Anna, Iýul 31, 2015 Aşgabat wagty 22:22
  • “Serhetsiz reaportýorlar” guramasynyň emblemasy

    Nepesgulyýew "azat edilmeli"

    Žurnalistleri goraýan komitet we “Serhetsiz reaportýorlar” guramasy türkmenistanly žurnalist Saparmämmet Nepesgulyýewiň tiz boşadylmagyny talap edip, beýanat ýaýratdylar.

  • "Talyban" molla Ahtar Mohammad Mansury toparyň nobatdaky baştutany saýlanandygyny habar berdi.

    “Talybanyň” lideri boýunça gapma-garşylyklar

    “Talyban” hereketiniň ozalky lideri Molla Omaryň ýakyn ýaranlarynyň biri bu topara baştutan bellenen täze şahsyýet babatynda hereketiň öz içinde käbir gapma-garşylykly garaýyşlaryň bardygyny aýtdy.


Azatlyk TW

Wideo ÝOJ synaglary başlandy

Penşenbe güni Aşgabatda ÝOJ giriş synaglaryna badalga berildi.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #31

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Diplomlar ykrar edilýär

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek üçin resminamalar kabul ediliýär.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #7

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Russiýanyň liderligi

Ozalky Gündogar Blogunyň raýatlary Russiýanyň liderligine nähili garaýarlar?


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 31.07.2015 y.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
31.07.2015
Şu gün: Almaty ýaşaýjylary 2022-nji ýylyň Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçiriljek şäheriniň kesgitlenmegine sabyrsyzlyk bilen garaşdylar; Peşawar şäherinde “Talybanyň” lideri Molla Omaryň ölümi baradaky habarlardan soň matam çäresi geçirildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 31

Şu gün: Almaty ýaşaýjylary 2022-nji ýylyň Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçiriljek şäheriniň kesgitlenmegine sabyrsyzlyk bilen garaşdylar; Peşawar şäherinde “Talybanyň” lideri Molla Omaryň ölümi baradaky habarlardan soň matam çäresi geçirildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul - 30

Şu gün: Saraýewoda toplanan ýüzlerçe işçi täze kanun taslamasynyň işçileriň hukuklaryny çäklendirýändigine protest bildirdi; Gürjüstanyň häkimiýetleri maglumatly listowka paýlap, Adam gaçakçylygyna garşy göreş boýunça halkara gününi bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 29

Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda demonstrantlar polisiýa bilen çaknyşdy; Yslamabatda ýerli ýaşaýjylar jaýlarynyň ýumrulmagyna garşy protest geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul - 28

Şu gün: Ukrainanyň Prawoslaw ybadathanasynyň agzalary Kiýewde merhemetli Wolodimir soborynda beýik şazada Wolodimiriň aradan çykmagynyň 1000 ýyllygyna bagyşlanan dabara gatnaşdylar; Owganlar özleriniň milli kriket toparynyň oýunçylarynyň Kabula dolanyp gelmegini gutladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Iýul, 27

Şu gün: Bakuwda adam hukuklaryny goraýyjylar Leýla we Arif Ýunus sud edildiler; Kişinewda energiýa hyzmatlarynyň nyrhlarynyň artdyrylmagyna garşy protest geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 24

Şu gün: Azerbaýjanda derňewçi žurnalist Hadyja Ismaýilowanyň goldawçylary Bakunyň sud jaýynyň daşynda ýygnanyp, goldaw bildirdiler; Moskwanyň sudy aşa milletçi lider Ilýa Gorýaçewi ençeme adamyň öldürilmegini guramalaşdyrmakda günälenip, ömürlik türme tussaglygyna höküm etdi we beýleki täzelikler.


Rawwin aýallary ýalaňaç wideo alypdyr

Iň soňky teswir (jemi 1)

Sawçy: Hapalyklarna bogulsunlar bular! Dowamy

Türkmenistan adam söwdasynyň 'çeşmesi'

Iň soňky teswir (jemi 4)

Rozubay: Bu işleri telekeçilerin amala aşyrmasyna gerek yok. Telekeçini-de amala aşyryanlar bar ol ülkede. ... Dowamy

Jeňçiler regiona 'howp abandyrýar'

Iň soňky teswir (jemi 2)

ROZUBAY: Gaytam tersine ,edil türkmenistan yaly başyna giden, eyesiz bir döwlet gerek ol teroristlere. ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

22:30 - 23:00
Habarlar gündeligi
07:00 - 07:30
Şenbe
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Şenbe
Habarlar gündeligi