Duşenbe, Dekabr 22, 2014 Aşgabat wagty 03:12
  • Daşkent, saýlawyň öňüsyrasy. 19.12.2014

    Özbegistanda parlament saýlawy geçirilýär

    Özbegistanda 21-nji dekabrda parlament saýlawlary geçirilýär. Parlamentiň aşaky öýündäki 150 orna dalaş edýän kandidatlara ses bermek üçin 20 million özbegistanly hasaba alyndy.

  • Owganystan-Merkezi Aziýa II dialogy, December 14-nji dekabr, 2014 ý.

    MA 2014-den soňky Owganystana taýýarmy?

    Halkara güýçleriniň Owganystany terk etmeli möhletiniň dolmagyna az galdy. 2014-den soň regionda ýagdaýlar nähili özgerer? Merkezi Aziýadaky döwletler 2014-den soňky bolup biljek ýagdaýlara taýýarmy?


Azatlyk TW

Wideo Rubl we ykballar

Rublyň hümmetsizlenmegi Russiýadaky zähmet migrantlaryna hem täsirini ýetirdi.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #51

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 19.12.2014 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
19.12.2014
Şu gün: Peşawar şäherinde syýasy partiýalar we graždan jemgyýetçilik guramalary “Talybanyň” mekdebe hüjümini ýazgaryp çykyş etdiler; Ermenistanyň paýtagtynda protestçiler esasy azyk önümleriniň we beýleki zerurlyklaryň bahasynyň gözegçilik astyna alynmagyny talap etdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 19

Şu gün: Peşawar şäherinde syýasy partiýalar we graždan jemgyýetçilik guramalary “Talybanyň” mekdebe hüjümini ýazgaryp çykyş etdiler; Ermenistanyň paýtagtynda protestçiler esasy azyk önümleriniň we beýleki zerurlyklaryň bahasynyň gözegçilik astyna alynmagyny talap etdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 18

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde ýaşaýjylar harby mekdepde heläk bolan 140-dan gowrak adamyň hatyrasyna mekdebe gül desselerini goýdular; Gyrgyzystanda döwlete degişli däl guramalar Bişkegiň merkezinde Halkara migrasiýa gününi bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 17

Şu gün: Peşawarda maşgalalar “Talybanyň” mekdebe eden hüjüminde wepat bolanlary jaýladylar; Demirgazyk Yrakda “Yslam döwletiniň” söweşijileriniň Mosul regionyndaky hüjümlerinden gaçyp çykan 1500 maşgala üçin bosgun lageri döredildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 16

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde “Talybanyň” ýaragly wekilleri mekdebe hüjüm edip, ýüzden gowrak adamy öldürdi, olaryň köpüsi çagalar; Gazagystanyň paýtagty Astanada 25 ýyl mundan ozal bolan zorlukly wakalaryň pidalarynyň hatyrasyna matam tutuldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 15

Şu gün: Gazagystanyň paýtagty Astanada EXPO-2017- ä taýýarlyk görýän gurluşyk işgärleri polisiýa bilen çaknyşdy; Pakistanyň Bulujystan welaýatynda polio keseline garşy görülýän çäreler dikeldildi we beýleki täzelikler.

Test

Zenan söweşijiler

Asyrlaryň dowamynda öňe saýlanan zenan söweşijiler barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Угасающие надежды на создание свободного от расизма общества

Избрание Барака Обамы на пост президента в 2008 году послужило поводом для надежд на наступление пострасистской эпохи.

Fotosergi Правозащитница Лейла Юнус подвергается в тюрьме преследованиям

Находящаяся в тюрьме в Баку азербайджанская правозащитница Лейла Юнус написала письмо о том, что подверглась издевательствам со стороны группы молодых людей.Žurnalist et habary üçin sorag edildi

Iň soňky teswir (jemi 3)

Atsyz: Sen utan gardas, Azatlyk mert yaly oz habarcysynyn arkasynda duryar, sen kakan turma ... Dowamy

ABŞ-Krym söwdasy gadagan

Iň soňky teswir (jemi 1)

meregn: Rusyany gorkyzmasyn rusya milli puly bılen sowda başlady. amerikan dolaryny öldiryar. Dowamy

Nyýazowmy ýa Berdimuhamedow?

Iň soňky teswir (jemi 17)

Hajy Myrad: merhum Nyýazowyň kalbynda külli Türkmen üçin süýgi bardy onuň Enemähri keselhanasynyň açylyşynda Türkmen ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Hepdäniň jemi


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Hepdäniň jemi
07:30 - 08:00
Hepdäniň jemi