Anna, Noýabr 28, 2014 Aşgabat wagty 04:56
  • "Dollarçy" söwdegär

    "Dollarçy" söwdagärler "awlanýar"

    Aşgabadyň bazarlarynda mundan iki hepde ozal hem “dollar gerekmi?” diýen soraglar bilen öňüňden çykýan “dollarçy” daýzalar indi juda seýrek, olara hatda duş gelmek mümkinem däl.

  • Owganystanyň howpsuzlyk resmileri Britaniýanyň ilçihanasynyň ulagyna hüjümiň edilen ýerini barlaýarlar, Kabul, 27-nji noýabr, 2014.

    Britan ilçihanasynyň ulagy partladyldy

    27-nji noýabrda janyndan geçen hüjümçiniň Britaniýanyň Kabuldaky ilçihanasynyň ulagyna motorly baryp urmagynyň netijesinde bir britan raýaty we azyndan bäş owganystanly wepat boldy.


Infografik

Ömür ýoly

Azatlyk Radiosy Boris Şyhmyradowyň ömür ýoluna bagyşlap ýörite infografik taýýarlady. Dowamy

GündelikFotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #47

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Parahat-7 jaýrylýar

Ýaşaýyş jaýlaryň töwereginde uly göwrümli jaýryklar emele gelip başlady.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 27.11.2014 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
27.11.2014
Şu gün: Ukrainanyň parlamenti oktýabrda geçirilen saýlawlardan soň birinji maslahatyny geçirdi; Saraýewoda BMG-niň Uruş jenaýatçylyklar boýunça tribunalynyň prezidenti T.Meron 1990-njy ýyllarda şäheriň 43 aýlap dowam eden gabawynda öldürilen 1 500 çaganyň ýadygärligine bardy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 27

Şu gün: Ukrainanyň parlamenti oktýabrda geçirilen saýlawlardan soň birinji maslahatyny geçirdi; Saraýewoda BMG-niň Uruş jenaýatçylyklar boýunça tribunalynyň prezidenti T.Meron 1990-njy ýyllarda şäheriň 43 aýlap dowam eden gabawynda öldürilen 1 500 çaganyň ýadygärligine bardy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Soňky wakalar - 26.11.2014 ý.

Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde saglyk pudagynyň işgärleri näbelli hüjümçileriň ot açmagyndan soň, keselhana tarap howlukdylar; Gyrgyzystanda adamlar 14-nji noýabrda bolan ýer titremeden ejir çeken Issyk-köl sebiti üçin 80,000 dollar gumanitar kömegi topladylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 25

Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewandaky harby gonamçylykda üç esgeriň jaýlanyş merasymy geçirildi; Gürjüstanda zenanlara garşy amala aşyrylýan ýowuzlyklary protest etmek maksady bilen ýurduň 20-den gowrak şäherinde ýöriş geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 24

Şu gün: Pakistanda “Milli Awami” partiýasynyň lideri öldürilenden soň, bu partiýanyň tarapdarlary köçelere çykyp, üç günlük ýas yglan etdiler; Gazagystanyň paýtagty Astanada howanyň sowamagy käbir mekdepleriň we iş merkezleriniň ýapylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 21

Şu gün: Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko Moldowadaky uly ukrain jemgyýetiniň agzalary bilen duşuşmak üçin Balti şäherine bardy; Peşawar şäherinde Haýber tire-taýpalar etrabyndan göçürilen ýerli ýaşaýjylar şäheriň çetinde gurlan lagerlere bardylar we günüň beýleki täzelikleri.

Радио Азатлык на русском

Неблагодарная роль

Почему Барак Обама фактически уволил министра обороны США Чака Хейгела?

Fotosergi Новый медиаресурс Кремля учит Запад бояться самого себя

Созданное недавно российское новостное агентство «Спутник» заявляет, что стремится «обеспечивать альтернативную интерпретацию событий в мире». И оно не шутит.Kim näme pikirde?

Iň soňky teswir (jemi 1)

Atsyz: Arkadag ! gullugy omurlik et Dowamy

12 ýyl nämälimlik

Iň soňky teswir (jemi 4)

Rayat : Oppozisiya diyyanlaryn kim ? etjegini edip ene atasyny odun icinde taslap gaydan adamlar, ... Dowamy

Merkezi Aziýa we Yslam

Iň soňky teswir (jemi 10)

Basys astyndaky musulman: TM-de musulmanlara edilyan basys kapyr yurtlarda hem edilyar. Namaz okama diyyan yok, okabersen ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi