Anna, Maý 22, 2015 Aşgabat wagty 21:00
  • Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko (s) we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker (ç). Riga, 22-nji maý, 2015

    ÝB Ukraina iki milliard dollar berýär

    Ýewropa Bileleşigi bilen Ukraina ýurduň yza galýan ykdysadyýetini goldamak üçin oňa 1.8 milliard dollarlyk karz berilmegi barada şertnama baglaşdylar.

  • Soňky jaň, Türkmenistan

    Soňky jaň näçä durýar?

    Geçen ýylky arakesmeden soň ýurduň orta mekdeplerinde indiki hepdäniň başynda, 25-nji maýda, ýene-de soňky jaň dabaralary geçiriler. Häzir paýtagtyň orta mekdeplerinde bu dabara taýýarlyk işleri alnyp barylýar.


Azatlyk TW

Wideo Haraba dönen Çoganly

Çoganly daçalyklary tebigy harasatyň dörän sebitini ýa-da uruş meýdanyny ýadyňa salýar.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #21

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Magtymgulynyň günleri

Eýranyň Aktokaý diýen sebitinde türkmenleriň gatnaşmagynda "Magtymguly günleri" geçirildi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #5

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Galam-ýarag bilen söweşenler

II Jahan Urşuna SSSR Ýazyjylar birleşigine agza bolan türkmen ýazyjy-şahyrlar gatnaşdy.


Test
Poster For the Tom Hardy Thriller CHILD 44

Gadagan edilen kinolar

Siz gadagan edilen kino esrleri barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 21.05.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
21.05.2015
Şu gün: Latwiýanyň paýtagty Rigada Ýewropa Bileleşiginiň liderleri alty sany gündogar ýewropa ýurdunyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirýärler; Gyrgyzystan Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigine goşuldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 21

Şu gün: Latwiýanyň paýtagty Rigada Ýewropa Bileleşiginiň liderleri alty sany gündogar ýewropa ýurdunyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirýärler; Gyrgyzystan Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigine goşuldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 20

Şu gün: Priştinada 100 golaý protestçi Kosowonyň hökümetini Makedoniýada şu aýyň başynda bolan ok atyşykdan soň tussag edilen 21 sany kosowo raýatyny boşatmaga çagyrdylar; Bosniýa bir günlük sapar edýän Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan Saraýewoda ýyly garşy alyndy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 19

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda polisiýa we medisina işgärleri Adalat ministrliginiň golaýyndaky söwda giňişliginde bomba partlamasynyň bolan ýerine gyssagly ýagdaýda jemlendiler; Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda köp gatly jaýda ýangyn boldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 18

Şu gün: Makedonianyň paýtagty Skopiýede ýüzlerçe protestçi hökümetiň çekilmegini talap edip, hökümet binasynyň öňünde çadyr dikdi; Ukrainada krym tatarlarynyň deportasiýa edilen senesiniň 71-nji ýyl dönümi bellendi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 15

Şu gün: Gazagystanda Hazar deňziniň kenaryndaky Atyrau regionyny suw alyp, weýrançylyk döredi; Pakistanyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýän Çitral obasynda yslamdan öňki Kalaş medeniýetini saklaýan adamlar öz ýyllyk baýramçylygyna başladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Maý, 14

Şu gün: Kabulda amala aşyrylan hüjümde parahat ilatyň arasyndan azyndan 14 adam öldi; Pakistanda söweşijiniň öldüren şaýy musulmanlary hatyralandy we günüň beýleki täzelikleri.


'Antennalary aýyrmak işi bes edilmeli'

Iň soňky teswir (jemi 6)

Jennet: Ilki Yewropanyn osen dowletlerine goz gezdirip son beyle zatlary çap eden bolsanyz gowy ... Dowamy

Dollar nobatlary döredi. Ýene-de

Iň soňky teswir (jemi 4)

Arslan: Halk şeydip gorkup dymyp otursa bundan beterine de garaşyvermeli. Halkyn özi gelejegi kesgitlemeli ... Dowamy

"Türkmenistanda 'türkmençilik' ýok"

Iň soňky teswir (jemi 3)

alişer: Turkmenistan ozunu goramak mejbur... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Täzelikler


Indikiler:

21:06 - 21:30
Habarlar gündeligi
21:30 - 22:00
Habarlar gündeligi