Ýekşenbe, Noýabr 23, 2014 Aşgabat wagty 14:32
  • Gyrgyzystanyň metjitleriniň birinde namaz wagty

    Merkezi Aziýa we Yslam

    Merkezi Aziýa, umuman, musulmanlaryň aglaba bolup ýaşaýan sebiti hasaplanýar. Sowet soýuzy dargandan soň Merkezi Aziýada yslam nähili özgerdi? Sebitde yslam häzir nähili ýagdaýda?

  • ABŞ-nyň wise-prezidenti Joe Biden

    Biden energiýa howpsuzlygyna çagyrýar

    ABŞ-nyň wise-prezidenti Joe Biden Ýewropa energiýa üpjünçiligini diwersifikasiýalaşdyrmagyny dowam etdirip, Russiýa bolan garaşlylygyny kemeltmelidigini aýtdy.


Azatlyk TW

Wideo Üç aýlap oňarylýan ýol

Aşgabadyň Magtymguly köçesiniň gündogar bölegi üç aýdan gowrak wagt bäri ýapyk bolmagynda galýar.


Wideolar


Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #47

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Parahat-7 jaýrylýar

Ýaşaýyş jaýlaryň töwereginde uly göwrümli jaýryklar emele gelip başlady.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 21.11.2014 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
21.11.2014
Şu gün: Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko Moldowadaky uly ukrain jemgyýetiniň agzalary bilen duşuşmak üçin Balti şäherine bardy; Peşawar şäherinde Haýber tire-taýpalar etrabyndan göçürilen ýerli ýaşaýjylar şäheriň çetinde gurlan lagerlere bardylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 21

Şu gün: Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko Moldowadaky uly ukrain jemgyýetiniň agzalary bilen duşuşmak üçin Balti şäherine bardy; Peşawar şäherinde Haýber tire-taýpalar etrabyndan göçürilen ýerli ýaşaýjylar şäheriň çetinde gurlan lagerlere bardylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 20

Şu gün: Türmeden boşadylan gazagystanly aktiwist Roza Tuletaýewa Žanaozen şäherindäki öýünde öz maşgalasy we tarapdarlary bilen duşuşdy; Täjigistanyň syýahatçylyk agentligi ýurduň Transport ministrliginiň görkezmesi boýunça pasportsyz raýatlara Orsýete bilet satmagyny bes etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 19

Şu gün: Orsýetdäki birinji McDonald’s naharhanasy üç aýlap ýapyk duransoň, gaýtadan açyldy; Pakistanyň Bannu şäherinde Demirgazyk Waziristanly bosgunlaryň onlarçasy azyk we maliýe kömegini paýlamakdaky korrupsiýa garşy protest geçirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 18

Şu gün: Pakistanyň Hyber tire-taýpalar regionynda howpsuzlygyň berk berjaý edilmeginde poliomiýelit keseliniň öňüni almak boýunça medisina çäreleri başlandy; Gazagystanyň günortasyndaky Şimkent şäherinde musulmanlary namaza çagyrýan azançylaryň bäsdeşligi geçirilýär we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 17

Şu gün: Çehiýa kommunizmi parahatçylykly ýol bilen agdaran “Mahmal Rewolýusiýasynyň” 25-nji ýyl dönümini belledi; Gazagystanyň Almaty şäherinde 16 ýaşly gyz Moda we dizaýn boýunça okuw jaýynda bolan partlamada heläk boldy we beýleki täzelikler.

Радио Азатлык на русском

Fotosergi Новый медиаресурс Кремля учит Запад бояться самого себя

Созданное недавно российское новостное агентство «Спутник» заявляет, что стремится «обеспечивать альтернативную интерпретацию событий в мире». И оно не шутит.

Погиб Алексей Девотченко

Актер, выступавший против политики властей, найден мертвым в Москве.“Mümkinçilikden Eýran peýdalanýar”

Iň soňky teswir (jemi 1)

Turkmen Grajdanini: Gurbanguly Prizident Näme Üçündir Türkler Halanok Türkmen-Türk Mekdeplerini Ýapdy Başkent Okuw Merkezlerini Ýapyşdyrdy ... Dowamy

“Gurluşykda arzan baha kowalaşýarlar"

Iň soňky teswir (jemi 1)

TURAN: O gurulyan jaylaryn ömri 100 yyla beylede dursun 30 yerinde dursa berekella. Dowamy

“Gurulýan jaýlaryň hili pes”

Iň soňky teswir (jemi 1)

TURAN: Türkmenistan taze mermere beslenen jaylary gurmakdam yüz döndürmeli onun yerine has berk hemde ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Hepdäniň jemi


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Hepdäniň jemi
19:30 - 20:00
Hepdäniň jemi