Penşenbe, Aprel 17, 2014 Aşgabat wagty 23:47
 • Dükan işgäri Putiniň çykyş edýän wagty teleekrany süpürýär, Moskwa, 17-nji aprel, 2014.

  Putin Ukraina Orsýet dahyllylygyny ret edýär

  Orsýetiň prezidenti W.Putin Ukrainanyň gündogaryndaky häzirki separatist gozgalaňynyň arkasynda Orsýetiň esgerleriniň ýa-da agentleriniň durandygy barada aýdylýanlary «boş gep» atlandyrdy.

 • Farid Tuhbatulin

  Merkezi aziýaly hukukçylar birleşýär

  Merkezi Aziýanyň üç sany we Ýewropanyň bir jemgyýetçilik guramasy koalisiýa döredip, Gazagystanda, Täjigistanda we Türkmenistanda esasy adam hukuklarynyň berjaý edilmegi üçin täze proýekte başlady.


Azatlyk TW

Wideo Duralgalardaky nobatlar

Soňky bir aýyň dowamynda Aşgabatda awtobus gatnawlarynyň ýaramazlaşandygy aýdylýar.Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 17.04.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
17.04.2014
Şu gün: Ukrainanyň paýtagtynda aktiwistler protest geçirip, maşyn sürüjileri Orsýetiň şirketlerinden ýangyç satyn almazlyga ündeýärler; Gyrgyzystanyň Oş regionynda ýylanlaryň birden köpelmegi mekdepleriň birinde sapaklaryň ýatyrylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 17

Şu gün: Ukrainanyň paýtagtynda aktiwistler protest geçirip, maşyn sürüjileri Orsýetiň şirketlerinden ýangyç satyn almazlyga ündeýärler; Gyrgyzystanyň Oş regionynda ýylanlaryň birden köpelmegi mekdepleriň birinde sapaklaryň ýatyrylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 16

Şu gün: Ukrainada ýaragly harbylar Orsýetiň baýdagyny galgadyp, ýurduň gündogarynda ýerleşýän Slowýansk şäherine bardylar; Pakistanyň Hyber Pahtunkwa welaýatynyň hökümeti 20 müň garyp çagany geýim we aýakgap bilen üpjün etmek boýunça proýekti amala aşyryp başlady we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 15

Şu gün: Pakistanyň Peşewar şäherinde ýerli ynsanperwer gurama geçen ýylyň sentýabr aýynda hristian ybadatnahasynda bolan partlamanyň pidalaryna maliýe kömegini berdi; Gazagystanda ýaş çagaly birnäçe zenan Astanadaky Baş prokuraturanyň öňünde özlerini zynjyrladylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 14

Şu gün: Gazagystanyň paýtagtynda dört zenan parlamentiň jaýynyň öňünde özlerini zynjyrladylar; Owganystanyň daşary işler ministrligi “Talybanyň” öňki lideri Molla Agha Jan Mutasimiň Dubaýda ýitirm bolandygyny tassyklady we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 11

Şu gün: Gazagystanyň paýtagtynda howpsuzlyk güýçleri 30 golaý ýaşaýjynyň geçiren protest aksiýasyny dargatdylar; Moldowada profsoýuzlar aýlyklarynyň 50% ýokarlandyrylmagyny talap edýän mugallymlary goldap, demonstrasiýa geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.

Fotosergiler

Fotosergi Balkanabat-Türkmenbaşy ýoly

193 kilometrlik magistral ýoluň gurluşygy ençeme ýyldan bäri dowam edýär.

Fotosergi Syýasy plakatlaryň kartasy

Fotosergide häzirki zamanyň ilkinji urşundan şu güne çenli syýasy plakatlar görkezilýär.


Fotosergi Çäreleriň arka ýüzi

Türkmenistanda köpçülikleýin çäreler köp sanly adamlaryň gatnaşmagynda geçirilýär.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #15

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Ukraina

Ukraina özüniň baý taryhy bilen Ýewropa kontinentinde uly yzy galdyrypdy. Dowamy


Türkmenistan bent gurmaga bardy

Iň soňky teswir (jemi 1)

Yolbars: Yurekden begendim yokarymda Alla bar. Ol gorguliler oz guycleri bilen serhedi gormana tayyar ... Dowamy

Rus baýdakly harby ulaglar Slowýanska bardy

Iň soňky teswir (jemi 4)

myhman: aldaman adamlary!!! o orslaryn tanky dal ol. ukrainlerin tanky, ors baydak bilen. kiyewden ... Dowamy

'Prezident garyplary goldaýsady'

Iň soňky teswir (jemi 9)

maksat: Марлы. Марыдакы тезе гурлан базар президентин айал доганы Гулнабадын гурдыран базары .
Гулнабадын эдйен ... Dowamy

Türkmenabat "abatlanýar"

Iň soňky teswir (jemi 1)

gurban: name diysenem şeydip kawagt prezidentin gelmegi gowy. in azyndan bir iki sany köçeleri ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Anna
Täzelikler
07:06 - 07:30
Anna
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Anna
"Tegelek Stol" söhbetdeşligi