Penşenbe, Noýabr 26, 2015 Aşgabat wagty 05:09
  • Orsýetiň uçarlara garşy S-300 we S-400 sistemalary, Moskwa, 2014.

    Orsýet Siriýada S-400 sistemasyny ýerleşdirer

    Orsýetiň prezidentiniň sözçüsi D.Peskow 25-nji noýabrda Goranmak ministrliginiň Siriýadaky rus harby bazasynda kämilleşdirilen S-400 howa hüjümine garşy sistemany ýerleşdirmegi maslahat berendigini aýtdy.

  • Siriýanyň Ýamadi obasyndaky ýaragly türkmenler. 24-nji noýabr, 2015 ý.

    M.Fatih: "Bizi diňe Türkiýe goraýar"

    Siriýada rus harby uçarynyň urlup ýykylmagy bilen baglylykda Siriýada ýaşaýan etniki türkmenleriň hem ady çykdy. Siriýada 3,5 million çemesi türkmeniň ýaşaýandygy aýdylýar.


Azatlyk TW

Türmelerde dereksiz ýitenler

Türkmen türmelerinde ykbaly nämälimdigine galýan käbir tussaglar barada maglumat berýän wideo. Dowamy


Wideolar


Fotosergiler

Fotosergi Litwadaky tatar zenanlary

Suratçy Neringa Rekasiute kiçi baltik ýurdunda ýaşaýan tatar zenanlaryny surata düşürdi.

Fotosergi Harby gulluga çagyryş

Aşgabadyň Harby wekilliginiň öňünde düşürilen suratlar esasynda taýýarlanan fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #11

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Pensiýa nirede amatly?

Öňki sowet respublikalarynyň häzirki pensiýa haklary barada maglumat berýän infografik.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 25.11.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
 
X
25.11.2015
Şu gün: Serbiýaly daýhanlaryň kerweni Belgradyň 40 kilometr çemesi uzaklygyndaky polisiýanyň ýol böwedinden geçip bilmän, ikinji güni hem saklanmaly boldular we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 25

Şu gün: Serbiýaly daýhanlaryň kerweni Belgradyň 40 kilometr çemesi uzaklygyndaky polisiýanyň ýol böwedinden geçip bilmän, ikinji güni hem saklanmaly boldular we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 24

Şu gün: Yslamabatda geçirilen gepleşiklerde Pakistan we Owganystan biznes we energiýa proýektleri boýunça özara düşünişme barada birnäçe memoranduma gol goýdular; Owganystan öz howpsuzlyk güýçleriniň “Yslam döwleti” atly toparyň söweşijilerini goldandygy baradaky aýyplamalary ret edýär.
Wideo

Wideo Noýabr, 23

Şu gün: Makedoniýanyň golaýyndaky grek serhedinde müň çemesi migrant protest geçirdi; Pakistanda mundan bir hepde ozal 14 ýolagçynyň ölümine sebäp bolan demirýol heläkçliginden soň, demirýol ulgamynda açlyk yglan edildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 20

Şu gün: NATO-nyň Baş sekretary Jens Stoltenberg Serbiýanyň premýer-ministri Aleksandar Wuçiç bilen gepleşikleri geçirmek üçin Belgrada baranda, gowy garşy alyndy; Pakistanda köçedäki çagalaryň ýaşamagy üçin niýetlenen täze mekdep internatynyň açylyş dabarasy boldy.
Wideo

Wideo Noýabr, 19

Şu gün: Jeňçiler Kandagarda polisiýa edarasyna hüjüm edenlerinden soň, owgan güýçleri ýokary hüşgärlik ýagdaýyna getirildi; Täjik işçileri radioaktiw galyndylary zyýansyzlandyrmak işine başladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Noýabr, 18

Şu gün: Gyrgyz paýtagty Bişkekde parlament binasynyň daş işigine toplanan žurnalistler metbugat azatlygynyň kepillendrilmegini talap etdiler we beýleki täzelikler.


Öňki sowet ýurtlarynda häzirki pensiýalar

Iň soňky teswir (jemi 4)

Benjamin: Masgarawazlar birtopar! Dowamy

Putin Hamaneýä Gurhan kitabyny berdi

Iň soňky teswir (jemi 2)

Sawçy: Ikisem nejis adamlar! Dowamy

Orsýetiň söweş uçary urlup ýykyldy

Iň soňky teswir (jemi 2)

Merjen: Russiyanyn ucaryny uran bolsalar gowy edipdirler. wah shonun ucary koprak yikilsin. Dowamy

Настоящее Время - Азия

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Настоящее Время - Азия. Эфир 25 ноябряi
X
24.11.2015
Темы выпуска: Истребители Турции сбили российский бомбардировщик в небе над Сирией. 35 тыс. человек и гигантский флаг Таджикистана на улицах Душанбе в День национального флага Республики. Крым во тьме уже 4 дня. Самый принципиальный и честный гаишник Кыргызстана не берет взяток и стесняется неожиданной славы

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi