Çarşenbe, Iýul 30, 2014 Aşgabat wagty 20:09
  • Şaýy metjidiniň harabalygy, Mosul, 23-nji iýul, 2014.

    Yragyň mukaddes ýerleri weýran edilýär

    Yslam döwletiniň söweşijileriniň Yragyň Tal Afar şäherini basyp almagynyň yzysüre bu toparyňky diýlip hasaplanýan Twitter sahypasynda şaýylaryň ýumrulan ybadathanalarynyň suratlary peýda boldy.

  • ABŞ sanksiýalaryň gerimini artdyrýar.

    ABŞ sanksiýalaryň gerimini artdyrýar

    Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Moskwanyň gündogar Ukrainadaky separatistlere goldaw bermegini dowam edýänligi üçin 29-njy iýulda Russiýanyň garşysyna girizilen sanksiýalary has-da güýçlendirdi.


Azatlyk TW

Wideo Ýolöteniň ýaramaz ýollary

Welaýat, etrap ýollarynyň juda ýaramaz ýagdaýdadygy aýdylýar.

Dünýä Türkmenleri - Forum

Türkmenler we ynsanperwerlik

GündelikFotosergiler

Fotosergi Aşgabat: Baýram namazy

Türkmenistanlylar ir bilen şäherdir etraplaryň metjitlerinde Baýram namazyny okadylar.

Fotosergi I Jahan Urşy: taryhy sahnalar

1914-nji ýylyň 28-nji iýulynda I Jahan urşunyň başlangyjy goýuldy.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 29.07.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
29.07.2014
Şu gün: Yrakly hristianlar Dohuk şäherinde Mosuldan gysylyp çykarylmaklaryna garşy protest ýörişini geçirdiler; Orsýetde ukrain konserwalaryna gadaganlyk güýje girdi; Türkmenabatda musulmanlar Oraza baýramyny belledi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul 29

Şu gün: Yrakly hristianlar Dohuk şäherinde Mosuldan gysylyp çykarylmaklaryna garşy protest ýörişini geçirdiler; Orsýetde ukrain konserwalaryna gadaganlyk güýje girdi; Türkmenabatda musulmanlar Oraza baýramyny belledi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 28

Şu gün: Musulmanlar Oraza baýramyny bellediler; Serbiýanyň paýtagty Belgradda I-nji Jahan Urşunyň başlanmagynyň ýyldönümi bellendi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 25

Şu gün: Gyrgyzystanda harby sud ozalky prezident Kurmanbek Bakiýewi gaýybana ömürlik tussaglyga höküm etdi; Owganystanyň paýtagty Kabulda ýüzlerçe protestçi Ysraýylyň Gaza zolagyna edýän hüjümine garşy protest bildirdi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 24

Şu gün: Moskwa sudy belli oppozisiýa aktiwistleriniň ikisini köpçülikleýin bidüzgünçilik gurnamakda günäli tapdy; Täjigistanda dönüklikde we içalyçylykda aýyplanan alym suduň we derňewiň bitarap bolmagyna çagyrdy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 23

Şu gün: Kabulda onlarça adam köçä çykyp, Gazada we Owganystanda asuda adamlaryň pida bolmagyna garşy protest geçirdi; Gyrgyzystanyň çet-gyradaky toksuz-çyrasyz obasy Zardalyda çagalar bagy açyldy we günüň beýleki täzelikleri.

Test

Kürtler we kürt medeniýeti

Ýakyn Gündogar we Kawkaz ýurtlaryndaky uly giňişliklerde 30 million çemesi kürt ýaşaýar. Siz «Kürdistan» syýasatlary barada okansyňyz, emma bu halk hakynda nämeleri bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Хадж таджикских певиц на фоне критики

Таджикские певицы Шабнам Сурайё и Фарзона Хуршед снова под градом осуждения. Поводом для этого стала их поездка в Мекку.

Fotosergi  Исламисты рушат святыни в Ираке

Члены группировки «Исламское государство» разрушают святые места в Ираке, обращая в прах исторические памятники."Uruş türkmenlere-de ýeňil düşmändi"

Iň soňky teswir (jemi 1)

turkmen: bize yenil dusgen zat barmy? garashsyzlyk hem yenil dushmedi. Dowamy

"Oba ýaşlaryna okuwa girmek ýok"

Iň soňky teswir (jemi 2)

Hally: Buda Gecher-e. Ikimiz tapmasakda ol haram pullary jubisinden gachan kopikche gormeyanler munlerche. shol ... Dowamy

Türkmen dili we ýaşlar

Iň soňky teswir (jemi 10)

Türkmen- Eyran: ony aytjak bolsan Seylgäh de Parsçada Seyirgäh. yagny gidilen yer. ony da Seylgäh ... Dowamy

"Mellek berjek" diýip aldaýarlar"

Iň soňky teswir (jemi 7)

lebap: Adamlary gitdigiçe gysyarlar. Kanun yok.Kanunda yazilmadyk kanunlar kopeldi. Isleseler kanuny ulanyarlar ,islemeselerem wezipesini ... Dowamy

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

20:30 - 21:00
"Täze Tolkun"
21:00 - 21:06
Täzelikler
21:06 - 21:30
Habarlar gündeligi

HABARLAŞYŇ