Anna, Oktýabr 09, 2015 Aşgabat wagty 17:12
  • Tunisiň Milli dialog kwartetiniň agzalary.

    Nobel baýragy Tunis Kwartetine berildi

    Tunisiň Milli dialog kwarteti, Demirrgazyk Afrika ýurdunuň 2011-nji ýyldaky Ýasmin rewolýusiýasyndan soň, "plýuralistik demokratiýany gurmaga goşan aýgytly goşandy üçin", Nobel baýragyna mynasyp boldy.

  • Marjona: "YD" meni "janyndan geçen hüjümçä" öwürmekçi.

    Marjona: "YD" meni "hüjümçä" öwürmekçi

    Täjigistanyň Şahritus etrabynyň ýaşaýjysy bolan bir ýaş zenan, Siriýadan öz adamsyna ýüzlenme iberip, eger ýurduna dolanyp bilmese, jeňçileriň özüni "janyndan geçen hüjümçä" öwürjekdigini habar berýär.


Azatlyk TW

Wideo Staline ýazylan hatlar

Staline 1940-1950-nji ýyllaryň aralygynda ýazylan hatlar Moldowanyň Milli Arhiwinde tapyldy.Fotosergiler

Fotosergi ​Çagalar bagyndaky howp

Aşgabadyň 76-njy çagalar bagynyň haýatlarynyň sökülenine dokuz aý çemesi wagt boldy.

Fotosergi Çelekeniň kenary

Häzirki Hazar şäherçesiniň kenaryna ýeterlik derejede üns berilmeýändigini görse bolýar.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #10

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Bahalar: Kagyz we iş ýüzünde

Infografikde harytlaryň döwlet tarapyndan görkezilýän we bazarlardaky bahalary barada maglumat berilýär.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 08.10.2015 ý4i
|| 0:00:00
...  
 
X
08.10.2015
Şu gün: Demirgazyk-günbatar Pakistanda kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar bilen nikalaşmagyň garşysyna protest gurnalyp, hökümetiň bu ugurda basyş etmegine çagyryldy.
Wideo

Wideo Oktýabr, 8

Şu gün: Demirgazyk-günbatar Pakistanda kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar bilen nikalaşmagyň garşysyna protest gurnalyp, hökümetiň bu ugurda basyş etmegine çagyryldy.
Wideo

Wideo Oktýabr, 7

Şu gün: Owganystanyň howpsuzlyk gullugynyň öňki başlygy Amrullah Saleh Kabulda geçirilen konferensiýada çykyş etdi; Gyrgyz paýtagty Bişkekde ikinji halkara opera festiwalynyň başlanmagy bilen şäherde sazyň sesi ýaňlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 6

Şu gün: Täjigistanyň paýtagty Duşenbede geçirilen halkara howpsuzlyk konferensiýasynda Merkezi Aziýa hökümetleriniň wekilleri regionyň ýüzbe-ýüz bolýan soňky howpsuzlyk problemalary barada maslahat etdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 5

Şu gün: Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara gözegçileri Gyrgyzystana ýurtda adalatly saýlawlary geçireni üçin gowy baha berdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 2

Şu gün: Siriýanyň oppozision toparlary ýaraşyk gepleşikleriniň ikinji tapgyryny geçirmek üçin Gazagystanyň paýtagty Astanada ýygnandylar.
Wideo

Wideo Oktýabr, 1

Şu gün: Owganystanyň raýat jemgyýetçilik toparlary hökümetiň Gunduz şäheriniň howpsuzlygyna talabalaýyk üns bermeýändigini aýdyp, protest geçirdiler we beýleki täzelikler.


'Häkimiýetler aýalyma haýbat atýar'

Iň soňky teswir (jemi 3)

Arslan: Gowy işler edipdir tüweleme , nesip bolsa dowamyny getireris we netijesi bolar. Beyle ... Dowamy

'Aşgabat ugruny ýitirene meňzeýär'

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: Ahlisi yalan Dowamy

Ýaş gyzyny äre beren aýal jezalandyryldy

Iň soňky teswir (jemi 3)

Yomut: Haramlara ALLA BELASYNY BERSIN Dowamy

Настоящее Время - Азия

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Настоящее Время. Азия - 9 октябряi
|| 0:00:00
...  
 
X
08.10.2015
Шок и трепет по-русски: мир обсуждает российские ракетные и авиационный удары по Сирии, в ИГИЛ опять не попали. Трудовые мигранты возвращаются домой: массовый отток рабочей силы из России может обвалить экономики центрально-азиатских стран. Непомерные траты на свадебные торжества в Кыргызстане оставляют молодые семьи нищими. Врачей сократили, больных оставили: как уральская глубинка выживает в условиях очередной медицинской реформы. Трудно быть с Богом, если ты священник-гей: скандальный камин-аут тольятинского батюшки.

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi