Penşenbe, Awgust 21, 2014 Aşgabat wagty 13:12
  • Türkmen-owgan serhedinde "Talyban" söweşijileriniň ýygjamlaşýandygy habar berilýär.

    Türkmen-owgan serhedi: Söweşijiler 'güýjeýär'

    Demirgazyk Owganystanyň Farýab we Jowuzjan welaýatlarynda talyp jeňçilerinň sanynyň artýandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Bu iki welaýatda talyplaryň ýaragly hereketiniň güýçlüdigi aýdylýar.

  • Amerikan žurnalisti James Foleý (James Foley), Liwiýa, 29-njy sentýabr, 2011.

    "Yslam döwleti" jezaly wideo ýaýratdy

    Yrakdaky “Yslam döwleti” atly söweşiji topar amerikan žurnalistiniň kellesiniň kesilýän pursatyny görkezýändigi aýdylýan wideony ýaýratdy we ony “Amerika duýduryş” diýip atlandyrdy.


Azatlyk TW

Wideo Çelekeniň 'gumly' ýollary

Çelekene barýan ýoluň köp ýerinde gum syrgynlaryna duşmak bolýar.

Dünýä Türkmenleri - Forum

Owgan türkmenleri we "Talyban" howpyFotosergiler

Fotosergi Esengula syýahat

Esengulyda jaýlaryň köpüsi ýerden 1-2 metr ýokarda gurulan.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #33

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 20.08.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
20.08.2014
Şu gün: Pakistanda oppozision liderler Imran Hanyň we Tahir ul-Kadriniň müňlerçe tarapdary Yslamabatda parlamentiň öňünde jemlendi; Gyrgyzystanda 12 ýurduň harby okuw jaýlarynyň okuwçylary Yssyk-kölde geçirilýän harby oýunlara gatnaşýarlar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 20

Şu gün: Pakistanda oppozision liderler Imran Hanyň we Tahir ul-Kadriniň müňlerçe tarapdary Yslamabatda parlamentiň öňünde jemlendi; Gyrgyzystanda 12 ýurduň harby okuw jaýlarynyň okuwçylary Yssyk-kölde geçirilýän harby oýunlara gatnaşýarlar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 19

Şu gün: Yrakda howa güýçleriniň Al-kharmah şäherine howa zarbasyny amala aşyrandygy aýdylýar; Bosniýa-Gersogowinada 20-nji Saraýewo festiwaly dowam edýär we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 18

Şu gün: Gazagystanda ençeme kompaniýa ýangyç söwdasyny çäklendirdi we jemgyýetde ýangyç gytçylygy baradaky howatyrlanmalary artdyrdy; Owganystanda “Adalaty talap etmek” atly hökümete degişli bolmadyk gurama ýurtda zorluklaryň pidalarynyň suratlaryny çap etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 15

Şu gün: Pakistanda iki gün bäri hökümete garşy geçirilýän protest aksiýasyna oppozisiýanyň ýene müňlerçe tarapdary goşuldy; Gazagystanyň paýtagtynda ençeme aýal maşgala öz öýleriniň häkimiýetler tarapyndan ýumrulmagyna nobatdaky protest aksiýasyny geçirdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 14

Şu gün: Moldawada aktiwistler Russiýanyň moldawan bag-bakja önümlerine garşy girizen gadagançylygyna garşy ýörite protest çäresini geçirdiler; Pakistanda harby ofiserler ýurduň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Bannu şäherinde geçirilen dabaralara gatnaşdylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Awgust, 13

Şu gün: Yragyň Anbar welaýatynda öýlerinden göçmäge mejbur bolan ýaşaýjylar harby çäreleriň dowamynda öz öýleriniň ýumrulmagyna protest bildirdiler; Peşawarda Pakistanyň şäherleriniň we taryhy ýerleriniň model nusgalaryny alyp barýan otly bir aýlyk syýahatçylyga başlady we beýleki täzelikler.

Test

Kürtler we kürt medeniýeti

Ýakyn Gündogar we Kawkaz ýurtlaryndaky uly giňişliklerde 30 million çemesi kürt ýaşaýar. Siz «Kürdistan» syýasatlary barada okansyňyz, emma bu halk hakynda nämeleri bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Экспорт наемников и экстремистов

В Боснии, Сербии и Косово пытаются контролировать существенный поток наемников и экстремистов в зоны конфликтов в Сирии, Ираке и Украине.

Fotosergi Кто из сепаратистов ушел, а кто пришел им на смену

Видные пророссийские сепаратисты в Восточной Украине покидают свои посты. Их часто заменяют малоизвестные местные жители.Kondisionerleri aýyrmak talap edilýär

Iň soňky teswir (jemi 9)

Japbak: Köçä seredyän Kondisionerlar kimiñ niresine giryäkä. Hökümet diñe adamlara ziyan bermek üçin bar ... Dowamy

Owgan türkmenleri we “Talyban” howpy

Iň soňky teswir (jemi 2)

Rozujuma Hayitow: Awgan türkmenleri adam taydan köp, ökde uruşya, dini ygtykady ösen, indi baylary okayan ... Dowamy

Çaknyşyklar Luganska aralaşdy

Iň soňky teswir (jemi 1)

Qader: 3456789000a Dowamy

Ýaşulular nähili görelde berýärler?

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: Nadip bilyaniz haysy yashulyn gara chekyandigini. Knizhka yoredyanizmi. Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
"Tegelek Stol" söhbetdeşligi

HABARLAŞYŇ