Penşenbe, Awgust 28, 2014 Aşgabat wagty 10:06
  • ÝB-niň daşary syýasat boýunça ýolbaşçysy K.Aşton, Orsýetiň prezidenti W.Putin we Ukrainanyň prezidenti P.Poroşenko (çepden saga), Minsk, 26-njy awgust, 2014.

    Poroşenko parahatcylyk teklibini hödürledi

    Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko ýurduň gündogaryndaky separatistik konflikti çözmek üçin ok atyşygy bes etmek boýunça gyssagly planyň ugrunda işlejegini aýtdy.

  • Owgan ýaşululary

    Owgan türkmenleri geňeş edýär

    Owganystanly türkmen ýaşululary öz jemgyýetleriniň geljegi barada maslahat etmek üçin ýörite maslahata ýygnandylar. Bu maslahat Jowuzjan welaýatynda, türkmenleriň uly şäheri hasaplanýan Akjada geçýär.


Azatlyk TW

Wideo Köçe söwdegärleri

Bazarlarda ýerleriň azlyk edýändigi sebäpli adamlar köçede söwda etmeli bolýarlar.

Siriýa, Aleppodaky etniki türkmenler, 2013.
Dünýä türkmenleri - Forum

Etniki türkmenleriň uruş howpyFotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #34

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Esengula syýahat

Esengulyda jaýlaryň köpüsi ýerden 1-2 metr ýokarda gurulan.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 27.08.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
27.08.2014
Şu gün: Täjigistanda uniwersitetlere ýaňy alnan ýüzlerçe studentiň okuw töleglerini tölemegi we hasaba durmagy bilen baglylykda tertipsizlik emele geldi; Gyrgyzystanyň hökümeti biometriki pasportlary çap etmek üçin Germaniýadan tehniki gurallaryny satyn aldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 27

Şu gün: Täjigistanda uniwersitetlere ýaňy alnan ýüzlerçe studentiň okuw töleglerini tölemegi we hasaba durmagy bilen baglylykda tertipsizlik emele geldi; Gyrgyzystanyň hökümeti biometriki pasportlary çap etmek üçin Germaniýadan tehniki gurallaryny satyn aldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 26

Şu gün: Gyrgyzystanda ýurduň demirgazygyndaky daglarda üç gün bäri tokaýlar ýanýar; Owganystanyň paýtagtynda geçirilýän konferensiýada durmuş toýlary we beýleki dabaralar üçin edilýän uly çykdajylaryň maşgalalaryň durmuşyna ýetirýän täsiri maslahat edilýär we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 25

Şu gün: Pakistanda oppozisiýa tarapdarlary Yslamabatda parlament binasynyň öňünde protest geçirmegini dowam etdirdiler; Kişinewda Moldawiýanyň Sosialistik partiýasynyň wekilleri ýöriş geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 22

Şu gün: Owganystanda Garaşsyz saýlaw komissiýasy prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda berlen sesleriň üçden iki bölegini gaýtadan sanandygyny mälim etdi; Gyrgyzystanda Ysssyk-Kölüň boýunda konserwatiw musulmanlar üçin ýörite kenarýaka zolagy döredildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 21

Şu gün: Yragyň demirgazgynda Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça edarasy Yragyň kürt şäheri Irbile ynsanperwer ýardam ýetirmek üçin uly göwrümli operasiýalara başlady; Owganystanda ýaşlar guramasy ýöriş geçirdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 20

Şu gün: Pakistanda oppozision liderler Imran Hanyň we Tahir ul-Kadriniň müňlerçe tarapdary Yslamabatda parlamentiň öňünde jemlendi; Gyrgyzystanda 12 ýurduň harby okuw jaýlarynyň okuwçylary Yssyk-kölde geçirilýän harby oýunlara gatnaşýarlar we beýleki täzelikler.

Test

Kürtler we kürt medeniýeti

Ýakyn Gündogar we Kawkaz ýurtlaryndaky uly giňişliklerde 30 million çemesi kürt ýaşaýar. Siz «Kürdistan» syýasatlary barada okansyňyz, emma bu halk hakynda nämeleri bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Неразлучных супругов рассадили

Месяц назад по обвинению в деятельности, направленной против интересов государства, были заключены в тюрьму азербайджанская правозащитница и ее муж историк.

Fotosergi «Исламское государство» ищет доступ к соцсетям

После публикации видеозаписи казни американского журналиста «Исламскому государству» закрыли доступ к Twitter’у и Facebook’у.Etniki türkmenleriň uruş howpy

Iň soňky teswir (jemi 3)

Gulnara: Yaa ben korkyorum. Şimdi işid adamlary taliban bilen turkmenistanymy ele gecirjekler? Bu teroristler ... Dowamy

Giňeýän internetiň hili

Iň soňky teswir (jemi 2)

Arsik: Dün muña uzyn Teswir yazypdym çykmady. Kösenip yazanym biderek bolya köplenç. Azatlyk, bu ... Dowamy

Gymmat etiň gytçylygy

Iň soňky teswir (jemi 1)

максат: Дашары юртдан (импорт) гетиренче озумизин туркмен фермерлерини голдамалы, ет биз-де ун б/н билеликде ... Dowamy

"Gök önüm iki esse gymmatlady"

Iň soňky teswir (jemi 1)

максат: Европада гок онумлер арзанланяр, туркменистан-да гымматлаяр. Мунын себеби европада оз фермерлерини пул берип ... Dowamy

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

10:30 - 11:00
"Täze Tolkun"
19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi

HABARLAŞYŇ