Şenbe, Sentýabr 05, 2015 Aşgabat wagty 10:40
  • Azatlyk Radiosynyň habarçysy Saparmämad Nepesgulyýew.

    Nepesgulyýewe 3 ýyl iş kesildi

    Azatlyk Radiosynyň habarçysy Saparmämad Nepesgulyýewe 3 ýyl iş kesildi. “Türkmenistanyň Alternatiw habarlar” neşiriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýewiň aýtmagyna görä, bu habary oňa Nepesgulyýewiň ejesi beripdir.

  • Duşenbe, 4-nji sentýabr, 2015 ý

    Täjigistandaky hüjümlerde 10 adam öldi

    Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy, Ozodi radiosy, resmi maglumatlara salgylanyp, paýtagt Duşenbede bolan üç ýaragly hüjümde 8 milisioneriň öldürilendigini, derňew işleriniň dowam edýändigini habar berýär.
Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #36

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Ilkinji jaň kakyldy

Türkmenistanyň mekdeplerinde "ilkinji jaň" dabaralary geçirildi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #9

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi MA: Dollar gatnaşyklary

MA ýurtlarynda dollaryň degişli milli pul birlige görä üýtgemeginiň derejesi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 4.09.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
04.09.2015
Şu gün: Täjigistanyň polisiýasy Duşenbäniň golaýynda guralan iki hüjümden soň, ok atylan peşeňleri çöpledi; Belgrada gelen bosgunlar ynsanperwer kömeklerini almak üçin ýük maşynlarynyň daşynda hümer tutdular; Gyrgyz paýtagty Bişkekde 15 ýurduň dessançy-bagşylary toplandy.
Wideo

Wideo Sentýabr, 4

Şu gün: Täjigistanyň polisiýasy Duşenbäniň golaýynda guralan iki hüjümden soň, ok atylan peşeňleri çöpledi; Belgrada gelen bosgunlar ynsanperwer kömeklerini almak üçin ýük maşynlarynyň daşynda hümer tutdular; Gyrgyz paýtagty Bişkekde 15 ýurduň dessançy-bagşylary toplandy.
Wideo

Wideo Sentýabr, 3

Şu gün: Ukrainanyň milli gwardiýasynyň esgerleri parlament binasynyň ýanynda alan granat ýaralaryndan wepat bolan iki esgeriň jaýlanyş dabarasyna gatnaşdylar; Owgan žurnalistleri Kabulda ýygnanyp, donor ýurtlaryň owgan hökümetine metbugat azatlygyny hormatlamagy üçin basyş etmegine çagyrdylar.
Wideo

Wideo Sentýabr, 2

Şu gün: Owganystanyň günbataryndaky Gor welaýatynda bir zenana, biwepalykda günäli tapylanyndan soň, 100 gamçy dürre uruldy; Moldowan žurnalistleri Azerbaýjanyň Kişinýowdaky ilçihanasynyň öňünde türme tussaglygyna höküm edilen derňewçi žurnalist Hatyja Ysmaýylowanyň goldawyna protest geçirdiler.
Wideo

Wideo Sentýabr, 1

Şu gün: Kiýewde Parlament binasynyň öňüne gül desseleri goýuldy; Pakistanda janyndan geçen özüni partlatdy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 31

Pakistanda saglyk pudagynyň zenan işgärleri öz aýlyk haklarynyň wagtyndan giç berilmegine nägilelik bildirip, protest geçirdiler; Serbiýada ýerli aktiwistler tarapyndan Ýakyn Gündogardan we Demirgazyk Afrikadan gelen bosgunlara ynsanperwer kömek edildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 28

Şu gün: Müňlerçe bosgun Serbiýanyň içinden wenger serhedine çenli süýşmegini dowam etdirýär; Pakistanly protestçiler Peşewarda hindi baýdaklaryny otladylar; Gazagystanyň ekloglar Astanada Orsýetiň Gazagystanyň Baýkonur kosmadromundan soňky atan raketalary sebäpli protest gurnadylar.


Obalaryň tok üpjünçiligi ‘pes’

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: Salam Agam, watany soymek bilen togyn kesilmegine narazilik bildirmegin arasynda hic hili baglansyk ... Dowamy

"Bir palaw berdiler..."

Iň soňky teswir (jemi 3)

Basan Asanow: Turkmenistan bilen emelsiz yolbaşçylary garmsana, gardaş, Maýakowski otyrmy kellede, watan diýip, partiýany, partiýa ... Dowamy

"Adalat ýok, hak ýok, bilim-terbiýe ýok"

Iň soňky teswir (jemi 1)

Turkun biri: Yazdiklarinizi anlayabildigim kadar okudum. Sizler gibi insanlar oldukca atavatan turkmenistan bu rusvescilerden egitimsiz ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Hepdäniň jemi
19:30 - 20:00
Hepdäniň jemi