 çemesi ýezit Ermenistandan gaçybatalga soraýar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 1

Şu gün: Yslamabatda hökümete garşy çykyş edýän protestçileriň döwlet telewideniýesini basyp almagynyň yzýany bulam-bujarlyk başlandy; Orsýetde müňlerçe adam Beslan tragediýasynyň 10-njy ýyl dönümini belledi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 29

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde žurnalistler iki žurnalistiň we habar agentliginiň işgäriniň öldürilmegine protest bildirdiler; Gyrgyzystanda Kara-Suu regiony guraklykdan ejir çekýär, Özbegistanyň suw kanalyny böwetlemegi muňa sebäp boldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 28

Şu gün: Ukrainada protestçiler Goranmak ministrliginiň öňünde jemlenip, ýurduň gündogarynda gabawa düşen ukrain goşunlaryny halas etmegi talap edýärler; Türkmenistanda resmiler Lebap welaýatynda pagtany wagtyndan öň ýygmagy tabşyrdylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 27

Şu gün: Täjigistanda uniwersitetlere ýaňy alnan ýüzlerçe studentiň okuw töleglerini tölemegi we hasaba durmagy bilen baglylykda tertipsizlik emele geldi; Gyrgyzystanyň hökümeti biometriki pasportlary çap etmek üçin Germaniýadan tehniki gurallaryny satyn aldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 26

Şu gün: Gyrgyzystanda ýurduň demirgazygyndaky daglarda üç gün bäri tokaýlar ýanýar; Owganystanyň paýtagtynda geçirilýän konferensiýada durmuş toýlary we beýleki dabaralar üçin edilýän uly çykdajylaryň maşgalalaryň durmuşyna ýetirýän täsiri maslahat edilýär we beýleki täzelikler.

Test

Kürtler we kürt medeniýeti

Ýakyn Gündogar we Kawkaz ýurtlaryndaky uly giňişliklerde 30 million çemesi kürt ýaşaýar. Siz «Kürdistan» syýasatlary barada okansyňyz, emma bu halk hakynda nämeleri bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Fotosergi Беслан. Возвращение к новой жизни

Во время нападения на школу в Беслане в 2004 году Надежда Гуриева потеряла двоих детей. Эта трагедия унесла и искалечила жизни многих людей.

Неразлучных супругов рассадили

Месяц назад по обвинению в деятельности, направленной против интересов государства, были заключены в тюрьму азербайджанская правозащитница и ее муж историк.Balkanyň 'bagtsyz' ýollary

Iň soňky teswir (jemi 1)

максат: Бизде йолларын ярамазлыгы дине огурлыгын нетижеси. Dowamy

Aşgabat döwlet serhedini berkidýär

Iň soňky teswir (jemi 1)

максат: Туркмен хокумеди инди укыдан ойанды зордан, талыпларын 2 гезек хужим эден сон, хемме ... Dowamy

Aşgabat nähili ýardam edip biler?

Iň soňky teswir (jemi 2)

Men: Ay goya Dowamy

Türkmenleriň başyndaky gowga

Iň soňky teswir (jemi 2)

Amanguly Gulbabayew: Türkmenistan dünya türkmenlerine kömek etmesin. Dünya türkmenlerem umydy kessin. Taliban ya yene bir ... Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
"Gözýetim"

HABARLAŞYŇ