Penşenbe, Noýabr 26, 2015 Aşgabat wagty 22:43
  • Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow (çepde) we Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin Eýranyň paýtagty Tähranda duşuşýarlar. 23-nji noýabr, 2015 ý.

    Berdimuhamedow gazaklar “aladalanýar” diýdi

    Türkmenistanyň prezidenti özüniň rus kärdeşi Wladimir Putine Hazar deňzindäki harby hereketler sebäpli “gazak kärdeşleriniň ynjalyksyzlanýandygyny” aýtdy. Ol bu barada Tähranda belledi.

  • Türkiýäniň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde geçirilen ýörişde orsýetliler türk baýdagyny otlaýarlar. 25-nji noýabr, 2015 ý.

    Türkiýe “duýduryş berýän audiony” ýaýratdy

    Türk harbylary Siriýa serhediniň golaýynda urlup ýykylmazyndan öň ors uçaryna berlen duýduryşyň audio ýazgysyny çap etdiler. Ýazgyda iňlis dilinde: "Ugruňy derrew günorta tarap üýtget!" diýen ses eşidilýär.


Azatlyk TW

Türmelerde dereksiz ýitenler

Türkmen türmelerinde ykbaly nämälimdigine galýan käbir tussaglar barada maglumat berýän wideo. Dowamy


Wideolar


Fotosergiler

Fotosergi Ýol gurluşygy we ýaşaýjylar

Aşgabadyň Oguzhan köçesiniň ugrundaky ýoluň giňeldilmegi ýaşaýjylara öz täsirini ýetirýär.

Fotosergi Litwadaky tatar zenanlary

Suratçy Neringa Rekasiute kiçi baltik ýurdunda ýaşaýan tatar zenanlaryny surata düşürdi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #11

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Pensiýa nirede amatly?

Öňki sowet respublikalarynyň häzirki pensiýa haklary barada maglumat berýän infografik.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 26.11.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
 
X
26.11.2015
Şu gün: Täjigistanyň häkimiýetleri täjik paýtagty Duşenbäniň merkezinden sowet geçmişiniň iň köne alamatlarynyň birini aýyrmaga taýýarlyk görýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 26

Şu gün: Täjigistanyň häkimiýetleri täjik paýtagty Duşenbäniň merkezinden sowet geçmişiniň iň köne alamatlarynyň birini aýyrmaga taýýarlyk görýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 25

Şu gün: Serbiýaly daýhanlaryň kerweni Belgradyň 40 kilometr çemesi uzaklygyndaky polisiýanyň ýol böwedinden geçip bilmän, ikinji güni hem saklanmaly boldular we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 24

Şu gün: Yslamabatda geçirilen gepleşiklerde Pakistan we Owganystan biznes we energiýa proýektleri boýunça özara düşünişme barada birnäçe memoranduma gol goýdular; Owganystan öz howpsuzlyk güýçleriniň “Yslam döwleti” atly toparyň söweşijilerini goldandygy baradaky aýyplamalary ret edýär.
Wideo

Wideo Noýabr, 23

Şu gün: Makedoniýanyň golaýyndaky grek serhedinde müň çemesi migrant protest geçirdi; Pakistanda mundan bir hepde ozal 14 ýolagçynyň ölümine sebäp bolan demirýol heläkçliginden soň, demirýol ulgamynda açlyk yglan edildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 20

Şu gün: NATO-nyň Baş sekretary Jens Stoltenberg Serbiýanyň premýer-ministri Aleksandar Wuçiç bilen gepleşikleri geçirmek üçin Belgrada baranda, gowy garşy alyndy; Pakistanda köçedäki çagalaryň ýaşamagy üçin niýetlenen täze mekdep internatynyň açylyş dabarasy boldy.
Wideo

Wideo Noýabr, 19

Şu gün: Jeňçiler Kandagarda polisiýa edarasyna hüjüm edenlerinden soň, owgan güýçleri ýokary hüşgärlik ýagdaýyna getirildi; Täjik işçileri radioaktiw galyndylary zyýansyzlandyrmak işine başladylar we beýleki täzelikler.


Orsýet Siriýada S-400 sistemasyny ýerleşdirer

Iň soňky teswir (jemi 1)

izzat: Izzat1011 Dowamy

Orsýetiň söweş uçary urlup ýykyldy

Iň soňky teswir (jemi 15)

Kopetdag: Dine aklyny yitiren mahluk shirin guyrigyny basyp biler. Doly guyje giren ruslary ozleri ... Dowamy

Baýhanow: Tussaglary rehimsiz urýarlar

Iň soňky teswir (jemi 1)

dinora: Alla yardimjin olsun Dowamy

Настоящее Время - Азия

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Настоящее Время. Азия - 26 ноябряi
X
25.11.2015
Россия мстит за сбитый бомбардировщик и своих погибших военных: 12 ракетных залпов с кораблей в Средиземном море по сирийским союзникам Турции в районе падения Су-24, Эрдоган говорит, что его ВВС не знали, что самолет российский. Между тем, один из пилотов сбитого Су 24 жив: во время операции по его спасению, от огня повстанцев потерян вертолет и погиб российский морской пехотинец. Кыргызская милиция несет службу в усиленном режиме, с тех пор как президент Атамбаев поддержал политику РФ в Сирии. Вычеркнуть Холокост: власти Ростова-на -Дону отняли мемориальный статус у места самого массового расстрела евреев нацистами в России

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

07:00 - 07:06
Anna
Täzelikler
07:06 - 07:30
Anna
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Anna
Habarlar gündeligi