Sişenbe, Aprel 21, 2015 Aşgabat wagty 19:37
  • Çagalar söweşiň bolýan ýerinden gaçyp barýarlar.

    Türkmen-owgan serhedi: Ilat serhede 'gaçdy'

    Owganystanyň Badgys welaýatynyň Marçak etrabyna söweşijiler tarapyndan hüjüm edilipdir. Ýerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, wakada ýerli ilatdan ölen we ýaralylar hem bolupdyr.

  • Şor

    Şor posýolygynyň ilaty aladaly

    Aşgabadyň etegindäki Şor daçalarynda ençeme ýüz adamynyň jaýlarynyň ýumruljakdygy baradaky planlara garşy protest çäresini geçriendigi barada tassyklanmadyk maglumatlar gelip gowuşdy.


Azatlyk TW

Wideo Debaltsewe: Şu günki durmuş

Debaltsewe şäherinde ýaragly adamlar we çörek nobatlary ýaşaýjylaryň günde ýüzbe-ýüz bolýan adaty ýagdaýy.Fotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri #16

AÝ/AR-yň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar

Fotosergi Türkmen görnüşleri #16

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #4

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi Benziniň bahalary

Käbir döwletlerdäki benziniň bahalaryny görkezýän infografik.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 20.04.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
20.04.2015
Şu gün: Pakistanyň paýtagty Yslamabatda Hytaýyň prezidenti Hi Jinpingi garşy almak üçin taýýarlyk görülýär; Kiýewde geçen hepdede öldürilen ukrain žurnalisti Oles Buzyna jaýlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 20

Şu gün: Pakistanyň paýtagty Yslamabatda Hytaýyň prezidenti Hi Jinpingi garşy almak üçin taýýarlyk görülýär; Kiýewde geçen hepdede öldürilen ukrain žurnalisti Oles Buzyna jaýlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 17

Şu gün: Gazagystanyň Karagandy regionynda suwuň joşmagy zerarly 15 müň çemesi adam öz öýlerinden göçürildi; Yragyň Irbil şäherinde Peşmerga güýçleri türgenleşikden geçdiler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 16

Şu gün: Kiýewde demonstrasiýaçylar Konstitusiýa sudunyň öňüne ýygnanyp, korrupsiýa ulaşan resmileri işden aýyrmak mümkinçiligini berýän kanuna goldaw bildirdiler; Kabulda protestçiler owgan hökümetini ýurduň howpsuzlyk ýagdaýy babatda ýeterlik alada etmezlikde aýypladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 15

Şu gün: Serbiýada pensionerler pensiýalarynyň azaldylmagyna garşy protest geçirýärler; Gyrgyzystanda satylýan çaga oýnawaçlaryndan zäherli maddalar tapyldy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 14

Şu gün: Owganystanyň paýtagtynda protestçiler fewral aýynda ogurlanan 31 etnik hazarany boşatmagy talap edip geçirýän aksiýasyny dowam etdirdiler; Duşenbede Täjigistanyň Ylymlar akademiýasynyň düýbüniň tutulmagynyň ýyl dönümi bellendi we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Aprel, 13

Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda amerikan repper aýdymçysy Kanye West saparyny jemläp konsert geçirdi; Siriýada uruş zerarly ýumrulan Homs şäherinde birnäçe ýüz hristian Prawoslaw pasha baýramyny belledi we beýleki täzelikler.


"Orsýet ABŞ-a ýapja bolmaz"

Iň soňky teswir (jemi 4)

Русь: Beýik Ägirdow, Putin nahili diyip atlandyrsangam ozung bilyan, 10 yyl boldy Rossiyada yashap ... Dowamy

Satelitleriň aýrylmagy alada döredýär

Iň soňky teswir (jemi 2)

Hekim aga: Il-gününi habarlardan üzñe saklamaga edilýän aýgytly edilýän synany$yklar döwletimizde pajarlap ösýän demokratiýanyñ barlygyny ... Dowamy

"Ýazan dermanlary tapdyrmaýar"

Iň soňky teswir (jemi 2)

Hekim aga: $äherimizdäki Abatlaýy$ sazlaýy$ müdirliginde pensionerleri medisina barlagyndan geçirip hacca bahanasy bilen mejbur edilip,öz ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Habarlar gündeligi


Indikiler:

20:00 - 20:06
Täzelikler
20:06 - 20:30
Habarlar gündeligi
20:30 - 21:00
Habarlar gündeligi