Anna, Mart 06, 2015 Aşgabat wagty 04:57
  • Owgan güýçleri.

    Çaknyşykda türkmen elektrik liniýasy kesildi

    Owganystanyň käbir sebitlerinde, Meýmene şäherinde, Döwletabat, Şirintegap, Jumabazar etraplarynda Türkmenistandan akdyrylýan elektrik energiýasynyň kesilendigi habar berilýär.

  • Kerri Saud Arabystanynyň täze patyşasy Salman Abdulaziz al-Saud bilen gepleşik geçirmek üçin Riýadyň etegindäki Diriýa bardy.

    Kerri: Eýran gepleşiklerinde ilerleme bar

    ABŞ-nyň döwlet sekretary Jon Kerri Saud Arabystanynda Aýlak Hyzmatdaşlyk geňeşiniň daşary işler ministrleri bilen duşuşyp, Eýran bilen alnyp barylýan ýadro gepleşikleriniň durumy barada maglumat berdi.


Azatlyk TW

Wideo 'Ýüpek ýoly' bazary göçürilýär

Marynyň ýüpek ýoly bazary ýykylyp başlandy. Aýdylşyna görä bu bazar Mara 15 kilometrlikde gurlan täze bazara göçürilmeli.Fotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri # 9

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar

Fotosergi Türkmen görnüşleri #9

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Iň gymmat desgalar

Türkmenistanda gurluşygy milliardlarça amerikan dollaryna barabar bolan desgalar.


Test

Dünýä separatistleri

Siz bu dürli separatist hereketleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 5.03.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
05.03.2015
Şu gün: Owganystanda ýaş erkekler burka geýip, aýallaryň burka geýmäge mejbur edilmegine garşy protest bildirdiler; Ermenistanda umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýan onlarça adam paýtgat Ýerewana gelip, özlerine jaý berilmegini talap etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 5

Şu gün: Owganystanda ýaş erkekler burka geýip, aýallaryň burka geýmäge mejbur edilmegine garşy protest bildirdiler; Ermenistanda umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýan onlarça adam paýtgat Ýerewana gelip, özlerine jaý berilmegini talap etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 4

Şu gün: Gürjüstanda ýurduň milli puly lariniň pese gaçmagynyň dowam etmegi bilen bir wagtda azyk önümleriniň bahasy hem ýokarlanýar; Bişkekde adam hukuklaryny goraýjy aktiwistler çagalara garşy zorluklaryň öňüni almak boýunça has köp çäre görmegi talap etdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 3

Şu gün: Moskwada orsýetlileriň müňlerçesi öldürilen oppozisiýa lideri Boris Nemtsowa hormat bildirip, onuň bilen hoşlaşyk çäresine gatnaşdy; Pakistanda 471 ene-ata öz çagalaryna poliomiýelit keseline garşy derman berilmeginden ýüz öwürmegi sebäpli tussag edildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 2

Şu gün: Gyrgyzystanyň paýtagtynda parlament agzalary we raýat aktiwistleri orsýetli oppozision lider B.Nemtsowyň hatyrasyna Orsýet ilçihanasynyň öňüne gül eltdiler; Moldowada ýüzlerçe adam Prednestrowýe regionynda duşmançylygyň soňuna çykylmagynyň 23-nji ýyl dönümini belledi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 27

Şu gün: Moskwada Kremle tarapdar ýaşlar topary Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi radiostansiýalarynyň ýerli býurosynyň öňünde protest geçirdiler; Müsüriň paýtagty Kairiň ýaşaýyş böleginde bomba partlamalarynyň birnäçesi boldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 26

Şu gün: Kriket muşdaklary Owganystanyň Dünýä çempionatynda gazanan ilkinji ýeňşini baýram edýärler; Bişkekde Daşary işler ministrligi Belarusy gyrgyzystanly howply jenaýatçylary penalamakda aýyplady we beýleki täzelikler.


Türmede 'ýiten tussaglar' soralýar

Iň soňky teswir (jemi 1)

Biriniň hossary: Türkmen häkimiýetleri diýäňizmem diýenok, ünsem berenok, eger şu adamlar şol wezipelerinde işläp ýören ... Dowamy

Türkmenistanlylar gowy geýinýärmi?

Iň soňky teswir (jemi 21)

Balabay : Gaty gen, hemmaniz gyzlar 12-nji asyrdaky esiklerini geyisin diyyar, emma erkeklerem silkme telpek ... Dowamy

Hyzmatdaşlyk näme üçin başa baranok?

Iň soňky teswir (jemi 1)

Magtymguly: Hazaryn statusy nahili bolsada Türkmenistanyn Hazandan gaz geçirmage doly hukugy bardyr. Eger Hazar ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi