Anna, Mart 27, 2015 Aşgabat wagty 10:10
  • Çoganlynyň jaýlary ýumrulýar. 26-njy mart, 2015 ý.

    Çoganly ýumrulýar

    Aşgabadyň etegindäki Çoganlynyň daçalary ýumrulýar. Jaýlaryň käbirleri häkimiýetleriň elten tehnikasy bilen ýykylsa, beýlekileri ýaşaýjylaryň öz elleri bilen sökülýär.

  • Ýeman, Sanaa aeroporunyň ýanynda howa zarbasy urlan ýer. 26-njy mart, 2015 ý.

    Ýemen: Pitneçilere zarba urulýar

    Eýran regional bäsdeşi Saud Arabystanynyň Ýemendäki şaýy pitneçilerine garşy howa zarbasyny urmaga başlamagyny ýazgardy we munuň Arap ýarymadasyndaky döwleti has bulaşdyrjak «howply ädimdigini» aýtdy.


Azatlyk TW

Wideo 'Garyndaşara nika howply'

Täjigistanda ýakyn garyndaşlaryna gyz bermek ýa ogul öýermek däbine köp duş gelinýär.Fotosergiler

Fotosergi Fransiýadaky awiaheläkçilik

24-nji martda ýykylan uçaryň bortunda 144 ýolagçy we 6 ekipaž agzasy bardy.

Fotosergi Jyllyköl türkmenleri

Täjigistanly türkmenler Nowruz baýramyny milli däp-dessurlary bilen bellediler.


Infografik

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi 100-i aşan edebiýatçylar

Türkmen diliniň ösmegine öz goşandyny goşan dilçi we edebiýatçylaryň ençemesi şu ýyl 100 ýaşady.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 26.03.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
26.03.2015
Şu gün: Ukraina Birleşen Ştatlaryň iberen ýarag däl harby kömeginiň ilkinji «Hamwis» ulaglar tapgyrynyň onusy gelip gowuşdy; Gyrgyzystan Bişkekde Merkezi Aziýanyň terrora we ekstremizme garşy sammitine beýemçilik etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 26

Şu gün: Ukraina Birleşen Ştatlaryň iberen ýarag däl harby kömeginiň ilkinji «Hamwis» ulaglar tapgyrynyň onusy gelip gowuşdy; Gyrgyzystan Bişkekde Merkezi Aziýanyň terrora we ekstremizme garşy sammitine beýemçilik etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 25

Şu gün: Kabulda janyndan geçen bombaçy partlaýjyly ulagyny polisiýa edarasynyň golaýynda partlatdy; Moskwada janyna kast edilen oppozisiýa lideri Boris Nemtsowyň tarapdarlary onuň atylyp öldürilen ýerinde goýlan hatyra belgisini bejerdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 24

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda müňlerçe adam ýöriş geçirip, 19-njy martda zenanyň urlup öldürilmegine günäkerleri jogapkärçilige çekmegi talap etdi; Gyrgyzystan çigildem rewolýusiýasy diýlip, atlandyrylan syýasy öwrülişigiň 10-njy ýyl dönümini belleýär we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 23

Şu gün: Kabulda ýüzlerçe adam ýöriş geçirdi we zenanyň Gurhany otlamakda güman edilip öldürilmegine sebäpkärleri jogapkärçilige çekmegi talap etdi; Ukrainanyň gündogarynda meýletinçiler Debaltsewe şäheriniň golaýynda söweşlerde wepat bolanlaryň jesetlerini gazyp çykardylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 20

Şu gün: Almatyda Gazagystanyň Milli sungat akademiýasynda ýangyn döredi; Bosniýanyň paýtagty Saraýewoda ýüzlerçe adam günüň tutulmagyna syn etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Mart, 19

Şu gün: Pakistanda Günorta Waziristan regionyndan göçürilen adamlar öz öýlerine dolanyp başladylar; Owganystanda Kabulyň polisiýasy şu hepdede Nowruz baýramynyň bellenmeginiň dowamynda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirjekdigini aýtdy we beýleki täzelikler.


"Daşary ýurtlarda işleýänleriň saglygy"

Iň soňky teswir (jemi 4)

Kerimberdi Gulov: Kaçak işleyanin bar korkusu polis ölse de polise görünmek tutulmak istemez hasta bolsa ... Dowamy

'Inçekesel barada düşündiriş berilmeýär'

Iň soňky teswir (jemi 1)

Amangül: Sag bolsun arkadag täze saglyk öýüni gurup bereni üçin kim näme diýse şony ... Dowamy

“Daýhan bazary” göçürilýär

Iň soňky teswir (jemi 5)

Aman: Bärde gynanara zat ýok. Bir wagt Altyn asyr (täze talkuçka) açylanda-da her zat ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

10:30 - 11:00
Habarlar gündeligi
19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi