Şenbe, Oktýabr 10, 2015 Aşgabat wagty 04:59
  • Tunisiň Milli dialog kwartetiniň agzalary.

    Nobel baýragy Tunis Kwartetine berildi

    Tunisiň Milli dialog kwarteti, Demirrgazyk Afrika ýurdunuň 2011-nji ýyldaky Ýasmin rewolýusiýasyndan soň, "plýuralistik demokratiýany gurmaga goşan aýgytly goşandy üçin", Nobel baýragyna mynasyp boldy.

  • NATO-nyň Baş sekretary Ýens Stoltenberg, guramanyň goranmak ministrleriniň maslahatynda, Brussel, 8-nji oktýabr, 2015

    'Orsýet Siriýada ýagdaýy dartgynlaşdyrýar'

    ABŞ bilen onuň regional ýaranlary Orsýetiň harby uçarlarynyň Siriýada dürli nyşanalara urýan zarbalaryna bilelikde jogap bermäge synanyşýarka, NATO-nyň goranmak ministrleri duşuşyk geçirýärler.


Azatlyk TW

Wideo Staline ýazylan hatlar

Staline 1940-1950-nji ýyllaryň aralygynda ýazylan hatlar Moldowanyň Milli Arhiwinde tapyldy.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #41

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi ​Çagalar bagyndaky howp

Aşgabadyň 76-njy çagalar bagynyň haýatlarynyň sökülenine dokuz aý çemesi wagt boldy.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #10

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Bahalar: Kagyz we iş ýüzünde

Infografikde harytlaryň döwlet tarapyndan görkezilýän we bazarlardaky bahalary barada maglumat berilýär.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 09.10.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
 
X
09.10.2015
Şu gün: Täjigistanyň sudy Parwina Abdulloýewany üç çagasyny öldürmekde günäli tapansoň, ony 18 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi; Gürjüstanyň paýatgtynyň gahar-gazaply ýaşaýjylary planlaşdyrylýan gurluşyk işlerine protest bildirip, Tbilisiniň Ana Antonowskaýa köçesini böwetlediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 9

Şu gün: Täjigistanyň sudy Parwina Abdulloýewany üç çagasyny öldürmekde günäli tapansoň, ony 18 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 8

Şu gün: Demirgazyk-günbatar Pakistanda kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar bilen nikalaşmagyň garşysyna protest gurnalyp, hökümetiň bu ugurda basyş etmegine çagyryldy.
Wideo

Wideo Oktýabr, 7

Şu gün: Owganystanyň howpsuzlyk gullugynyň öňki başlygy Amrullah Saleh Kabulda geçirilen konferensiýada çykyş etdi; Gyrgyz paýtagty Bişkekde ikinji halkara opera festiwalynyň başlanmagy bilen şäherde sazyň sesi ýaňlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 6

Şu gün: Täjigistanyň paýtagty Duşenbede geçirilen halkara howpsuzlyk konferensiýasynda Merkezi Aziýa hökümetleriniň wekilleri regionyň ýüzbe-ýüz bolýan soňky howpsuzlyk problemalary barada maslahat etdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 5

Şu gün: Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara gözegçileri Gyrgyzystana ýurtda adalatly saýlawlary geçireni üçin gowy baha berdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 2

Şu gün: Siriýanyň oppozision toparlary ýaraşyk gepleşikleriniň ikinji tapgyryny geçirmek üçin Gazagystanyň paýtagty Astanada ýygnandylar.


'Häkimiýetler aýalyma haýbat atýar'

Iň soňky teswir (jemi 3)

Arslan: Gowy işler edipdir tüweleme , nesip bolsa dowamyny getireris we netijesi bolar. Beyle ... Dowamy

'Aşgabat ugruny ýitirene meňzeýär'

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: Ahlisi yalan Dowamy

Ýaş gyzyny äre beren aýal jezalandyryldy

Iň soňky teswir (jemi 3)

Yomut: Haramlara ALLA BELASYNY BERSIN Dowamy

Настоящее Время - Азия

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Настоящее Время. Азия - 9 октябряi
|| 0:00:00
...  
 
X
08.10.2015
Шок и трепет по-русски: мир обсуждает российские ракетные и авиационный удары по Сирии, в ИГИЛ опять не попали. Трудовые мигранты возвращаются домой: массовый отток рабочей силы из России может обвалить экономики центрально-азиатских стран. Непомерные траты на свадебные торжества в Кыргызстане оставляют молодые семьи нищими. Врачей сократили, больных оставили: как уральская глубинка выживает в условиях очередной медицинской реформы. Трудно быть с Богом, если ты священник-гей: скандальный камин-аут тольятинского батюшки.

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi
08:00 - 08:30
Habarlar gündeligi