Çarşenbe, Aprel 01, 2015 Aşgabat wagty 04:47

Azatlyk TW

Wideo Çoganlynyň görgüleri

Çoganlydaky ýaşaýjylar öz jaýlaryny söküp başladylar.Fotosergiler

Fotosergi Gyrgyzystan: Pyýada turizm

Soňky ýyllarda Gyrgyzystanda pyýada turizmi dynç almagyň aktiw görnüşleriniň birine öwrüldi.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #13

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi 100-i aşan edebiýatçylar

Türkmen diliniň ösmegine öz goşandyny goşan dilçi we edebiýatçylaryň ençemesi şu ýyl 100 ýaşady.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 31.03.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
31.03.2015
Şu gün: Bişkekde bir aktiwist prezident köşgüniň öňünde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkany şekillendirýän garantgyny ýakdy; Kabulda Daşary işler ministrliginiň resmileri KASA1000 atly täze energiýa inisiatiwasy boýunça gepleşiklerde öňegidişligiň bolandygyny aýtdylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 31

Şu gün: Bişkekde bir aktiwist prezident köşgüniň öňünde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkany şekillendirýän garantgyny ýakdy; Kabulda Daşary işler ministrliginiň resmileri KASA1000 atly täze energiýa inisiatiwasy boýunça gepleşiklerde öňegidişligiň bolandygyny aýtdylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 30

Şu gün: Polşada we Baltiýa döwletlerinde alty aýlyk türgenleşik missiýasyny geçiren ABŞ-nyň harby kerweni Praga bardy; Moldowanyň paýtagty Kişinýowda ýüzlerçe adam 28-nji martda protest geçirip, ýurduň Rumyniýa bilen birleşmegine çagyryş etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 27

Şu gün: Pakistanyň Karaçi şäherinde bomba hüjümi amala aşyryldy; Nursoltan Nazarbaýew Gazagystanyň Şymkent şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasyna başlady we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Mart, 26

Şu gün: Ukraina Birleşen Ştatlaryň iberen ýarag däl harby kömeginiň ilkinji «Hamwis» ulaglar tapgyrynyň onusy gelip gowuşdy; Gyrgyzystan Bişkekde Merkezi Aziýanyň terrora we ekstremizme garşy sammitine beýemçilik etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 25

Şu gün: Kabulda janyndan geçen bombaçy partlaýjyly ulagyny polisiýa edarasynyň golaýynda partlatdy; Moskwada janyna kast edilen oppozisiýa lideri Boris Nemtsowyň tarapdarlary onuň atylyp öldürilen ýerinde goýlan hatyra belgisini bejerdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 24

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda müňlerçe adam ýöriş geçirip, 19-njy martda zenanyň urlup öldürilmegine günäkerleri jogapkärçilige çekmegi talap etdi; Gyrgyzystan çigildem rewolýusiýasy diýlip, atlandyrylan syýasy öwrülişigiň 10-njy ýyl dönümini belleýär we beýleki täzelikler.


Aşgabat ABŞ-dan harby kömek soraýar

Iň soňky teswir (jemi 10)

Katip : Habar zat okayanmy, ohow aydyanlaryn sowet dowrunde, aradan 25 yyl gecdi, hazir Ors ... Dowamy

Gozgalaň ähtimallygy 'ýokarlanýar'

Iň soňky teswir (jemi 12)

Bahar: Dogry teswir.. Dowamy

Türkmen hemrasy soňa goýuldy

Iň soňky teswir (jemi 2)

Patriot: Bu hemme zat amerikanyn oyuny,Turkmenistany ozine bagly we boyun etmekci bolya, amerika bilen ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi