Anna, Awgust 01, 2014 Aşgabat wagty 08:42
 • Ukrainanyň prezidenti P.Poroşenko (s) we premýer-ministr A.Ýatsenýuk (ç), Kiýew, 31-nji iýul, 2014.

  Ýatsenýugyň işden çekilmegi makullanmady

  Ukrainanyň parlamenti premýer-ministr A.Ýatsenýugyň wezipesinden çekilmegini ret etdi. 31-nji iýulda ses berişlikde diňe 16 kanunçykaryjy Ýatsenýugyň wezipesinden gitmegini kabul etdi, 109 adam ret etdi.

 • Olga Osypowa, 65 ýaşyndaky pensioner Moskwa bazarynda adatça Ýewropadan getirilen gök önümlerden dolýan boş tekçeli dükanda söwda edýär.

  Sanksiýalar rus ykdysadyýetine zarba urar

  ABŞ-nyň we ÝB-niň Ukraina sebäpli girizen bilelikdäki sanksiýalary Orsýetiň ykdysadyýetine agyr zarba urar we onuň täsiri uzak ýyllara ýeter. Biz bu sanksiýalaryň nähili we neneňsi pudaklara has agyr düşjegine syn etdik.


Azatlyk TW

Wideo ÝOJ: Synaglar dowam edýär

Türkmenistanda “Dalaşgär-2014” kampaniýasy dowam edýär.

Dünýä Türkmenleri - Forum

Türkmenler we ynsanperwerlikFotosergiler

Fotosergi "Ganlydimir"

MH17 ýykylandan soň, dünýä neşirlerinde W.Putini zalym edip suratlandyrýan şekiller çap edildi.

Fotosergi Aşgabat: Baýram namazy

Türkmenistanlylar ir bilen şäherdir etraplaryň metjitlerinde Baýram namazyny okadylar.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 31.07.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
31.07.2014
Şu gün: Pakistanda Karaçi portunyň golaýynda halas edijiler suwa gark bolan adamlaryň jesetlerini suwdan çykarmak boýunça işleri amala aşyrýarlar; Moskwada oppozisiýanyň tarapdarlary tussaglykdaky aktiwistlere kömek bermek üçin haýyr-sahawat auksionyny geçirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 31

Şu gün: Pakistanda Karaçi portunyň golaýynda halas edijiler suwa gark bolan adamlaryň jesetlerini suwdan çykarmak boýunça işleri amala aşyrýarlar; Moskwada oppozisiýanyň tarapdarlary tussaglykdaky aktiwistlere kömek bermek üçin haýyr-sahawat auksionyny geçirdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 30

Şu gün: Azerbaýjanda meşhur graždan aktiwisti Arif Ýunus Baş prokuratura sorag edişlik üçin çagyryldy; Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleri başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul 29

Şu gün: Yrakly hristianlar Dohuk şäherinde Mosuldan gysylyp çykarylmaklaryna garşy protest ýörişini geçirdiler; Orsýetde ukrain konserwalaryna gadaganlyk güýje girdi; Türkmenabatda musulmanlar Oraza baýramyny belledi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 28

Şu gün: Musulmanlar Oraza baýramyny bellediler; Serbiýanyň paýtagty Belgradda I-nji Jahan Urşunyň başlanmagynyň ýyldönümi bellendi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 25

Şu gün: Gyrgyzystanda harby sud ozalky prezident Kurmanbek Bakiýewi gaýybana ömürlik tussaglyga höküm etdi; Owganystanyň paýtagty Kabulda ýüzlerçe protestçi Ysraýylyň Gaza zolagyna edýän hüjümine garşy protest bildirdi we günüň beýleki täzelikleri.

Test

Kürtler we kürt medeniýeti

Ýakyn Gündogar we Kawkaz ýurtlaryndaky uly giňişliklerde 30 million çemesi kürt ýaşaýar. Siz «Kürdistan» syýasatlary barada okansyňyz, emma bu halk hakynda nämeleri bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Хадж таджикских певиц на фоне критики

Таджикские певицы Шабнам Сурайё и Фарзона Хуршед снова под градом осуждения. Поводом для этого стала их поездка в Мекку.

Fotosergi  Исламисты рушат святыни в Ираке

Члены группировки «Исламское государство» разрушают святые места в Ираке, обращая в прах исторические памятники.Film prokaty düzgünleşdirilýär

Iň soňky teswir (jemi 1)

Arslan: Umuman halky ezmäge we dünyä bolan baglylygyny kesmäge dowam diysene..
Gaty gynançly yagday Dowamy

“Türkmenabatda diňe iki kiosk bar”

Iň soňky teswir (jemi 1)

Japbak: Alada etmäñ, bu gidişine gise onam ayyrarlar Dowamy

“Adalatda” adalat nähili?

Iň soňky teswir (jemi 1)

Yegen: Ady näme bolanda näme, içindäkiler yallaklama bolsa. Menya yayratmaga hiç, Türkmenistan'da oglanlar bilen ... Dowamy

"Bagtyýarlyk" mediasy dünýä göz ýumýar

Iň soňky teswir (jemi 5)

Rozubay: Bahhh dostjan natdınay!!!!!! .ıslesen gel bıleje keyıp edeyali.Yöne menin edıp bilyan keypıme durup ... Dowamy

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

"Tegelek Stol" söhbetdeşligi


Indikiler:

09:00 - 09:06
Täzelikler
09:06 - 09:30
Habarlar gündeligi
09:30 - 10:00
"Tegelek Stol" söhbetdeşligi

HABARLAŞYŇ