Ýekşenbe, Aprel 26, 2015 Aşgabat wagty 22:07
  • Gurbanguly Berdimuhamedowyň agtygy - Kerimguly öz ýeňişini gutlaýar.Türkmen telewideniýesinden alnan şekil.

    Wideo Bedew baýramynyň "esasy wakasy"

    Ýurtda Türkmen bedewiniň baýramy tamamlanýar. Her ýylyň aprel aýynyň ahyrky ýekşenbe güni bellenilmeli bu baýramçylyk eýýäm aprel aýynyň ilkinji günlerinden bellenilip başlanýar.

  • Gazagystanda prezidentlik saýlawlary geçirilýär

    Wideo Gazagystanda prezident saýlanýar

    Gazagystanlylar ýurduň nobatdaky prezidentini kesgitlemek üçin saýlaw uçastoklarynda ses berdiler. Ýurduň häzirki prezidenti N. Nazarbaýewiň bäşinji möhlete prezident saýlanmagyna garaşylýar.


Azatlyk TW

Wideo Köçe bejerişi 'başagaý' edýär

Aşgabadyň Baba Annanow köçesiniň berjeriş üçin ýapylmagy bilen Parahat-7 etrapçasyna gelýän awtoulaglaryň gatnawy kynaldy.Fotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri #17

AÝ/AR-yň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #17

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #4

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Benziniň bahalary

Käbir döwletlerdäki benziniň bahalaryny görkezýän infografik.


Test
Poster For the Tom Hardy Thriller CHILD 44

Gadagan edilen kinolar

Siz gadagan edilen kino esrleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 24.04.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
24.04.2015
Şu gün: Ermenistan I-nji Jahan Urşy döwründe Osman imperiýasynda etnik ermenileriň gyrylmagynyň 100-nji senesini belleýär; Gazagystanyň iň uly şäheri Almatyda bejeriş astyndaky uly gara ýoluň köprüsi ýumruldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 24

Şu gün: Ermenistan I-nji Jahan Urşy döwründe Osman imperiýasynda etnik ermenileriň gyrylmagynyň 100-nji senesini belleýär; Gazagystanyň iň uly şäheri Almatyda bejeriş astyndaky uly gara ýoluň köprüsi ýumruldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 23

Şu gün: Kosowada gurluşykçy işçiler Piristina şäher planlaşdyryş direktorynyň işden çekilmegini talap etdiler; Pakistanyň Haýber tire sebitinde magaryf we kämilleşdiriş resmileri täze okuw ýylynyň kabul ediş kampaniýasyna başladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 22

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde jemgyýetçilik keselhanalarynyň işi işgärleriň iş taşlaýyşy sebäpli bökdedi; Moldowanyň paýtagty Kişinýowda Kommunistik partiýasy onlarça adamyň gatnaşmagynda Leniniň doglan gününiň 145-nji senesini ýöriş bilen bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo April, 21

Şu gün: Owganystanyň günortasynda ýerleşýän Kandagarda bolan partlamada azyndan bir adam heläk boldy we 15 adam ýaralandy; Astanada müňe golaý ýaş adam ses berijileri 26-njy aprelde boljak saýlawlara gatnaşmaga ündäp, ýöriş geçirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 20

Şu gün: Pakistanyň paýtagty Yslamabatda Hytaýyň prezidenti Hi Jinpingi garşy almak üçin taýýarlyk görülýär; Kiýewde geçen hepdede öldürilen ukrain žurnalisti Oles Buzyna jaýlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 17

Şu gün: Gazagystanyň Karagandy regionynda suwuň joşmagy zerarly 15 müň çemesi adam öz öýlerinden göçürildi; Yragyň Irbil şäherinde Peşmerga güýçleri türgenleşikden geçdiler we beýleki täzelikler.


Bedew baýramynyň "esasy wakasy"

Iň soňky teswir (jemi 2)

dogry: atalarmyz aydypdyrlar OGRY OGURLARA ZAT TAPMASA ÖZ TELPEGİNİ ÖZÜ OGURLAR. Ata ogul hem ... Dowamy

HRW: Türkmenistan serhedi açyk saklamaly

Iň soňky teswir (jemi 5)

nadir ullah kona: Men qarqin dan Dowamy

HRW: Aşgabat habar bilen uruşýar

Iň soňky teswir (jemi 2)

Atsyz: Хoв Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Hepdäniň jemi


Indikiler:

22:30 - 23:00
Hepdäniň jemi
07:00 - 07:06
Duşenbe
Täzelikler