Anna, Dekabr 19, 2014 Aşgabat wagty 00:25
  • Owganystanyly ýaşulular.

    Serhetdäki garym Kabulda maslahatlaşylar

    Owganystanyň demirgazygyndaky regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygy barada öz nägileligini bildirenden soň, resmiler regionyň ýaşulularyny Kabula çagyrdy.

  • Putin Ukrainadaky krizisde Kiýewi aýyplady

    Putin ýyllyk metbugat-konferensiýasyny geçirdi

    Prezident W.Putin Günbatary täze “wirtual” Berlin diwaryny döretmekde aýyplady we Orsýetiň ykdysadyýetiniň dikeljegini aýdyp, rublyň hümmetiniň pese gaçmagyna bildirilýän aladalanmalary köşeşdirmäge çalyşdy.


Azatlyk TW

Wideo Rubl we ykballar

Rublyň hümmetsizlenmegi Russiýadaky zähmet migrantlaryna hem täsirini ýetirdi.Fotosergiler

Fotosergi Sanlarda...

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Syýasy karikatura

Dürli syýasy karikaturalary özünde jemleýän fotosergisi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 18.12.2014 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
18.12.2014
Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde ýaşaýjylar harby mekdepde heläk bolan 140-dan gowrak adamyň hatyrasyna mekdebe gül desselerini goýdular; Gyrgyzystanda döwlete degişli däl guramalar Bişkegiň merkezinde Halkara migrasiýa gününi bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 18

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde ýaşaýjylar harby mekdepde heläk bolan 140-dan gowrak adamyň hatyrasyna mekdebe gül desselerini goýdular; Gyrgyzystanda döwlete degişli däl guramalar Bişkegiň merkezinde Halkara migrasiýa gününi bellediler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 17

Şu gün: Peşawarda maşgalalar “Talybanyň” mekdebe eden hüjüminde wepat bolanlary jaýladylar; Demirgazyk Yrakda “Yslam döwletiniň” söweşijileriniň Mosul regionyndaky hüjümlerinden gaçyp çykan 1500 maşgala üçin bosgun lageri döredildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 16

Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde “Talybanyň” ýaragly wekilleri mekdebe hüjüm edip, ýüzden gowrak adamy öldürdi, olaryň köpüsi çagalar; Gazagystanyň paýtagty Astanada 25 ýyl mundan ozal bolan zorlukly wakalaryň pidalarynyň hatyrasyna matam tutuldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 15

Şu gün: Gazagystanyň paýtagty Astanada EXPO-2017- ä taýýarlyk görýän gurluşyk işgärleri polisiýa bilen çaknyşdy; Pakistanyň Bulujystan welaýatynda polio keseline garşy görülýän çäreler dikeldildi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Dekabr, 12

Şu gün: Moskwada Täjirçilik bankdan karz alan adamlar ýurtda milli puluň hümmetiniň gaçmagy bilen bagly krizis sebäpli protest geçirdiler; Fransiýanyň Kabuldaky mekdebinde janyndan geçen hüjümçi tarapyndan partlama amala aşyryldy we beýleki täzelikler.

Test

Zenan söweşijiler

Asyrlaryň dowamynda öňe saýlanan zenan söweşijiler barada näme bilýärsiňiz? Dowamy

Радио Азатлык на русском

Угасающие надежды на создание свободного от расизма общества

Избрание Барака Обамы на пост президента в 2008 году послужило поводом для надежд на наступление пострасистской эпохи.

Fotosergi Правозащитница Лейла Юнус подвергается в тюрьме преследованиям

Находящаяся в тюрьме в Баку азербайджанская правозащитница Лейла Юнус написала письмо о том, что подверглась издевательствам со стороны группы молодых людей.Ilat ýazuwy: 2 ýyl nämälimlik

Iň soňky teswir (jemi 4)

Moderator: Gadyrly Gaýgyly,

Makala çap edilenden soň oňa hiç hili düzediş girizilmedi.

Hormat bilen,
Moderator Dowamy

Nyýazowmy ýa Berdimuhamedow?

Iň soňky teswir (jemi 7)

serdar: Политика токой серйозный ему даже нельзядоверять политикуму Dowamy

'Çäre görülmese, hüjüm ederis'

Iň soňky teswir (jemi 5)

Meret Patdykow: Owganystany SSSR gyrmana synanyşdy 80-li ýyllarda. Başarman yza tesdi. Amerika hem synanşyk etdi. ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Habarlar gündeligi
07:30 - 08:00
Habarlar gündeligi