Ýekşenbe, Iýul 05, 2015 Aşgabat wagty 05:09
  • ABŞ senatory Putini tankytlaýar

    Wiker: Putine we YD-a berk gaýtawul bermeli

    Birleşen Ştatlaryň senatory Rojer Wiker «erkinlik söýüji» ýurtlar birleşip, Orsýetiň agressiýasyna berk gaýtargy bermeli hem-de «Yslam döwleti» toparynyň garşysyna aýaga galmaly diýýär.

  • "Hawa" ýazgyly ÝB baýdagy uçuryldy. Afina, 3-nji iýul, 2015.

    Gresiýa: "Ýok" diýmelimi ýa-da "Hawa"?

    Ses berijileriň öňünde ikiden birini seçmek - Ýewropa liderlerine garşy çykyp, has gowy karz şertlerini gazanjak bolmak ýa-da Afina üçin eglişikli ýol tapjak täze ýolbaşçylary gözlemek meselesi dur.


Infografik

Berdimuhamedowyň kitaplary

G.Berdimuhamedowyň adyndan çykan kitaplar barada maglumat berýän infografik. DowamyFotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri # 27

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar

Fotosergi Türkmen görnüşleri #27

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #7

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi ABŞ, rus harby bazalary

ABŞ-nyň we Russiýanyň daşary ýurtlardaky harby bazalary.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 3.07.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
03.07.2015
Şu gün: Orsýet tarapyndan goldanylýan separatistler özleriniň Azow deňziniň kenaryna golaý şäherlerden çykandyklaryny aýdýarlar; Kazanyň häkimi ýaşaýjylardan şäheriň bir köçesiniň adyny aýryp, oňa gazak prezidenti Nursoltan Nazarbaýewiň adynyň dakylandygy üçin ötünç sorady.
Wideo

Wideo Iýul - 3

Şu gün: Orsýet tarapyndan goldanylýan separatistler özleriniň Azow deňziniň kenaryna golaý şäherlerden çykandyklaryny aýdýarlar; Kazanyň häkimi ýaşaýjylardan şäheriň bir köçesiniň adyny aýryp, oňa gazak prezidenti Nursoltan Nazarbaýewiň adynyň dakylandygy üçin ötünç sorady.
Wideo

Wideo Iýul, 2

Şu gün: Moldowada demonstrantlar Merkezi Bankyň öňünde protest geçirdiler; Pakistanyň Peşewar şäherinde buz sowdasy ýaýbaňlanýar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul - 1

Şu gün: Ýerewandaky protest lageri kiçeldi, emma ýaşlar hökümet elektrik nyrhyny ýokarlandyrmak kararyny yzyna alýança Bagramýan prospektini baglamagy dowam etjeklerini aýdýarlar; Yrakda etniki türkmenler YD-a garşy söweşmek üçin tälim alýar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýun, 30

Şu gün: Ýerewanda köpçülikleýin protestlerdäki aktiwistleriň aglabasynyň öýlerine dolanmagy netijesinde demonstrasiýalardaky adamlaryň sany azaldy; Bişkekde gyrgyz protestçileri ýurduň esasy hökümet binasynyň öňünde ýygnandylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýun, 29

Şu gün: Pakistanda adamlar yssy howadan goranyp, kanalyň boýunda ýygnandylar; Owganystanda Abdullah Abdullah ýurduä ozalky hökümetini tankytlady.
Wideo

Wideo Iýun - 26

Şu gün: Protestler dowam etse-de, Ýerewanyň köçelerinde baýramçylyk keýpi duýulýar; Täjigistanyň paýtagty Duşenbede ýerli jemgyýetçilik guramalary we günbatar ilçihanalary Adam gynalmagynyň pidalarynyň halkara gününe gabat gynama pidalarynyň surat sergisini guradylar we beýleki täzelikler.


Aýraçylyga nähili çäre gözlenýär?

Iň soňky teswir (jemi 7)

Manzura: Menin hayisim şu dışarı yurt girip çıkmakta zorluk cekmiyelim.Vzyatka bolmasın.Unistitutlara öz bilimi bilen ... Dowamy

AşTU öwünýär, müşderiler zeýrenýär

Iň soňky teswir (jemi 1)

aşgabatly: aşgabatlylaryň geljekki kelleagyrysy bu iptw. islän zadyňy görüp bolanok. nirde bolgusyz kanal bolsa ... Dowamy

"Prezident halka gerek işi etsin"

Iň soňky teswir (jemi 14)

Gorkyan: Salam Salam. Bir zat aydasim geldi. kop kommentleri okamadymam yone suny aydayin. Turkmenistanda ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Hepdäniň jemi


Indikiler:

07:00 - 07:30
Hepdäniň jemi
07:30 - 08:00
Hepdäniň jemi
08:00 - 08:30
Hepdäniň jemi