Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşyrpur Meredow 86 ýaşynyň içinde aradan çykdy


Bize gowşan maglumata görä, Türkmenistanyň görnükli alymy, ylymda we tehnikada at gazanan işgäri Aşyrpur Meredow 86 ýaşynyň içinde şu gün Aşgabatda aradan çykypdyr.

Merhum türkmen edebiýatynyň ösüşine bahasyna ýetip bolmajak goşandy bilen tanalýar.

Aşyrpur Meredow türkmen klassyklary hakynda ýüzlerçe ylmy makala ýazdy. Onuň iň görnükli eserlerinden biri «Türkmen klassyky edebiýatynyň sözlügi» diýip, merhumy tanaýanlar belleýärler.

Azatlyk radiosynyň işgärleri alymyň maşgalasyna gynanç bildirýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG