Duşenbe, Ýanwar 26, 2015 Aşgabat wagty 09:18
  • Türkmenistan, polisiýa ofiserleri iş wagtynda, 2013 ý.

    "Polisiň derdinden öýden çykyp bolanok"

    Türkmenistanda işleýän türkiýeli işçiler ýurtda giň ýaýran para-peşgeş medeniýeti zerarly hem daşary ýurtlularyň, hem ýurduň öz ilatynyň uly kösençliklere sezewar bolýandygyny aýdýarlar.

  • Mariupol şäherinde onlarça adam öldürildi

    Ukraina ýas tutýar

    Ukraina 25-nji ýanwarda, günorta-gündogar şäher Mariupola urlan raketa zarbalary 30 adamy öldürip, 90-dan gowrak adamy ýaralanyndan soň, ýas tutýar.


Azatlyk TW

Wideo Owganystanda Eýranyň täsiri

Eýran Owganystanyň günbatar sebitlerinde öz täsirini artdyrmak ugrunda tagalla edýär.Fotosergiler

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #4

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 23.01.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
23.01.2015
Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda protest geçdi; Täjigistanda Duşenbäniň Yslam institutyndan geçen ýyl 382 talybyň okuwdan çykarylandygy mälim edildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Ýanwar, 23

Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda protest geçdi; Täjigistanda Duşenbäniň Yslam institutyndan geçen ýyl 382 talybyň okuwdan çykarylandygy mälim edildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Ýanwar, 22

Şu gün: Owgan paýtagty Kabulda onlarça dini alym toplanyp, Fransiýanyň «Çarli Hebdo» satiriki hepdeliginde Muhammet pygamberiň karikaturalarynyň çap edilmegini ýazgardy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Ýanwar, 21

Şu gün: Ermenistanyň Gýumri şäherinde adamlar maşgalasyna hüjüm edilende pyçaklanan alty aýlyk oglanjygy jaýlamaga ýygnandylar; Gyrgyzystanda onlarça adam Bişkegiň köçelerine çykyp, ýurduň baş prokurorynyň wezipesinde galmagyny talap etdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Ýanwar, 20

Şu gün: Gürjüstanda rus esgeri tarapyndan pyçaklanyp öldürilen alty aýlyk çaganyň jaýlanyş mirasymy geçirildi; Owganystanda prezident Aşraf Gani Ministrler kabinetine dalaşgärleri hödürledi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Ýanwar, 19

Şu gün: Yslamabadyň ýag-ýangyç stansiýalarynda uly nobatlar döredi; Almatyda "Adam bol" neşiriniň baş redaktory açlyk protestini yglan etdi we günüň beýleki täzelikleri.

Test

2014: Ýylyň jemleri

Soňky 12 aýyň içinde bolup geçen möhüm halkara wakalaryny nä derejede bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

ИГ обходит запреты на пропаганду в социальных сетях

Несколько месяцев спустя после закрытия российскими властями страниц, поддерживающих ИГ в социальной сети «ВКонтакте», русскоязычные боевики и их сторонники сумели возродить свою виртуальную сеть.

Fotosergi Надежда Савченко готова умереть в тюрьме

Украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся в заключении в России, уже четыре недели не прекращает голодовку. Она говорит, что готова умереть в СИЗО, если ее не освободят.“Gelinler posobiýa bilen gün görýärler”

Iň soňky teswir (jemi 5)

Tap Harja Yasa: Догры айдян дост."Менин бар аладам халкым болар"дийенини йоредйар.Йылда 3-4 сокрашение;гымматчылык;хер гун гиризилйан гадаганчылыклар;буларын ... Dowamy

Neşä garşy göreş güýçlendirilýär

Iň soňky teswir (jemi 6)

biguna: azatlyk bu zatlara seretmez, olar gun gechirse bolyar. Dowamy

"Diş doktorlaryna ygtyýar berilmeli"

Iň soňky teswir (jemi 1)

Atsyz: AltynAsyr,Tejen,Babadayhan,Saragtyn korupsion,hic wagt duzulmejek medisina barada siz name diyjek? Olaryn bas lukmanlar giden ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Hepdäniň jemi


Indikiler:

09:30 - 10:00
Hepdäniň jemi
10:00 - 10:06
Täzelikler
10:06 - 10:30
Hepdäniň jemi