Duşenbe, Mart 02, 2015 Aşgabat wagty 21:26
  • Aşgabat

    Lomaý bazarda näme üçin adam az?

    Aşgabadyň lomaý bazary ýakynda täzeden açyldy. Ol Aşgabadyň iň uly gatnawly köçesiniň ugrunda ýerleşýän hem bolsa, bu ýerde durýan ulaglaryň sanynyň-da, barýan alyjylaryň-da sanynyň azalandygy aýdylýar.

  • Türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow

    'Ýygnak geçirendigim üçin suda çekildim'

    Türkmenistanyň Mejlisi ”Ýygnanyşyklaryň, mitingleriň, demonstrasiýalaryň we beýleki köpçülikleýin çäreleriň guramaçylygy barada” kanuny maslahat etdi.


Wideo

Wideo Olimpiadanyň gymmat mirasy

2014-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň bu ýerde ýaşaýan we işleýän adamlar üçin öz bahasy bar.Fotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri # 9

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar

Fotosergi Türkmen görnüşleri #9

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Iň gymmat desgalar

Türkmenistanda gurluşygy milliardlarça amerikan dollaryna barabar bolan desgalar.


Test

Dünýä separatistleri

Siz bu dürli separatist hereketleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 27.02.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
27.02.2015
Şu gün: Moskwada Kremle tarapdar ýaşlar topary Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi radiostansiýalarynyň ýerli býurosynyň öňünde protest geçirdiler; Müsüriň paýtagty Kairiň ýaşaýyş böleginde bomba partlamalarynyň birnäçesi boldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 27

Şu gün: Moskwada Kremle tarapdar ýaşlar topary Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi radiostansiýalarynyň ýerli býurosynyň öňünde protest geçirdiler; Müsüriň paýtagty Kairiň ýaşaýyş böleginde bomba partlamalarynyň birnäçesi boldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 26

Şu gün: Kriket muşdaklary Owganystanyň Dünýä çempionatynda gazanan ilkinji ýeňşini baýram edýärler; Bişkekde Daşary işler ministrligi Belarusy gyrgyzystanly howply jenaýatçylary penalamakda aýyplady we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 25

Şu gün: Garmada, Yrak, jeňçiler bilen ilteşikli sünni tire liderleri Eýrany dört adamy öldürmekde aýypladylar; Kabulda bir gözegçilik topary Kabul bankyndan $900 million gowrak puluň ogurlanmagy bilen ilteşikli adamlaryň jogapkärçilige çekilmezliginden şikaýat etdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 24

Şu gün: Owganystanyň prezidentiniň edarasy şu ýyl ýurtda garaşylýan gurakçylyk bilen bagly halkara ýardamyny sorady; Täjigistanyň paýtagty Duşenbede güýçli garyň ýagmagy jemgyýetçilik transportunyň işini bökdedi.
Wideo

Wideo Fewral, 23

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde oppozisiýadaky “Awami milli partiýasy” hökümet edaralarynyň öňünde protest geçirdi; Azerbaýjanda milli puluň hümmetiniň peselmeginiň harytlaryň gymmatlamagyna getirdi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Fewral, 20

Şu gün: Gündogar Ukrainada orsýetçi separatistler Debalsewe şäheriniň golaýyndaky Çornuhine şäherçesiniň kontrollugyny öz gözegçiligine geçirendiklerini öňe sürdiler; Duşenbede Täjigistanyň Içeri işler ministrligi ýüzlerçe kilogram neşe serişdesini otlady we beýleki täzelikler.


Türkmenistanlylar gowy geýinýärmi?

Iň soňky teswir (jemi 16)

awçy: turkmenler musulman dini,şonuň üçin türkmençilikde gyzlara başy ýaglykly,geýýäni gowy gelişýär ,boýanýany hem gowy ... Dowamy

Dünýä türkmenleriniň ene dili

Iň soňky teswir (jemi 2)

aytsyz: name uchin ata watanymyz Turkmenistany terk etdiniz ? Beyle dilinizi soyyan bolsanyz ???? Dowamy

'Diri galmagymyza kömek etsin'

Iň soňky teswir (jemi 4)

Umit : Turkmenistan ata watanyna sadyk,mert namysly millet öz doganlaryna kömek etmaga ukuply.Sesimizi dinlesinler turkmenistanyn ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

21:30 - 22:00
Habarlar gündeligi
22:00 - 22:06
Täzelikler
22:06 - 22:30
Habarlar gündeligi