Penşenbe, Noýabr 27, 2014 Aşgabat wagty 02:15
  • Watan öňündäki hökmany harby borç ýokary bilimliler üçin häzire çenli diňe bir ýyl möhlet bilen çäklenýärdi.

    Ýokary bilimliler iki ýyl gulluk ederler

    Türkmenistanda gulluk ýaşyndaky ýokary bilimli raýatlar, şu güýzki harby çagyrylyşdan başlap, iki ýyl gulluk ederler. Bu baradaky maglumaty paýtagtyň harby wekilliginde tassykladylar.

  • Germaniýanyň kansleri Angela Merkel

    Merkel: Russiýa halkara kanunçylygyny bozýar

    Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Russiýanyň öz Ukrainadaky hereketleri bilen halkara kanunçylygyny bozýandygyny we Ýewropadaky parahatçylyga howp salýandygyny aýtdy.


Infografik

Ömür ýoly

Azatlyk Radiosy Boris Şyhmyradowyň ömür ýoluna bagyşlap ýörite infografik taýýarlady. Dowamy

GündelikFotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #47

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Parahat-7 jaýrylýar

Ýaşaýyş jaýlaryň töwereginde uly göwrümli jaýryklar emele gelip başlady.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 26.11.2014 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
26.11.2014
Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde saglyk pudagynyň işgärleri näbelli hüjümçileriň ot açmagyndan soň, keselhana tarap howlukdylar; Gyrgyzystanda adamlar 14-nji noýabrda bolan ýer titremeden ejir çeken Issyk-köl sebiti üçin 80,000 dollar gumanitar kömegi topladylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Soňky wakalar - 26.11.2014 ý.

Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde saglyk pudagynyň işgärleri näbelli hüjümçileriň ot açmagyndan soň, keselhana tarap howlukdylar; Gyrgyzystanda adamlar 14-nji noýabrda bolan ýer titremeden ejir çeken Issyk-köl sebiti üçin 80,000 dollar gumanitar kömegi topladylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 25

Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewandaky harby gonamçylykda üç esgeriň jaýlanyş merasymy geçirildi; Gürjüstanda zenanlara garşy amala aşyrylýan ýowuzlyklary protest etmek maksady bilen ýurduň 20-den gowrak şäherinde ýöriş geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 24

Şu gün: Pakistanda “Milli Awami” partiýasynyň lideri öldürilenden soň, bu partiýanyň tarapdarlary köçelere çykyp, üç günlük ýas yglan etdiler; Gazagystanyň paýtagty Astanada howanyň sowamagy käbir mekdepleriň we iş merkezleriniň ýapylmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 21

Şu gün: Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko Moldowadaky uly ukrain jemgyýetiniň agzalary bilen duşuşmak üçin Balti şäherine bardy; Peşawar şäherinde Haýber tire-taýpalar etrabyndan göçürilen ýerli ýaşaýjylar şäheriň çetinde gurlan lagerlere bardylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Noýabr, 20

Şu gün: Türmeden boşadylan gazagystanly aktiwist Roza Tuletaýewa Žanaozen şäherindäki öýünde öz maşgalasy we tarapdarlary bilen duşuşdy; Täjigistanyň syýahatçylyk agentligi ýurduň Transport ministrliginiň görkezmesi boýunça pasportsyz raýatlara Orsýete bilet satmagyny bes etdi we beýleki täzelikler.

Радио Азатлык на русском

Неблагодарная роль

Почему Барак Обама фактически уволил министра обороны США Чака Хейгела?

Fotosergi Новый медиаресурс Кремля учит Запад бояться самого себя

Созданное недавно российское новостное агентство «Спутник» заявляет, что стремится «обеспечивать альтернативную интерпретацию событий в мире». И оно не шутит.Ýokary bilimliler iki ýyl gulluk ederler

Iň soňky teswir (jemi 1)

Рахман: Туркменистана толегли профессионал армия герек. Студентлерин гошун гуллугына чагырылмагы бу дине гошун гуллугынын ... Dowamy

"Ýurdum hiç özgermändir"

Iň soňky teswir (jemi 9)

undulan: Utanman ýurdumam diýýäñ ýurduñ özgermedik bolsa şu wagta cenli nirde ýaşan bolsañ şoýerjikdede ... Dowamy

Merkezi Aziýa we Yslam

Iň soňky teswir (jemi 9)

eziz öýüm: Atsyz dossum sen näme ýazýanyñy welin bilýämiñ amerikanyñ ägirt güýji puly hemmelere täsir ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi