Anna, Aprel 25, 2014 Aşgabat wagty 02:55
  • Paýtagtyň merkezinde oturdylan bu ýadygärlikden häzir diňe S.Nyýazowyň heýkeli galypdyr.

    "Serdar" üçin ýykylan atlar

    Aşagabatda “On at” ýa-da “Kyrkaýak” atlary bilen il içinde belli bolan Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllygyna bagyşlanyp gurlan ýadygärlik aýrylýar.

  • Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin

    Putin Ukrainany güýç ulanmazlyga çagyrdy

    Orsýetiň prezidenti Putin Ukrainanyň gündogarynda Kiýewiň häkimiýetleri tarapyndan goşunyň ýerleşdirilmeginiň “öz halkyňa garşy agyr jenaýat” bolýandygyny we munuň “netijesiniň” boljakdygyny aýtdy.


Azatlyk TW

Wideo Gurtly obasy

Ruhabat etrabynyň Gurtly obasynda 4 gatly jaýlaryň ençemesi peýda boldy.

Tegelek Stol - Forum

Çeper terjime – Ruhy köpriGünüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 24.04.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
24.04.2014
Şu gün: Owganystanda howpsuzlyk güýçleri Kabuldaky keselhananyň daşyny gabady; Pakistanda zenan mugallymlar we okuwçylar jynsy kemsitmelere garşy çykyş edip, Peşawarda demonstrasiýa geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 24

Şu gün: Owganystanda howpsuzlyk güýçleri Kabuldaky keselhananyň daşyny gabady; Pakistanda zenan mugallymlar we okuwçylar jynsy kemsitmelere garşy çykyş edip, Peşawarda demonstrasiýa geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 23

Şu gün: Serbiýanyň Rudnisa obasynda häkimiýetler Kosowo boýunça konfliktiň dowamynda wepat bolan albanlaryň jesetlerini gazyp çykarmak boýunça işi jemlediler; Azerbaýjanda tussag edilen demokratiýa ugrundaky aktiwistleriň ene-atalary açlyk aksiýasyny tamamladylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 22

Şu gün: Orsýetiň Sankt Peterburg şäherinde kommunistleriň tarapdarlary sowet lideri Wladimir Leniniň doglan gününiň 144-nji senesini bellediler; Yrakda gadymy taryhy ýazgylaryň we Gurhanyň örän seýrek nusgalarynyň sergisi açyldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 21

Şu gün: Pakistanyň Owganystan bilen serhetdeş Mohmand tire-taýpalar etrabynda resmiler bikanun ekilen gök naryň uly hasylyny ýok etdiler; Gyrgyzystanyň Batken welaýatynda örän seýrek Aýgül atly güle bagyşlanan gül baýramçylygy geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 18

Şu gün: Ukrainanyň Donesk şäherinde bitwewilik ýygnanyşygy geçirildi; Moskwada Alekseý Nawalnynyň sud diňlenişigi boldy we günüň beýleki täzelikleri.

Fotosergiler

Fotosergi Ýandaklyagyzyň iki ýüzi

Ýandaklyagyzy ikä bölýän kontrast ýiti gözüňe ilýär.

Fotosergi Ukrain krizisi karikaturada

Diýdimzor Orsýete, netijesiz günbatar liderlerine we Ukrainadaky syýasy ýagdaýa ýaňsyly garaýyşlar


Fotosergi Jezadaky günä geçiş

Eýranly zenan öz ogluny öldüren adamy ölümden alyp galdy.

Fotosergi Unudylan '9 komissar'

Fotosergide 1918-nji ýylda atylan Aşgabadyň 9 komissarlarynyň ýadygärligi görkezildi.


Donetsk

Donetsk Donetsk oblastynyň ýa regionynyň paýtagty, bu ýerde etniki ruslaryň uly bölegi ýaşaýar. Dowamy


Arzyny aýdýan türkmenler köpelýär

Iň soňky teswir (jemi 1)

arslan : shu tema barada menem cykysh edendim meninde cykyshymy agzap geceyin jay problemasy tm-da ... Dowamy

​Nyýazowyň kakasynyň heýkeli aýryldy

Iň soňky teswir (jemi 8)

arslan: ine bu g b nyn yykysh yumrush syyasaty menin pikirimce bu yadygarligin bir ... Dowamy

Halk bilen hökümetiň arasy

Iň soňky teswir (jemi 18)

Garoh: Sen diktator diyip nama dushunyan ? Aram emirleri diktatormy ya dal , Zapadyn ... Dowamy

"Gumlukdan berilýän mellek daş bolýar"

Iň soňky teswir (jemi 2)

аркадаг: Алтынай сен просто маладец, гумын ичинден берилен ер учин шукир эдйан, мана алкыш ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
"Tegelek Stol" söhbetdeşligi