Şenbe, Noýabr 01, 2014 Aşgabat wagty 15:52
  • Köne we täze türkmen manatlary we amerikan dollarlary

    Türkmen manady 21 ýaşady

    Türkmenistanda milli pul birliginiň, türkmen manadynyň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda, öňki sowet respublikalarynyň arasynda ilkinjileriň hatarynda, dolanyşyga girizilenine 21 ýyl boldy.

  • 150 esgerden ybarat bolan peşmerge güýçleri, agyr ýaraglaryny getirýän ýük maşynlarynda, serhetden geçdiler.

    Kobaniniň goragy güýçlenýär

    Yragyň kürt peşmerge güýçleri Kobani şäherinde YD jeňçilerine garşy söweşýän siriýaly kürtlere goşulmak üçin Türkiýäniň serhedinden Siriýa geçdiler.


Azatlyk TW

Wideo Mejbury tomaşaçylyk

"Döwlet guşy" spektaklynyň paýtagtdaky Baş drama teatrynda görkezilişi başlandy.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #44

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Gumdan berlen mellek

100-den gowrak lebapla mellek üçin gum içinden ýer berildi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 31.10.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
31.10.2014
Şu gün: Pakistanyň Bulujystan welaýatynda harbylar uly mukdarda ok-därini ele saldylar; Kosowoda göwüs rak keseline ünsi çekmek maksatly bir aýlyk ýörite kampaniýa başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 31

Şu gün: Pakistanyň Bulujystan welaýatynda harbylar uly mukdarda ok-därini ele saldylar; Kosowoda göwüs rak keseline ünsi çekmek maksatly bir aýlyk ýörite kampaniýa başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 30

Şu gün: Ukrainada ýangyn söndürijiler Kiýewiň ot alan iň gadymy teatrynda ýangynyň netijelerini arassaladylar; Pakistanyň Peşawar şäherinde göwüsdäki rak keseli barada habarlylygy artdyrmak üçin ýöriş geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 29

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda polisiýa geçen ýylda neşe söwdegärleriniň elinden alnan 20 tonna neşe serişdelerini oda berdiler; Ukrainanyň Dnepropetrowsk şäherinde orsýetçi separatistlere garşy söweşlerde wepat bolan 20 çemesi näbelli esgeriň jaýlanyş çäresi geçirildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 28

Almaty şäheriniň sudy mahabat kompaniýasyna dawaly reklama üçin 200 müň amerikan dollary möçberinde jerime saldy; Gyrgyzystanyň günortasynda gyrgyz we täjik ýaşlaryny birleşdirmek maksatly forum geçirilýär we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 27

Şu gün: “Opora” atly raýat jemgyýetçilik guramasynyň maglumatyna görä, Ukrainanyň parlament saýlawlary kadaly we kanunalaýyk görnüşde geçirilipdir; Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 23 ýyllygy bellenilip geçildi we günüň beýleki täzelikleri.

Радио Азатлык на русском

Fotosergi Зимнее газовое перемирие

Россия согласилась возобновить поставки газа Украине, достигнутые соглашения будут действовать в течение пяти месяцев

Путин, повелитель овощей

Как влияет введенное Россией эмбарго на рынок некоторых видов овощей и фруктов в странах Евросоюза"Döwlet guşy" pasyrdaýar

Iň soňky teswir (jemi 1)

Yolbars: Namede bolsa Malikguly şo goşgyny yayzaypdyr wagtynda bolmasa Stalin gorkyp name etjegini bilman ... Dowamy

Türk kanunlary we tükmen pasporty

Iň soňky teswir (jemi 17)

Bilim: Egitim sart :) Dowamy

"Bäş aýak" sökülýär

Iň soňky teswir (jemi 1)

Aman Garayew: Dogry edyarler etsinlerda name tazelense erbetmi Turkmenistanyn osyanine gorup bilmezcilik edyanizmi Dowamy

Efire iň soňky giden

Habarlar gündeligi


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Hepdäniň jemi
19:30 - 20:00
Hepdäniň jemi

HABARLAŞYŇ