Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Buşa köwüşlerini atan yrakly žurnalist türmeden çykdy


ABŞ-nyň prezidenti Jorj Buşa köwüşlerini atan yrakly žurnalist Muntazer az- Zeýdi türmede özüni gynandyklaryny aýtdy.

Şu gün türmeden çykan az-Zeýdi tussag edilenden soňky günler Yragyň ýörite gulluklarynyň işgärleriniň özüni urandyklaryny, elektrik togy bilen gynandyklaryny žurnalistlere gürrüň berdi. Žurnalist Yragyň premýer-ministri Nuri Al-Malikiniň ötünç soramagyny talap etdi.

Az-Zeýdiň sözlerine görä, ol köwüşlerini Jorj Buşa ABŞ-lnyň Yragy okkupirlemegine protestini bildirmek üçin zyňypdyr.

2008-nji ýylyň dekabrynda ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Jorj Buş Bagdatda metbugat konferensiýany geçirip duran wagty az-Zeýdi köwüşlerini oňa atypdy. Daşary ýurt baştutanyny masgaralamakda günä bildirilip, žurnalist üç ýyllyk türme tussaglygyna höküm edilipdi, soň şol möhlet gysgaldylypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG