Duşenbe, Aprel 21, 2014 Aşgabat wagty 17:10
  • Gaýgysyz Atabaýewiň ýadygärligi, Mäne, 17-nji noýabr, 2013.

    "Ýadygärlikler syýasylaşdyrylmaly däl"

    Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we dikeltmek boýunça döwlet uprawleniýesi 20-nji ýyl dönümini belleýär. Şeýle edara barka ýadygärlikler näme üçin ýumrulýar?

  • Slowýanskiniň ýanynda bolan atyşykda azyndan 2 adam öldi

    Ukraina: Orsýet atyşygy tankyt edýär

    Bu hüjüm ýerli wagt bilen ir sagat 2.00-da boldy. Aýdylmagyna görä, birnäçe maşyn barlag nokadyna gelip, ol maşynlardaky adamlar barlag nokadyny işledýän orsýetçi topary oka tutdy.


Azatlyk TW

Wideo 'Täze oba' gurulýar

Garagum derýasynyň gaýrasynda Täze oba diýilip atlandyrylan obanyň gurluşygy alnyp barylýar.

Täze Tolkun - Forum

“Meniň adym Ogul-gerek”Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 18.04.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
18.04.2014
Şu gün: Ukrainanyň Donesk şäherinde bitwewilik ýygnanyşygy geçirildi; Moskwada Alekseý Nawalnynyň sud diňlenişigi boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 18

Şu gün: Ukrainanyň Donesk şäherinde bitwewilik ýygnanyşygy geçirildi; Moskwada Alekseý Nawalnynyň sud diňlenişigi boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 17

Şu gün: Ukrainanyň paýtagtynda aktiwistler protest geçirip, maşyn sürüjileri Orsýetiň şirketlerinden ýangyç satyn almazlyga ündeýärler; Gyrgyzystanyň Oş regionynda ýylanlaryň birden köpelmegi mekdepleriň birinde sapaklaryň ýatyrylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 16

Şu gün: Ukrainada ýaragly harbylar Orsýetiň baýdagyny galgadyp, ýurduň gündogarynda ýerleşýän Slowýansk şäherine bardylar; Pakistanyň Hyber Pahtunkwa welaýatynyň hökümeti 20 müň garyp çagany geýim we aýakgap bilen üpjün etmek boýunça proýekti amala aşyryp başlady we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 15

Şu gün: Pakistanyň Peşewar şäherinde ýerli ynsanperwer gurama geçen ýylyň sentýabr aýynda hristian ybadatnahasynda bolan partlamanyň pidalaryna maliýe kömegini berdi; Gazagystanda ýaş çagaly birnäçe zenan Astanadaky Baş prokuraturanyň öňünde özlerini zynjyrladylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Aprel, 14

Şu gün: Gazagystanyň paýtagtynda dört zenan parlamentiň jaýynyň öňünde özlerini zynjyrladylar; Owganystanyň daşary işler ministrligi “Talybanyň” öňki lideri Molla Agha Jan Mutasimiň Dubaýda ýitirm bolandygyny tassyklady we günüň beýleki täzelikleri.

Fotosergiler

Fotosergi Unudylan '9 komissar'

Fotosergide 1918-nji ýylda atylan Aşgabadyň 9 komissarlarynyň ýadygärligi görkezildi.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #16

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Fotosergi Balkanabat-Türkmenbaşy ýoly

193 kilometrlik magistral ýoluň gurluşygy ençeme ýyldan bäri dowam edýär.

Fotosergi Syýasy plakatlaryň kartasy

Fotosergide häzirki zamanyň ilkinji urşundan şu güne çenli syýasy plakatlar görkezilýär.


Ukraina

Ukraina özüniň baý taryhy bilen Ýewropa kontinentinde uly yzy galdyrypdy. Dowamy


'Täze oba' gurulýar

Iň soňky teswir (jemi 1)

максат: Говы оба гурлышыгы йоне халка элйетер бахадан берселер ,ипатека дийип хер айына 500 ... Dowamy

Diplomlary ykrar etmegiň täze tertibi

Iň soňky teswir (jemi 13)

Ахал: Bilim ministrligin bu chykaran kanunyny goldayan. Turkmenistana bilimli, ykdysadyeti osdurer yaly talyplar gerek, ... Dowamy

"Migrasiýadan adalata garaşýarys"

Iň soňky teswir (jemi 6)

maksat: Бизин хекимйетимиз бир гезек йенилик доретди загранпаспорт чыкарып , хезире ченли алада гойар ... Dowamy

Halk bilen hökümetiň arasy

Iň soňky teswir (jemi 11)

Halyl: Aýdara zady ýok adam köp gürlär. Muňa “takal okamak” diýilýär, takaly öz çagaňam ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
"Gözýetim"