Penşenbe, Ýanwar 29, 2015 Aşgabat wagty 15:13
  • Premýer-ministr Benýamin Netanýahu Ysraýyl «özüni synaga salmakçy bolýanlara güýç bilen jogap berer» diýdi.

    Liwan ysraýyl esgerlerini ýaralady

    Ysraýyl Liwan bilen aralykdaky dawaly ýerde, goşun patrulyna edilen hüjüm netijesinde özüniň dört esgeriniň ýaralanandygyny aýdýar. Ysraýyl bir harby maşynyň raketa bilen urlandygyny aýtdy.

  • Stambul

    Türkiýede, pulsuz galyp, başdan geçirenlerim

    Ynha, şondan bäri henizem şeýle oýlanýaryn: görýäňizmi, meniň ýurdumda kimdir biri, tanamaýan ýazyjysyndan alty sany kitap alyp, oňa 600 türk lirasy möçberinde pul tölär öýdýärmisiňiz?


Azatlyk TW

Wideo Abat ýa biwat?

Aşgabatda daşky durky degişlilikde gowy bolan binalar hem ýumrulýar.Fotosergiler

Fotosergi Mekdebe barýan ýol

Türkmengala: "Täze obada" täze mekdep guruldy, ýol ýatdan çykaryldy.

Fotosergi Antennalaryň 'gülistanlygy'

Her bir maşgalada azyndan 1-2 sany hemra antennasynyň bardygy aýdylýar.


Infografika

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Auschwitz: Häzir we Öň

Ýetmiş ýyl mundan ozal Nasist goşunlary Auschwitz lagerinde ýersirleri “ölüm marşyna” mejbur etdi.


Test

2014: Ýylyň jemleri

Soňky 12 aýyň içinde bolup geçen möhüm halkara wakalaryny nä derejede bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 28.01.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
28.01.2015
Şu gün: Orsýetiň goranmak ministriniň orunbasary Duşenbede çykyş edip, täjik goşunynyň güýlendirilmegine kömek beriljegini aýtdy; Gazak häkimiýetleri Almatyda golaýda gurlan üç jaýy ýykmak barada höküm çykardylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 28

Şu gün: Orsýetiň goranmak ministriniň orunbasary Duşenbede çykyş edip, täjik goşunynyň güýlendirilmegine kömek beriljegini aýtdy; Gazak häkimiýetleri Almatyda golaýda gurlan üç jaýy ýykmak barada höküm çykardylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 27

Şu gün: Pakistanda polisiýanyň işgärleri mekdep mugallymlarynyň özlerini söweşijilerden goramagy üçin olara ýarag ulanmak boýunça sapak berýärler; Ermenistanyň paýtagtynda kiçi biznesiň wekilleri salgytlaryň azalmagyna garşy çykyş edýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 26

Şu gün: Krymda harby geýimli we ýüzi nikaply adamlar krym tatarlarynyň dilinde gepleşik berýän ýeke-täk telekanalyň daşyny gabady; Ermenistanyň paýtagtynda ýüzlerçe adam täze salgyt düzgünlerine protest bildirdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Ýanwar, 23

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda protest geçdi; Täjigistanda Duşenbäniň Yslam institutyndan geçen ýyl 382 talybyň okuwdan çykarylandygy mälim edildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Ýanwar, 22

Şu gün: Owgan paýtagty Kabulda onlarça dini alym toplanyp, Fransiýanyň «Çarli Hebdo» satiriki hepdeliginde Muhammet pygamberiň karikaturalarynyň çap edilmegini ýazgardy we günüň beýleki täzelikleri.


Owgan türkmenleri we demokratiýa

Iň soňky teswir (jemi 4)

MOHAMMAD ARSHAD: facebook adresim irshad_nazar2000@yahoo.com
mail adresim de irshad.sheker.88.89@gmail.com
teşekkürler
Dowamy

"Antennalar zerurlyk"

Iň soňky teswir (jemi 2)

azat: Jaýlaryñ üstindäki antenalar aýrylyp merkezi sistem ýagny multiswiç bilen paýlansa gowy bolýa sebäbi ... Dowamy

"Azyndan iki antenna zerur bolýar"

Iň soňky teswir (jemi 1)

Aman: Dogry edyarler name gerek sonca antena. Saherin dowrebaplasmagy gerek Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi