Penşenbe, Oktýabr 23, 2014 Aşgabat wagty 13:35
  • ABŞ-nyň döwlet sekretary J.Kerri (ç) we Germaniýanyň daşary işler ministri F.Steinmeier, Berlin, 21-nji oktýabr, 2014

    Kerri "azatlyklar howp astynda" diýýär

    ABŞ-nyň döwlet sekretary Jon Kerri dünýäniň ençeme böleklerinde, “hatda Ýewropada-da” azatlyklaryň henizem “howp astyndadygyny” aýtdy. Kerri 22-nji oktýabrda Berlinde metbugat konferensiýasyny geçirdi.

  • Kommersiýa dükanlarynyň ýapylmagynyň takyk sebäpleri düşnüksiz bolmagyna galýar.

    Hususy dükanlaryň gapylary möhürlendi

    Paýtagtyň Parahat 1-2-3-4-nji mikroraýonlarynda 100-den hem köp kommersiýa dükanlary ýapyldy. Bu kommersiýa dükanlarynyň ýapylmagynyň takyk sebäpleri düşnüksiz bolmagyna galýar.


Azatlyk TW

Wideo Atabaýewiň ömri - 1-nji bölüm

Gaýgysyz Atabaýewiň ogly - Kemine Azatlyk Radiosy üçin ýörite interwýu berdi.Fotosergiler

Fotosergi Aşgabat: Dükanlar ýapyldy

Parahat 1-2-3-4 mikroraýonlarynda 100-den hem köp dükan ýapyldy.

Fotosergi Uzaga çeken ýol

Garaşsyzlyk etrabyna barýan ýoluň gurluşygy bir ýyl bäri dowam edýär.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 22.10.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
22.10.2014
Şu gün: Täjigistanda "Aziýa-plus" atly meşhur web-saýt petiklendi; Gürjüstanda protestçiler Tblisiniň şäher häkimliginiň binasynynyň daşynda ýygnandylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 22

Şu gün: Täjigistanda "Aziýa-plus" atly meşhur web-saýt petiklendi; Gürjüstanda protestçiler Tblisiniň şäher häkimliginiň binasynynyň daşynda ýygnandylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 21

Şu gün: Orsýetiň Wolgograd şäherinde adam heläkçilikli bomba partlamasynyň birinji ýyl dönümini bellediler; Gyrgyzystanda ýedi aktiwist elektrik togy üçin tölegleriň galdyrylmagyna protest bildirip, dört gün bäri açlyk çekýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 20

Moskwada Federal derňew komiteti oppozision lider Boris Nemtsowy sorag edýär; Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkegiň resmileri täze biometriki pasportlar üçin raýatlar barada maglumat toplap başladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 17

Şu gün: Özbegistanda Daşkendiň benzin stansiýalarynda ulaglaryň uly nobatlary döredi; Türkmenabatda prezidentiň saparynyň öňüsyrasy jemgyýetçilik transportynyň gatnawynda bökdençlikler döredi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 16

Şu gün: Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Belgrada bardy; Kabulda aktiwistler prezident Aşraf Ganä çagyryş edip, korrupsiýa dahyly bolan resmilere garşy göreşmäge çagyrdylar we günüň beýleki täzelikleri.

Радио Азатлык на русском

В Крыму затеяли перепись населения

По словам российского президента Владимира Путина, сбор информации будет неформальным, но его результаты нужны для «развития полуострова»

Fotosergi «Я держал в руках нос Ленина»

На постамент, где стоял самый большой в Украине Ленин, поставили крест, а обломки статуи выставили на аукцион.Türkiýedäki bikanun migrantlara çykalga

Iň soňky teswir (jemi 5)

Atsyz: Su cykalga kone pasportlylaram giryamy, yagny TM gitman kanuny statusa eye bolup bilyamy? Dowamy

Kesgitlenen kurs peýdamy ýa zyýan?

Iň soňky teswir (jemi 4)

Rayat: Garamayak halk uchcın dollaryn yokary galmasy bn harytlaryn bahalaryda uchyar ıyjek produktalaryn gymmatlamagy ... Dowamy

Atabaýewiň ömri - 1-nji bölüm

Iň soňky teswir (jemi 1)

Atsyz: Birazajygam bolsa kakana menzejek bolarlar Dowamy

Maslahatyň netijesine kim nähili düşündi?

Iň soňky teswir (jemi 4)

Geldiş: Ýalandan edilýan maslahat adamlañ gözüne çöp atmak ücin. özgeriş yok utanmanam ýaşulylar maslahaty ... Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi

HABARLAŞYŇ