Çarşenbe, Maý 27, 2015 Aşgabat wagty 20:30
  • Balkanabadyň ýaşaýjylary ýurduň, şol sanda welaýatyň beýleki şäherdir-etraplaryndaky alyş-çalyş nokatlaryndan dollar satyn alyp bilmeýärler.

    Balkanabatlylaryň dollar görgüleri

    Türkmenistanda manadyň dollara görä hümmetsizlenjekdigi baradaky tassyklanmadyk maglumatlaryň fonunda Balkanabadyň alyş-çalyş nokatlarynda nobatlar peýda bolup başlady.

  • "Arkadag" seýilgähi, Aşgabat, 27-nji maý, 2015.

    Prezidente ýene bir sowgat taýýarlanýar

    Aşgabadyň merkezine golaý ýerde prezidentiň hormatyna “Arkadag" diýlip atlandyrylýan seýilgähiň gurluşygy tamamlanyp barýar, Ol Hytaý Halk Respublikasynyň konsullygynyň öňki binasynyň ýerinde gurulýar.


Azatlyk TW

Wideo Hajathana "mugt bolmaly"

Orsýetli pensioner regionda hajathanalaryň mugt bolmagyny gazanmak göreşinde üstün çykdy.Fotosergiler

Fotosergi Seýrek keýikler nämeden öldi?

Merkezi Aziýanyň iň seýrek haýwanlarynyň biri saýgaklar birden köpçülikleýin ölüp başlady.

Fotosergi Monumenti açmaga taýýarlyk

Prezident G.Berdimuhamedowyň monumetntiniň açylyşyna taýýarlyk görülýär.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #5

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Galam-ýarag bilen söweşenler

II Jahan Urşuna SSSR Ýazyjylar birleşigine agza bolan türkmen ýazyjy-şahyrlar gatnaşdy.


Test
Poster For the Tom Hardy Thriller CHILD 44

Gadagan edilen kinolar

Siz gadagan edilen kino esrleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 27.05.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
27.05.2015
Şu gün: Täjigistanyň paýtagty Duşenbede neşe gaçakçylygyna bagyşlanan maslahat geçirildi; Gyrgyzystanda Milli kitaphana güni bellenildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Maý, 27

Şu gün: Täjigistanyň paýtagty Duşenbede neşe gaçakçylygyna bagyşlanan maslahat geçirildi; Gyrgyzystanda Milli kitaphana güni bellenildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Maý, 26

Şu gün: Owganystanyň gündogaryndakly Kandagar şäherinde howpsuzlyk güýçleriniň we “Talybanyň” söweşijileriniň arasynda ok atyşyk boldy; Gürjüstan Garaşsyzlyk gününi belleýär we beýleki täzelikler
Wideo

Wideo Maý, 25

Şu gün: Pakistanyň Hyber Pahtukhwa welaýatynyň Swabi etrabynda howa güýçleriniň türgenleşik uçary heläkçilige uçrady; Gazagystanyň paýtagty Astanada harby okuw jaýlarynda okuw ýylynyň tamamlanmagy dabara bilen bellendi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 22

Şu gün: Latwiýanyň paýtagty Rigada Ýewropa tarapdar demonstrantlar Ýewropa Bileleşiginiň Gündogar hyzmatdaşlygy sammitiniň geçirilýän binasynyň daşynda ukrain we gürjü baýdaklaryny galgatdylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 21

Şu gün: Latwiýanyň paýtagty Rigada Ýewropa Bileleşiginiň liderleri alty sany gündogar ýewropa ýurdunyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirýärler; Gyrgyzystan Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigine goşuldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 20

Şu gün: Priştinada 100 golaý protestçi Kosowonyň hökümetini Makedoniýada şu aýyň başynda bolan ok atyşykdan soň tussag edilen 21 sany kosowo raýatyny boşatmaga çagyrdylar; Bosniýa bir günlük sapar edýän Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan Saraýewoda ýyly garşy alyndy we beýleki täzelikler.


Heýkel täsin waka...

Iň soňky teswir (jemi 2)

Atly: 2017de saýlawlar bar, kanuna görä 3nji gezek saýlanyp bolmaýa. Şoňa çenli birtopar garry ... Dowamy

Berdimuhamedowyň ilkinji monumenti açylar

Iň soňky teswir (jemi 13)

biznessss: Heykelin bahasy nacedir oydyaniz?

270 mln amerikan dollary.

Ol bolsa ortaca girdeji 1000$ ... Dowamy

2030-njy ýylda dünýä nähili bolarka?

Iň soňky teswir (jemi 1)

maksat: Bolup biler
Bolsa kem dal hahaha Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

21:00 - 21:06
Täzelikler
21:06 - 21:30
Habarlar gündeligi