Çarşenbe, Iýul 23, 2014 Aşgabat wagty 08:31
  • Kölüň islendik ýerinde diýen ýaly zir-zibile duşmak bolýar.

    Fotosergi Zibile çümen Gurtly

    Amyderýanyň suwy Garagum kanaly boýunça paýtagta gelende, 1962-nji ýylda döredilen bu suw howdany Gurtly köli ady bilen tanalýar. Bu köl öň paýtagtlylaryň höwes bilen dynç alýan ýeridi.

  • ÝB-niň baýdagy

    ÝB: Russiýa garşy täze sanksiýalar geňeşilýär

    ÝB-niň daşary işler ministrleri Brýusselde duşuşyp, Malaýziýanyň uçarynyň urlup ýykylmagy bilen baglylykda, Russiýanyň garşysyna goşmaça sanksiýalary girizmek meselesine gararlar.


Azatlyk TW

Wideo Korrupsiýa garşy göreş

Rumyniýa uzak ýyllaryň dowamynda korrupsiýadan ejir çekipdi.Fotosergiler

Fotosergi Zibil içindäki Gurtly

Gurtly kölüniň oňaýly kenaryndan, plýažyndan nam-nyşan galmandyr.

Fotosergi MH17 ýykylandan soň

Dünýä Malaýziýanyň uçarynyň urlup ýykylmagyndan aňk boldy.


Радио Азатлык на русском

Fotosergi Иран охватила волна прощения

Несмотря на то, что режим продвигает смертную казнь как метод предотвращения преступлений, Исламскую Республику охватила волна милосердия и прощения.

Крушение самолета глазами российского ТВ

Подавляющее большинство россиян узнает мировые новости на российском государственном телевидении. Что они узнали 17 июля о крушении лайнера Malaysia Airline?


Test

Dünýä çempionaty

Tehniki taýdan örän ussat oýunçylarynyň bardygyna we Ýewropa çempionatlarynyň dördüsinde finala çykandygyna garamazdan (1960-njy ýylda utdy), SSSR köplenç Dünýä çempionatynyň finallarynda öz ýagdaýyna görä ýeterlik ýeňiş gazanyp bilmedi. Dowamy

Günüň täzelikleri

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Günüň täzelikleri - 22.07.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
22.07.2014
Şu gün: Täjigistanda bolan ýangyn Kulowbaky ýerli bazarynda 46 dükany we kisky weýran etdi; Owganystanda bir janyndan geçen bombaçy motosikletli Kabuldaky halkara aeroportuň golaýynda goragçylyk edýän dört nepallyny öldürdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 22

Şu gün: Täjigistanda bolan ýangyn Kulowbaky ýerli bazarynda 46 dükany we kisky weýran etdi; Owganystanda bir janyndan geçen bombaçy motosikletli Kabuldaky halkara aeroportuň golaýynda goragçylyk edýän dört nepallyny öldürdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 21

Şu gün: Yrakda hökümet güýçleri Fallujadaky, günbatardaky Anbar welaýatyndaky sünni jeňçilerine garşy howa zarbalaryny urdular; Kabulda uniwersitet studentleri Owganystanda asuda adamlaryň öldürilmeginiň köpelmegine garşy protest gurnadylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 18

Şu gün: Moskwada adamlar Malaýziýanyň ilçihanasynyň öňüne gül desselerini goýdular; Bişkekde musulman aktiwistler Ysraýylyň Gaza zolagynda alyp barýan operasiýalaryna garşy protest bildirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 17

Şu gün: Yragyň Anbar welaýatynda sünni söweşijiler Ramadi şäheriniň günbataryndaky ýene bir territoriýany ele saldylar; Gazgystanda Almatynyň ýaşaýjylary çagalar kitaphanasynyň golaýynda guruljak gijeki klubyň gurluşygyny togtatmaga synanyşmak üçin suda ýüz tutdylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 16

Şu gün: Kabulda onlarça adam protest geçirdi; Moskwada iki müň çemesi adam tanymal oppozisiýa şahsyýeti we sowet döwrüniň dissidentiniň hatyrasyna guralan ýas çäresine gatnaşdy we günüň beýleki täzelikleri.


Baş köçe bezelýär

Iň soňky teswir (jemi 1)

maksat: Бердимухамедовы централный базара экидип эт-ин ве гок-онимлерин бахасыны горкезмели . Dowamy

Galla baýramyna taýýarlyk

Iň soňky teswir (jemi 1)

bidowlet: dowlet bi masgara, halk iki masgara, siz uch masgara, azatlk Dowamy

"Mellek berjek" diýip aldaýarlar"

Iň soňky teswir (jemi 3)

mahluk: umyt etme, 20 yildanam aldayany name etmeldigini bilmez bu millet, tersine ona orden ... Dowamy

Türkmen ýaşlarynyň internetdäki işjeňligi

Iň soňky teswir (jemi 1)

erkin: dogry bellenipdir, emma netije bolyamyka... Dowamy

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

"Gözýetim"


Indikiler:

09:00 - 09:06
Täzelikler
09:06 - 09:30
Habarlar gündeligi
09:30 - 10:00
"Gözýetim"

HABARLAŞYŇ