Penşenbe, Iýul 30, 2015 Aşgabat wagty 19:05
  • Owganystanyň Milli howpsuzlyk direktorlugynyň beýanatynda Molla Omaryň Karaçide ölendigi aýdylýar.

    Pakistan Omaryň ölümini tassyklamaýar

    Pakistan "Talybanyň" lideri Molla Mohammad Omaryň ýogalandygy barada çykan habardan soň ilkinji beýanatyny ýaýradyp, Yslamabadyň bu habarlary ne tassyklap, ne-de inkär edip bilýändigini aýtdy.

  • HRW-nyň logosy

    HRW: Nepesgulyýewi derrew azat etmeli

    Türkmen häkimiýetleri gizlinlikde tussag edilen we görnüşinden syýasy sebäpler esasynda aýyplanýan žurnalisti haýal etmän azatlyga goýbermeli diýip, HRW guramasynyň beýanatynda aýdylýar.


Azatlyk TW

Wideo ÝOJ synaglary başlandy

Penşenbe güni Aşgabatda ÝOJ giriş synaglaryna badalga berildi.Fotosergiler

Fotosergi Diplomlar ykrar edilýär

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek üçin resminamalar kabul ediliýär.

Fotosergi Gowdan: Satellitler aýrylýar

Aşgabadyň Gowdan massiwinde satellit antennalary aýryldy.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #7

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Russiýanyň liderligi

Ozalky Gündogar Blogunyň raýatlary Russiýanyň liderligine nähili garaýarlar?


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 30.07.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
30.07.2015
Şu gün: Saraýewoda toplanan ýüzlerçe işçi täze kanun taslamasynyň işçileriň hukuklaryny çäklendirýändigine protest bildirdi; Gürjüstanyň häkimiýetleri maglumatly listowka paýlap, Adam gaçakçylygyna garşy göreş boýunça halkara gününi bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul - 30

Şu gün: Saraýewoda toplanan ýüzlerçe işçi täze kanun taslamasynyň işçileriň hukuklaryny çäklendirýändigine protest bildirdi; Gürjüstanyň häkimiýetleri maglumatly listowka paýlap, Adam gaçakçylygyna garşy göreş boýunça halkara gününi bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 29

Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda demonstrantlar polisiýa bilen çaknyşdy; Yslamabatda ýerli ýaşaýjylar jaýlarynyň ýumrulmagyna garşy protest geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul - 28

Şu gün: Ukrainanyň Prawoslaw ybadathanasynyň agzalary Kiýewde merhemetli Wolodimir soborynda beýik şazada Wolodimiriň aradan çykmagynyň 1000 ýyllygyna bagyşlanan dabara gatnaşdylar; Owganlar özleriniň milli kriket toparynyň oýunçylarynyň Kabula dolanyp gelmegini gutladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 27

Şu gün: Bakuwda adam hukuklaryny goraýyjylar Leýla we Arif Ýunus sud edildiler; Kişinewda energiýa hyzmatlarynyň nyrhlarynyň artdyrylmagyna garşy protest geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 24

Şu gün: Azerbaýjanda derňewçi žurnalist Hadyja Ismaýilowanyň goldawçylary Bakunyň sud jaýynyň daşynda ýygnanyp, goldaw bildirdiler; Moskwanyň sudy aşa milletçi lider Ilýa Gorýaçewi ençeme adamyň öldürilmegini guramalaşdyrmakda günälenip, ömürlik türme tussaglygyna höküm etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul - 23

Şu gün: Agyr ýagan ýagyş Pakistanyň demirgazyk-günbatar şäheri Peşawaryň köçelerine sil gelmegine sebäp boldy; Gazagystanyň Almaty şäheriniň eteginde ýaşaýan adamlaryň 900 çemesi, ýer süýşmesi zerarly, ýaşaýan jaýlaryndan ewakuasiýa edildi we beýleki täzelikler.


HRW: Nepesgulyýewi derrew azat etmeli

Iň soňky teswir (jemi 2)

Hekim aga (Небитдаг): Meniñ eziz Türkmen halkym her-ki zada ynanmaýar,ylaýta-da hukuk edaralary tarapyndan berilýän töhmetçilikli maglumatlardan ... Dowamy

Jeňçiler regiona 'howp abandyrýar'

Iň soňky teswir (jemi 1)

Шир огул: Ай,дийаярларда гараз.Бизин довлетимизин дурмушыны билсeлер,террористлерин oзлеринин хем гелеслери ёк. Dowamy

Balkanabat: Garaşsyz žurnalist tussag edildi

Iň soňky teswir (jemi 3)

Adam: Wepa Amanov diyeni shulmy? Eger Wepa Amanov ady bilen yakyn gunlerde azatlykda hich ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Täzelikler


Indikiler:

19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi
20:00 - 20:06
Täzelikler